Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 - 2013 Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Profesör
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi / Doçent Doktor
 • 1990 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1983 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında / Akademik Ve Eğitim Faaliyetleri
 • 2010 - 2017 Özel Erdem Hastaneleri Kalp ve Damar Cerrahisi Direktörlüğü
 • 1999 - 2010 Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği
 • 1998 - 1999 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 1990 - 1998 Siyami Ersek Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Başasistanlığı
 • 1994 ABD New York Mount Sinai Hastanesi / Klinik Gözlem
 • 1994 ABD Cleveland Clinic de International Scolar Statüsünde Çalışma
 • 1991 - 1992 Haydarpaşa GATA Kalp Damar Cerrahisi Kliniği / Uzman Doktor
 • 1983 - 1985 Afyon- Dereçine Sağlık Ocağı Tabipliği / Mecburi Hizmet
ÜYELİKLER
 • European Association for Cardio-Thoracic Surgery
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Derneği
 • Türk Kardioloji Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Yüzeyel femoral arterin tam açık endarterektomisi Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;22(2):431-434. DOI:10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8642 İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen.
 • Kateter destekli trombektomi: İki olguda trombektomi Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Doi: 1056/tgkdc.dergisi.2014;22(3):656-60 İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Ali Fırat, Fuat Bilgen
 • Arteriyovenöz fistül anevrizma revizyonlarında anevrizmorafi ve plikasyon: Klinik deneyimlerimiz Turkish J Thorac Cardiovasc Surg2014;22(1):71-75doi10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8495. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen.
 • Aktif ya da iyileşmiş venöz ülser tedavisinde Doppler usg ile işaretlenmiş perforan venlerin subfasial açık ligasyonunun yeri; orta-geç dönem sonuçlarımız Damar Cer Derg 2013;22(1):136-41. doi:10.9739/uvcd.2012-33263. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, İlhan Yurdakul, Fuat Bilgen.
 • Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde distal hipoperfüzyona bağlı iskemik sendrom Turkish JThorac Cardiovasc Surg 2013;21(4):936-943. doi 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8328. İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen
 • Marfan sendromu ve asendan aort hastalığı Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg ? Special Topics 2012;4(1):1-6. Fuat Bilgen, İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Hilal Kurtoğlu Gümüşel
 • Distal hemodiyaliz erişim yolu için ön kol dorsal seyirli basilik ven transpozisyonu: Cerrahi tekniğimiz ve orta dönem sonuçlarımız DamarCerDerg2012;21(1):1-5. İsmail Oral Hastaoğlu, Can Çağlar Erdem, Fuat Bilgen
 • Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Karotis Arter Hastalığı ve Vertebrobaziler Yetmezlik İnsidanslarının Ameliyat Sonrası Serebrovasküler Atak İnsidansları ile Karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 19(2), 127-37 (2011) A. Ülger, S. Şahin, F. E. Bahadır, N. Uzunlulu, A. K. Tuygun, Y. Arslan, F. Bilgen
 • Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: orta dönem sonuçlar Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(4):513-517. doi10.5606/tgkdc.dergisi.2011.079. İsmail Oral Hastaoğlu, Fuat Bilgen
 • Biküspid Aortada Çıkan Aort Replasmanı: Ne Zaman ? Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 19 (Supp 2) , 15-18 (2011) F. Bilgen

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?