Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2004 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 - 2009 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2008 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Doçent
 • 2003 - 2004 Cleveland Clinic Foundation, OHIO, U.S.A. Research Fellow
 • 1998 - 2004 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent
 • 1993 - 1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı / Uzmanlık Eğitimi
ÜYELİKLER
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Türk Dermatoloji ve Venereoloji Derneği
 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Dermatoimmünoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Intraventricular hemorrhage as an unusual presenting form of Sneddon syndrome. World Neurosurg 2010; 73: 411-3 Bayraklı F, Erkek E, Kürtüncü M, Özgen S.
 • Confluent and reticulated papillomatosis: favourable response to low-dose isotretinoin. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23: 1342-3 Erkek E, Ayva S, Atasoy P, Emeksiz MC.
 • Eruptive vellus hair cysts. Report of a pediatric case with partial response to calcipotriene therapy. Cutis 2009; 84: 295-8 Erkek E, Kurtipek GS, Duman D, Şanlı C, Erdoğan S.
 • Unexpected clinical involvement of hereditary total leuconychia with congenital fibrosis of the extraocular muscles in three generations. Clin Exp Dermatol 2009; 34: e570-2 Karadeniz N, Erkek E, Taner P.
 • Clinicopathologic challenge: Linear brown macules on the chest and arm. Int J Dermatol 2008; 47: 539-41 Erkek E, Bozdoğan Ö, Şanlı C, Özuğuz P.
 • Acute actinic cheilitis-like chemical irritant reaction following accidental contact wıth ethylene glycol. Favorable response to topical 1% pimecrolimus cream: a case report. Cutan Ocul Toxicol 2008; 27: 91-5 Erkek E, Kazkayası M, Bozdoğan Ö.
 • Dermal vacuoles in two biopsies of psoriasis. Australas J Dermatol 2008; 49: 245-7 Ayva S, Erkek E, Atasoy P.
 • A protuberant nodule under the foot. Arch Dermatol 2008; 144: 547-52 Erkek E, Bozdoğan Ö.
 • A case of cheilitis glandularis superimposed on oral lichen planus. Successful palliative treatment with topical tacrolimus and pimecrolimus J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: 999-1000 Erkek E, Şahin S, Kılıç R, Erdoğan S.
 • Unilateral transient reactive papulotranslucent acrokeratoderma in a child. Pediatr Dermatol 2007; 24: 564-6 Erkek E.
 • Wood?s light excites white fluorescence of type I hereditary punctate keratoderma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: 993-4 Erkek E, Ayva S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?