Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Farmakoloji / Doktora
 • 2008 Johns Hopkins Üniversitesi Kelly Jinekolojik Onkoloji Merkezi / Gözlemci
 • 2003 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2012 Florence Nightingale Kadıköy Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2011 - 2012 Medicana International Ankara Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum / Uzman Doktor
 • 2007 - 2010 Bayındır Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum / Uzman Doktor
 • 2006 - 2007 Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum / Uzman Doktor / Başhekimlik
 • 2004 - 2005 Ankara GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Tabip Asteğmen
 • 2003 - 2004 Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum / Uzman Doktor
 • 1998 - 2003 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Doğum Asistanlık
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Society of Gynecological Oncologist
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lokal Invaziv Ve Komplike Servikal Karsinomlarda Pelvik Ekzantrasyonun Etkinliği. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 2013. Aliyeva Gunay Azer, Aliyev Azer Rafiq, Faruk Abike.
 • Prenatal diagnosed caudal regression syndrome Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2013, 3, 227-231. doi:10.4236/ojog.2013.32042 Osman Temizkan, Faruk Abike, Habibe Ayvacı, Ali Yılmaz, Ersan Demirag, İlhan Sanverdi.
 • HPV Enfeksiyonu ve Anogenital Preinvaziv ve invaziv Lezyonlar. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 2013. Faruk ABİKE, İlkkan DÜNDER
 • HPV Infection and HPV Subtypes in Normal and Abnormal Cervical Cytology in Turkish Women Journal of Virology & Microbiology. http://www.ibimapublishing.com/journals/JVM/jvm.html Vol. 2013 (2013), Article ID 640873, DOI: 10.5171/2013.64087 Faruk ABİKE, Banu Bingöl, Ali Yılmaz , Osman Temizkan, Ömer Lutfi Tapısız , İlkkan DUNDER
 • Anormal Servikal Sitolojili Hastalarda Sitolojik Ve Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2012-1, Sayfa 9-12. Banu BİNGÖL, Faruk ABİKE, İlkkan DÜNDER.
 • Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli ? Van Tıp Dergisi , 2012 Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faruk Abike, Aydan Asyalı
 • Ovaryan ve Uterin Lezyonlarda frozen Section ve Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 2012. Banu Bingöl, Faruk Abike, İlkkan Dünder, İlknur Türkmen, Nuray Başsüllü, Gülen Bülbül Doğusay
 • Assessment of endometrial cavity of infertil patients with transvaginal sonography, hysterosalpingography, and hysterescopy Eastern Journal of Medicine , 67-71 pp., 2012 Banu Bingol, Faruk Abike, Herman Isci
 • Gebelik Sırasında Tespit Edilen Servikal Adenokarsinom Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2012-1, Sayfa 24-30. Banu Bingöl, Aykan Özçelik, Faruk Abike, ilknur Türkmen, Gülen Bülbül Dogusoy,ilkkan Dünder
 • Comparison of chromosomal abnormality rates in ICSI 5 for none male factor and spontaneous conception J Assist Reprod Genet. 2012 Jan;29(1):25-30. doi: 10.1007/s10815-011-9646-1 Banu Bingol, Faruk Abike, Ali Gedikbasi, Omer Lutfi Tapisiz, Ziya Gunenc

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?