Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Şaşılık, gözlerin aynı hizada olmaması ve farklı yönlere bakmasıdır. Senkronik göz hareketlerinde paralelliğin bozulması durumudur.

Doğumdan itibaren çocuklar dış dünyadan gelen görsel uyarıları yaşlarına göre tecrübe etmeye başlarlar. Hayatın ilk aylarında itibaren her iki gözden gelen görüntüleri beyinde görme merkezinde birleştirerek derinlik hissi olarak da adlandırabileceğimiz 3 boyutlu görmeyi geliştirmeye başlarlar.

Bu tecrübe döneminin ilk başlarında yani bebekliğin ilk 3 ayında ara ara ortaya çıkan şaşılıklar normaldir. Dördüncü aydan sonra devam etmesi ise göz sağlığı açısından dikkate alınmalıdır.

Toplumun %2-4'ünde şaşılık görülmektedir. Bu durumun gelişiminde pek çok nedenin rol oynadığı düşünülmektedir:

  • Genetik geçiş söz konusudur. Ailede şaşılık olanlarda risk daha fazladır.
  • Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalık, zor ve uzamış doğum, erken doğum, doğum sonrası travma, yüksek ateşli hastalık ve havale öyküsü olanlarda görülme ihtimali artmaktadır.
  • Göz numarası yüksek olan bir çocukta, net görmeye çalıştıkça gözlerinde kayma ortaya çıkabilir.
  • Ani başlayan göz kaymaları çok önemlidir. Göz içi veya kafa içi kitlelerin ilk habercisi olabilir.
  • Görme ekseninde normalde saydam olması gereken kornea veya lensteki opaklaşmaların (çocukluk dönemi kataraktı) ilk bulgusu şaşılık olabilir. Böyle bir durumda gecikmeden bir göz muayenesi yapılmalıdır.

Şaşılık ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Daha önce şaşılığı olmayan bir kişide aniden ortaya çıktığında kişide çift görme ve dengesizliğe neden olur. Böyle bir duruma kontrol altında olmayan diyabet veya sistemik hipertansiyon gibi bazı sistemik hastalıklar neden olabileceği gibi, kafaiçi kitleler ve nörolojik hastalıklar da sebep olabilir.

Aşağıdaki belirtileri fark eden bir aile, çocuğunu mutlaka göz muayenesine getirmelidir:

  • Gözlerin senkronik normal hareketlerinin kaybolması
  • Bir gözü özellikle ışıklı ortamlarda kısma
  • Fotoğraflarda gözlerden yansıyan kırmızı reflenin sarıya dönmesi
  • Başın ve/veya yüzün bir yöne çevrilmesi
  • Yürümede sonradan gelişen dengesizlik

Belirgin kaymalar dışarıdan bakıldığında rahatlıkla fark edilir. Düşük miktarlardaki kaymalar ise ailenin gözünden kaçabilir. Ambliyopi (göz tembelliği) ile sonuçlanabilecek bu durum bu yüzden geç tanı alabilir.

Çocukluk döneminde hem şaşılık hem de bunun dışındaki göz tembelliğinin nedenleri rutin göz muayenesi ile kontrol edilmelidir.

Çocukluk döneminde görme duyusunun tam olarak gelişimi 7-10 yaş arasında tamamlanmaktadır. Bu yaş dönemi bizim için çok önemlidir. Sağlıklı görme gelişimine engel olan her durum (göz kapak düşüklüğü, iki göz numaraları arasında fark olması, doğumsal katarakt vb.) göz tembelliği ile sonuçlanmaktadır.

Ne kadar erken tanı alıp gerekli tedavisi yapılırsa tedaviye cevap o kadar iyi olmaktadır. Bu yaş döneminden sonra yapılan tedavilerde görme keskinliği artmamaktadır.

Kayma olmaksızın her çocuğa 6. ayda, 1. yaşta, 3-3, 5 yaşlarında ve 6. yaşta rutin göz muayenesi yapılmalıdır.

Tedavi yönteminin seçimi şaşılığın tipi, hastanın yaşı, görme keskinliği gibi pek çok değişkene göre, hastaya özel olarak planlanır.

Çocukluk Döneminde Şaşılık Tedavisi

Şaşılık asla kendi kendine ve zamanla düzelmez. Bazı şaşılık tiplerinde gözlük kullanımı ile tamamen tedavi sağlanabilmektedir. Bu yüzden tedavinin ilk basamağı çocukta gözlük ihtiyacının doğru bir şekilde tespiti ve düzeltilmesidir.

Görme tembelliğinin eşlik ettiği durumlarda gözlükle beraber göz kapama tedavisi iyi sonuçlar veren tedavilerdir.

Göz Kapama Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Şaşılıkta hastanın yaşına ve görme tembelliğinin derinliğine göre, belirlenen süreler için sağlıklı göze kapama tedavisi planlanır.

Yapışkanlı göz kapatma pedleri ile iyi gören göz, günün belli sürelerinde kapatılır ve hastanın tembellik olan gözü kullanması sağlanır. Kapama tedavisi sırasında hasta gözlüklerini de kullanmalıdır.

Hekim tarafından önerilen sürenin sonunda görme keskinliğinde artış miktarı saptanır. Kapama tedavisinin gün içindeki süresi ve devam edilmesi gereken süre tekrar belirlenir.

Gözlüğe rağmen kayma devam ediyorsa göz kaslarına düzeltme ameliyatı yapmak gerekebilir. Ameliyat öncesi ve sonrası gözlük kullanımına devam edilebilir. Görme tembelliği olan hastada ameliyat öncesi ve sonrası göz kapama tedavileri yapılmalıdır.

Şaşılığı olan hastaların zamanında tanı alması ve tedavi olması oldukça önemlidir.

Yetişkin Dönemde Şaşılık Tedavisi

Yetişkin dönemde tedavide şaşılığın başlangıç dönemi dikkate alınır. Yetişkin dönemde yeni başlayan şaşılık her zaman çok önemlidir. Öncelikle şaşılığa neden olabilecek hastalıkların varlığı araştırılmalı ve bu hastalıklar tedavi edilmelidir.

Bu dönemde, yeni başlayan şaşılık nedenli ortaya çıkan diplopi (çift görme) hastanın hayat kalitesini olumsuz etkiler.

Yetişkinlerde şaşılık durumunda kayma miktarına göre tedavi planı yapılır. Prizmatik camlar, göze hareket veren kaslara enjeksiyon tedavisi veya şaşılık cerrahisi ile hastanın hem kayması hem de çift görmesi ortadan kaldırılabilir.

Yetişkin yaşlarda şaşılık cerrahisi sonrası beynin adaptasyon merkezinin gözlerin yeni pozisyonuna uyum kabiliyeti azalır. Bu nedenle ameliyat sonrası bile çift görme gelişebilir. Yetişkinlerde bu açıdan ameliyat öncesi cerrahiye uygunluk açısından değerlendirme ve bilgilendirme çok önemlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 4 Mart 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?