Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Tomoterapi HDA Nedir?

Tomoterapi HDA, radyoterapi ve ışın tedavisi uygulamalarının tümü için kullanılabilen, aktif ışın takipli bir tomoterapi cihazıdır. Tomoterapi HDA, tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Baş boyun kanserleri, akciğer zarı kanseri (mezotelyoma), prostat kanseri, medulloblastom, ilik nakli tedavisi esnasında yapılan ışınlama gibi pek çok alanda kullanımı mevcuttur.

Her hastanın bedenine uygun olan tedavi ve doz planlaması cihaz tarafından günlük olarak ayarlanmaktadır. Planlama kolaylığını sağlamak için yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu BT görüntülemeyi olanaklı kılan güncel teknolojiye sahiptir. 

Tomoterapi Tedavisi
Hareketli organlarda tümörün boyutu, yeri ve organın şekli anlık olarak değişebilir. Tomoterapi HDA, prostat, pankreas, mesane gibi doku ve organların anlık olarak değişen şekline uygun tedavi planı oluşturur. Radyasyon demetini farklı yoğunluklarda demetçiklere bölerek kesitsel yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulaması yapar. Kesitsel yoğunluk ayarı ile Tomoterapi HDA, radyoterapinin uygulanacağı bölgede bulunan kritik doku ve organların korunmasına olanak verir. Hareketli organlarda, şekil ve boyut değişikliklerine uyumlu olarak çalışır. Hedeflenen bölgeye uygun ışınlama yapabildiği için, sağlıklı dokulara verilen dozu alt seviyelere indirir. Aynı zamanda Tomoterapi HDA, doz dağılımını geniş, uzun ve bitişik alanlara uygun olarak uygular. 

Tomoterapi Hangi Hastalara Uygulanır?

Tomoterapi HDA radyoterapi uygulamalarının tümü için uygun bir cihazdır. Yaygın kullanım alanları şu şekildedir:
  • Meme kanseri 
  • Akciğer kanseri
  • Hareketli organların tümörleri
  • Prostat kanseri
  • Baş boyun tümörleri
  • Lenfatik tümörler
  • Tüm vücut tümörleri
  • Kemik iliği kanseri
  • Kranyospinal ışınlama (merkezi sinir sistemine yerleşen tümörler için)
Tomoterapi Ne Kadar Sürer?
Tomoterapi HDA, nükseden tümörlerin ve daha önce radyoterapi almış hastaların tedavisi için uygundur. Her yaştan hastanın tedavisinde kullanılabilen güncel bir seçenektir. Tedavinin uygulandığı bölgedeki saçlı deriyi korur.

Yapay zeka ve gerçek zamanlı hareket senkronizasyonu özellikleri ile Tomoterapi HDA, tedavinin hem planlama hem de uygulama süresini kısaltır. Tomoterapi HDA ile her bir tedavinin süresi ortalama 15 dakika sürer. Dinamik ve gerçek zamanlı tümör takibiyle hastaların tedavi süresince hareketlerinin kısıtlanmaması hedeflenmiştir. Cihaz hareketli hasta masası, sürekli 360 derecelik görüntüleme teknolojisiyle hastaların bedensel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 5 Temmuz 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi

Hastaneler

Sıralama Türü:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?