Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 2002 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2022 İstanbul Onkoloji Hastanesi
 • 2012 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2009 - 2011 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Modified endoscopic strip craniectomy technique for sagittal craniosynostosis: provides comparable results and avoids bony defects Childs Nerv Syst. 2022 Jan 13. doi: 10.1007/s00381-021-05429-9. Online ahead of print. PMID: 35022854 Sakar M, Cevik S, Isık S, Haidar H, Sahin Y, Sacak B, Bayri Y, Dagcınar A.
 • Continuous hemoglobin measurement during frontal advancement operations can improve patient outcomes J Clin Monit Comput. 2022 Mar 7. doi: 10.1007/ s10877-022-00813-5. Saracoglu A, Abdullayev R, Sakar M, Sacak B, Girgin Incekoy F, Aykac Z.
 • A new method for quantification of frontal retrusion and complex skull shape in metopic craniosynostosis: a pilot study of a new outcome measure for endoscopic strip craniectomy J Neurosurg Pediatr. 2022 Mar 11:1-9. doi: 10.3171/2022.1.PEDS21553. Epub ahead of print. PMID: 35276659. Sakar M, Haidar H, Sonmez O, Erdogan O, Sacak B, Bayri Y, Dagcınar A.
 • Intraluminal fluid infusion in a rat jejunum ischemia/reperfusion model is associated with improved tissue perfusion and less mucosal damage J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020 Mar;73(3):590-597. doi: 10.1016/ j.bjps.2019.09.019. Epub 2019 Oct 4. PMID: 31734236 Yalcin D, Sacak B, Yalcin M, Yildirim A, Karademir B, Ercan F, Celebiler .
 • Modified distal anastomosis between colon and thoracic esophagus for hypopharynx reconstruction using free colon flap: A comparison study. Asian J Surg. 2020 Sep;43(9):907-912. doi: 10.1016/j.asjsur.2019.11.007. Epub 2020 Jan 17. PMID: 31959573 Chilgar RM, Nicoli F, Baljer B, Ciudad P, Manrique OJ, Sacak B, Orfaniotis G, Chen HC.
 • Optimizing survival of large fibula osteocutaneous flaps for extensive full-thickness oromandibular defects: A two- stage approach with temporary o orocutaneous fistula Microsurgery. 2019 Mar;39(3):234-240. doi: 10.1002/micr.30386. Epub 2018 Nov 29. PMID: 30496605 Ciudad P, Huang TC, Manrique OJ, Agko M, Adabi K, Nicoli F, Sacak B, Kiranantawat K, Moran SL, Chen HC.
 • Ischemic Preconditioning and Iloprost Reduces Ischemia- Reperfusion Injury in Jejunal Flaps: An Animal Model Plast Reconstr Surg. 2019 Jul;144(1):124-133. doi: 10.1097/PRS.0000000000005708. PMID: 31246814 Tuncer FB, Durmus Kocaaslan FN, Yildirim A, Sacak B, Arabaci Tamer S, Sahin H, Cinel L, Celebiler O
 • Implant Stability Outcomes After Immediate and Delayed Revascularized Free Fibula Flaps: A Preliminary Comparative Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2018 Nov/ Dec;33(6):1368-1373. doi: 10.11607/jomi.6725. PMID: 30427969 Cabbar F, Durmus FN, Sacak B, Capar GD, Celebiler O.
 • A Comparative Clinical Study of Flap Thickness: Medial Sural Artery Perforator Flap Versus Anterolateral Thigh Flap Ann Plast Surg. 2018 Oct;81(4):472-474. doi: 10.1097/SAP.0000000000001488. PMID: 29794503 Akdeniz Dogan ZD, Cavus Ozkan M, Tuncer FB, Sacak B, Celebiler O.
 • Alternative vascular constructs of lymph node flap transfer. J Surg Oncol. 2018 May;117(6):1144-1147. doi: 10.1002/jso.24966. Epub 2018 Jan 22. PMID: 29355962 Nicoli F, Orfaniotis G, Ciudad P, Kiranantawat K, Lazzeri D, Maruccia M, Constantinides J, Sacak B, Chilgar RM, Li K, Zhang YX, Chen HC.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?