Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2020 Acıbadem Üniversitesi / Öğretim Üyesi
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2013 Memorial Ataşehir Hastanesi / Genel Cerrahi ve Organ Nakli Bölümü
 • 2007 - 2008 VKV Amerikan Hastanesi / Genel Cerrahi Bölümü, Karaciğer-Pankreas Cerrahisi Birimi
 • 2006 - 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi Birimi
 • 2005 - 2006 University of Southern California, Keck School of Medicine Division of Trauma and Surgical Critical Care / Research Fellow
 • 2004 - 2005 VKV Amerikan Hastanesi / Genel Cerrah Bölümü, Endokrin Cerrahi Birimi
ÜYELİKLER
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A diagnostic delay of 5 hours increases the risk of death after blunt hollow viscus injury. J Trauma 2010 Jul;69(1):84-87 Malinoski DJ, Patel MS, Yakar DÖ, Green D, Qureshi F, Inaba K, Brown CV, Salim A.
 • Blunt cardiac rupture: a 5 year NTDB analysis. J Trauma 2009 Oct;67(4):788-91 Teixeira PG, Inaba K, Öncel D, DuBose J, Chan L, Rhee P, Salim A, Browder T, Brown C, Demetriades D.
 • Blood transfusions in trauma: six-year analysis of the transfusion practices at a level I trauma center Am Surg. 2008 Oct;74(10):953-7 Teixeira PG, Öncel D, Demetriades D, Inaba K, Shulman I, Green D, Plurad D, Rhee P.
 • Brain lobectomy for severe head injuries is not a hopeless procedure. J Trauma. 2007 Nov;63(5):1010-3 Öncel D, Demetriades D, Gruen P, Salim A, Inaba K, Rhee P, Browder T, Nomoto S, Chan L.
 • Impact of the 80 hour workweek on patient care at a level I trauma center. Arch Surg. 2007 Aug.142(8):708-12 Salim A, Teixeira PG, Chan L, Öncel D, Inaba K, Brown C, Rhee TV.
 • Blunt gastric injuries. Am Surg. 2007 Sep;73(9):880-3 Öncel D, Malinoski D, Brown C, Demetriades D, Salim A.
 • Özofagus varis kanamalarına yaklaşım: Endoskopik uygulamalar. Türk HPB 2006; 2(2):63-71 Öncel D, Özden İ, Tekant Y.
 • Bile duct injury during cholecystectomy requiring delayed liver transplantation: a case report and literature review. Tohoku J Exp Med. 2006 Aug;209(4):355-9 Öncel D, Özden I, Bilge O, Tekant Y, Acarlı K, Alper A, Emre A, Arıoğul O.
 • Periampuller tümörlerde ışık mikroskopisi ile helikobakter suşlarına özgü immünoreaktivite saptanmadı Türk HPB 2006;2(2):71-75 Özden İ, Güllüoğlu MG, Öncel D, Bilge O, Tekant Y, Acarlı K, Alper A, Arıoğlu O, Dizdaroğlu F, Emre A.
 • Subphrenic abscess resulting in resection of the lower basal segment of the right lung: a severe complication following laparoscopic appendectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech. 2005 Feb;15(1):63-5 Birsel Y, Öncel D, Dilege Ş, Güloğlu R.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?