Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Yutma Bozuklukları Nelerdir?

Ağızdan alınan gıdanın yutulamaması, yutma süresinin uzaması, belirli gıda kıvamlarının yutulmasında güçlük yaşanması yutma bozukluklarını oluşturur. Hem hayati beslenmenin sürdürülmesine engel olması hem de solunum yollarına kaçan gıdanın akciğer enfeksiyonuna yol açarak hayatı tehdit etmesi yutma bozukluklarının tanı ve tedavisini önemli kılmaktadır. Çocukluk çağında yutma bozukluğuna neden olabilen  konjenital hastalıklar;

 • Hipoksik beyin hasarı,
 • Serebral palsi,
 • Duchenne Müskuler Distrofi gibi çeşitli nörolojik hastalıklar, blenderlı besin tüketim alışkanlığı etyolojide sayılabilir

yetişkinlerde iyutma bozukluğuna neden olabilen hastalıklar;

 • Beyin Kanaması ve Travmaları,
 • İnme,
 • Parkinson,
 • ALS,
 • Demans,
 • Multiple Skleroz,
 • Muskuler Distrofiler,
 • Myastenia Gravis gibi nörolojik orjinli hastalıklar,
 • Fındıkkıran özofagus (nutcracker özofagus),
 • Krikofaringeal disfonksiyon,  
 • Ezonifolik özofajit,
 • Gastro-özofageal reflü hastalığı, yemek borusunda web (yemek borusunda yer alan ağ benzeri yapılır) ya da fıtıklaşma olması,
 • Gırtlak kanserleri,
 • Alt yutak (hipofarenks) kanserleri,
 • Baş boyun kanser cerrahisi ve/veya radyoterapileri sonrası,
 • Ağız kuruluğu yapan romatizmal hastalıklarda görülebilmektedir. 
Yutma bozukluğunda gerçek bir oral gıda alım bozukluğu söz konusudur. Boğazda bir cisim varmış hissi veren ancak gıda alım bozukluğu olmayan bir tablo olan Globus faringeus rahatsızlığı ile karıştırılmamalıdır. Boğazda gıdanın takılması, zorlanarak geçmesi, geçerken ağrı yapması, yuttuktan sonra öksürük olması, hap yutma güçlüğü, gıdanın burundan gelmesi, belirli kıvamdaki gıdaları yutamama ya da katı gıdayı çiğneyememe, kilo kaybı gibi şikayetler yutma bozukluğu kavramı altında değerlendirilmelidir. 

Yutma bozukluğu çoğunlukla rehabilite edilebilir bir sağlık problemidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son on yılda yutma bozukluğu tanı ve tedavileri farkındalığı sağlık profesyonelleri arasında artmaktadır. 

Yutma bozukluklarına yönelik hizmet veren bir sağlık kuruluşunda bir takım imkanların bulunması beklenir. Fiber-optik endoskopik yutma çalışması KBB hekimleri tarafından yapılabilen güvenli, objektif ve pratik bir yutma bozukluğu değerlendirme aracıdır. Modifiye baryumlu özofagografi’de ayırıcı tanıda yararlanılabilir.   

Evde ya da bakım evlerinde bakım gören düşkün ve yatalak hastalar için yutma bozuklukları solunum yollarına gıda aspirasyonu doğurabileceği için ciddi bir sağlık problemidir. Pek çok hasta için bu sorun farkedildiğinde ya yoğun bakım ihtiyacı doğmakta ya da aspirasyona bağlı akciğer iltihabı (pnömoni) nedeni ile hastalar kaybedilmektedir.

Daha hafif ya da orta düzeyde yutma bozukluğu olan ve tedavi almayan hastaları yaşam kaliteleri önemli derecede etkilenmektedir. Bu hastalar sosyal izolasyona maruz kalmaktadır. Bu hastalar hem evde pişirilen ortak yemeklerden yeterince tüketememekte hem de yemek davetlerine katılmaktan çekinmektedir. Tükürüğünü yutmakta güçlük çeken ve üzerine devamlı tükürük akıtan hastalar ve aileleri de bu durumdan ötürü sosyal izolasyona maruz kalabilmektedir. Bu nedenle yutma bozukluğu tedavisinde çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşılmalıdır. 

Yutma rehabilitasyonu, patolojinin kaynağına, hastanın algılama ve odaklanma yetisine ve terapi ekibinin tecrübesine bağlı olarak planlanır. Günümüze kadar pek çok terapi egzersizi tanımlanmıştır. Terapiler aylar boyu sürebilir bu nedenle hastanın uzun tedavi süresince motivasyonunu kaybetmemesi çok önemlidir. Hastanede yapılan egzersizler dışında hastanın evinde kendi kendine de sürdürebileceği egzersizler vardır. Bununla birlikte yutma bozukluklarına yönelik özel geliştirilmiş elektriksel stimulasyon teknolojisinden de faydalanılabilir. Bu araçların belirli süre ve sıklıkta uygulanması halinde terapinin başarı şansını artırabildiği gösterilmiştir. Termal ve duyusal taktik uygulamalar da egzersizlerle kombine edilebilir etkili yöntemlerdir.

Krikofaringeal disfonksiyon nedeni ile yutma güçlüğü yaşayan hastalarda endoskopik olarak transoral lazer miyotomi ya da transoral uygulamaları yapılabilir. Bu hastalarda boyundan uygulanacak enjeksiyonlar da bir diğer yaklaşım yoludur. Yemek borusu girişinin daraldığı durumlarda endoskopik olarak balonla genişletme (dilatasyon) yapılabilir. Son dönem hastalarda yaşam kalitesini artırmak amacı ile stent uygulamaları da yapılabilir. 

Eozinofilik özofajit hastalığı, yemek borusunda alerji hücrelerimizin yoğun tutulumu ile karakterize bir yutma güçlüğü hastalığıdır. Hastalarda yutma güçlüğü, göğüs ağrısı, bulantı, kusma, reflü gibi bulgular ön planda olabilir. Benzer şikayetlere neden olan Gastro-özofageal reflü hastalığı ile karışabilmektedir. Son yıllarda farkındalığı artan bu hastalığın kaynağının gıda alerjileri olduğu öne sürülmektedir ve astım, alerjik rinit hastalıkları eşlik edebilmektedir. Endoskopik olarak yemek borusundan alınan bir biyopsi ile tanı konulabilmektedir. Erken tanı kalıcı yemek borusu daralmasının önüne geçebildiğinden hastaların hekimlerine gecikmeden başvurması önemlidir.

Ağızdan istemsiz tükürük akması (drooling) hastalarında tükürük bezlerine, tükürük salgılatan sinir dallarının yakılarak bloke edilmesi ya da tükürük kanallarının yerlerinin değiştirilmesi gibi cerrahiler kullanılmaktadır. 

Rehabilitasyon süreci uzun olabileceğinden hastaların yeterli kalori alımının sağlanması için alternatif yollara geçici olarak başvurulabilir. Geçici süre ile burundan mideye uzanan beslenme sondaları ile ya da daha uzun süreli beslenme için karın üzerinden mideye bir tüp takılarak buradan hastaların beslenmesinin sağlanması etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Baş, boyun kanser ameliyatları sonrası gelişebilecek yutma bozukluklarının tedavisi vakit geçirilmeden başlanmalıdır. Erken başlanan ve yeterli süre verilen terapilerle hastanın beslenmesi güçlendirilerek iyileşmesi hızlanır, hastanede yatış süresi kısalır ve yaşam kalitesi artar.

Yutma bozukluklarının tedavisi alanında tecrübeli ve koordineli çalışan bir sağlık ekibi gerektirir. Yutma bozukluğunun iyileştirilebilir bir sorun olduğu bilinci ile sağlık kurumlarından hekim görüşü almanız tedavi olmanız yolunda atacağınız en büyük adım olacaktır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?