Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1995 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 1990 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2007 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1998 - 2010 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1997 - 1998 Kasımpaşa Deniz Hastanesi, İstanbul
 • 1996 - 1997 Hopa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzman Hekim
 • 1990 - 1995 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri, Uzmanlık Eğitimi
ÜYELİKLER
 • Ulusal Organ Nakli Kuruluslan Koordinasyon Derneği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The clinical significance of parathyroid tissue calcium sensing receptor gene polymorphisms and expression levles in end-stage renal disease patients. . Clinical Nephrology Dergisinde Şubat 2009 tarihinde yayına kabul edildi Eren P.A., K. Turan, I. Berber, M. Canbakan, M. Kara, G. Tellioglu, U. Bugan, C. Sevinç, F. Turkmen, M.I. Titiz.
 • Use of smooth muscle plasty after intersphincteric rectum resection to replace a partially resected internal anal sphincter: long term follow-up. Krand O, T. Yalti, G. Tellioglu, M. Kara, I. Berber, M.I. Titiz. Dis Colon Rectum Dergisinde 30.04.2009 tarihinde yayına kabul edildi
 • Management of pilonidal sinus disease with oblique excision and bilateral gluteus maximus fascia advancing flap: result of 278 patients. Krand O, T. Yalti, I. Berber, M. Kara, G. Tellioglu. Dis Colon Rectum, 52, 1-6, 2009
 • Tempol reduces bacterial translocation after ischemia/reperfusion injury in a rat model of superior mesenteric artery occlusion. Berber I., C. Aydin, N. Cevahir, C. Yenisey, G. Gumrukcu, G. Kocbil, G. Tellioglu, K. Tekin. Surg Today, 39, 407-413, 2009
 • Surgical treatment of urologic complications after renal transplantation. Yigit B, G. Tellioglu, I. Berber, C. Aydin, M. Kara, F. Yanaral, I. Titiz. Transplant Proc, 40 (1), 202-204, 2008
 • Early vs delayed closure of temporary covering ileostomy:a prospective study. Krand O, T. Yalti, I. Berber, G. Tellioglu. Hepato-Gastroenterology, 55 (81), 142-145, 2008
 • Medical risk analysis of renal transplant donors. Berber I, G. Tellioglu, G. Kilicoglu, T. Ozgezer, M. Canbakan, S. Gulle, B. Yigit, I. Titiz. Transplant Proc, 40 (1), 117-119, 2008
 • Doppler ultrasonography-guided surgery for high-flow hemodialysis vascular access: preliminary results. Tellioglu G, I. Berber, G. Kilicoglu, P. Seymen, M. Kara, I. Titiz. Transplant Proc, 40 (1), 87-89, 2008
 • Analysis of CC chemokine receptor 5 and 2 polymorphisms and renal transplant survival. Yigit B, Bozkurt N, Berber I, Titiz I, Ispir T. Cell Biochem Funct, 25(4), 423-426, 2007
 • Böbrek nakli öncesi lenfosit cross-match test sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi: mikrolenfositotoksisite yöntemi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 48 (3), 139-141, 2008 Işıtmangil G, M. Kara, L. Özel, G. Tellioğlu, A. Karasu, B. Yiğit, İ. Berber, İ. Titiz.
 • Canlı böbrek vericilerinin uzun dönemde karşılaşabileceği riskler. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 16(4), 183-186, 2007 Tellioğlu G, Berber İ, Seymen P, Kılıçoğlu G, Kara VM, Yiğit B, Özgezer T, Titiz İ.
 • Böbrek allogreftinde birden çok arter varlığında cerrahi yaklaşım ve sonuçları. Berber İ, Tellioğlu G, Kara M, Aydın Ç, Yiğit B, Titiz İ. Türk Üroloji Dergisi, 33(3), 345-350, 2007
 • Soliter meme karsinomu metastaz''ında pulmoner metastazektomi olgusu. Tezel Ç, Tanrıkul H, Berber İ, Erkinüresin T, Titiz İ. Akciğer, 13(1), 59-63, 2007
 • Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda medikal tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidiye cerrahi yaklaşım. Berber İ, Tellioğlu G, Kara M, Krand O, Öncel L, Titiz İ. Endokrinolojide Diyalog, 2, 123-128, 2007

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55