Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Kardiyoloji Doçentliği
 • 2016 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2010 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 - 2024 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa (Eğitim Görevlisi)
 • 2021 - 2024 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa (Başasistanlık)
 • 2016 - 2021 Besni Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı, Adıyaman (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
 • 2011 - 2016 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa (Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi)
 • 2010 - 2011 Şehitkamil Devlet Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Gaziantep (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A novel intermediate coronary artery stenosis severity method: Fluoroscopy- Assisted Measurement of Coronary Volüme Ratio (The FLAME FFR Trial) European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 26(4), 1101-1107., Doi: 10.26355/eurrev_202202_28099 (2022) TÜTÜNCÜ AHMET, Çamcı Sencer, KARAKUŞ ALPER, BURSA NURBANU, Kınık Mustafa, Zengin İsmet, Doğanay Kübra, DEMİR MEHMET, ARI HAŞAN
 • Relationship betvveen vitamin D defıciency and thrombus load in patients with ST-elevation myocardial infarction Eur Rev Med Pharmacol Sci, 26(19), 7015-7023.(2022) Uguz, B? Oztas, S., Zengin, I., Topal, D., Tiryakioglu, S. K., Yilmaztepe, M. A., & Karakuş, A
 • Systemic immune-inflammation index: A novel marker for predicting response to cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure EXPERIMENTAL BIOMEDICAL RESEARCH, 5(4), 377-391. (2022) Uguz, B., Topal, D., Gunay, T., Oztas, S., Zengin, I., Tiryakioglu, S. K., & Karakuş, A.
 • An early echocardiographic prediction for functional myocardial recovery afiter ST elevation myocardial infarction KARDIOLOGIYA, 61(1), 66-71., Doi: 10.18087/cardio.2021.1.nl477 (2021) KARAKUŞ ALPER, Uğuz Berat
 • High Eosinophil Rates in Patients With Right-to-Left Shunts: An Expected Role, or an Unexpected Risk?. Cureus, 1(13), 12849-12849., Doi: 10.7759/cureus. 12849 (2021) KARAKUŞ ALPER, OKUTUCU SERCAN
 • Approach to decongestion therapy in patients with acute decompensated heart failure: the echocardiography guided strategy KARDIOLOGIYA, 61(2), 1-7., Doi: 10.18087/cardio.2021.2.nl472 (2021) KARAKUŞ ALPER, Uğuz Berat
 • Evaluation of the Proarithmic Potential of Clomiphene Citrate in Surface Electrocardiogram. Van Medical Journal, 27(3), 326-330., Doi: 10.5505/vtd.2020.32650 (2020) KARAKUŞ ALPER, Ökten Sabri Berkem, İNANÇ İBRAHİM HALİL, TÜRKMEN SERDAR
 • Frequency and predictors of access site complications of the transfemoral diagnostic coronary procedures The European Research Journal, 6(6), 640-646., Doi: 10.1862 l/eurj.707942 (2020) KARAKUŞ ALPER, ARI SELMA, Acar Temel, ARI HAŞAN, Çamcı Sencer, TÜTÜNCÜ AHMET, özmen Gökhan, MELEK MEHMET, DEMİR MEHMET
 • Adherence to guideline-directed medical and device Therapy in outpAtients with heart failure with reduced ejection fraction: The ATA study. Anatolian Journal of Cardiology, 24(1), 32. (2020) Kocabaş, U., Kıvrak, T., Karakuş, A., Tanık, V. O., Özdemir, İ., Kaya, E., ... & Pehlivanoğlu, S
 • Prognostic value of the Selvester QRS score for rehospitalization in patients with ischemic heart failure Journal of Surgery and Medicine, 4(12), 1165-1168., Doi: 10.28982/josam.829084 (2020) KARAKUŞ ALPER, Uğuz Berat

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI