Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2002 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1991 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1981 - 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1974 - 1981 Ted Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2001 - 2006 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dermatoloji Kliniği Şef Yardımcısı
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1993 - 2005 Özel Göztepe Hastanesi
 • 2000 University Of Minnesota, Department Of Dermatology, Cutaneous Surgery And Laser Center
 • 1993 - 2000 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Cildiye Kliniği Başasistanı
 • 1991 - 1993 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Cildiye Kliniği Uzmanı
 • 1991 Ruprecht - Karls - Universitat Heidelberg - İnstitut für Immunologie und Serelogie, İmmunpathologie, Heideberg - Almanya / Gözlemci
 • 1987 - 1991 İstanbul Beyoğlu Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi, Dermatoloji İhtisası
ÜYELİKLER
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • European Academy of Dermatology and Venereology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Canine Scabies in Humans: A Case Report and Review of the Literature. Dermatology 2011 Aydıngöz İE, Mansur AT.
 • Malasezia folikülitinin lezyon içeriklerindeki elastik lifler. TURKDERM 2011;45:29-32 Göktay F, Aydıngöz İE, Mansur AT, Adalati R, Güneş P.
 • Burun deliğinde bazal hücreli karsinom: Olağan bir tümör,olağandışı bir yerleşim. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;2:46-48 Mansur AT, Aydıngoz İE, Göktay F, Akkaya AD, Güneş P.
 • Elastic fibers in the lesion contents of Malassezia folliculitis. TURKDERM 2011; 45:29-32 Göktay F, Aydıngöz İE, Mansur AT, Adaleti R, Güneş P.
 • Development of multiple non-melanoma skin carcinomas in a patient with non-bullous congenital ichthyosiform erythroderma. J Derm 2010;37:1-4 Yaşar ŞP, Aydıngöz İE, Mansur AT, Göktay F, Erfan G, Güneş P.
 • Vitiligoda serum demir ve ferritin düzeyleri. TURKDERM 2010; 44:153-155 Mansur AT, Aydıngöz İE, Göktay F.
 • Retiform hemangioendothelioma presenting as a hyperhidrotic tumor. Int J Dermatol 2010; 49:1076-7 Aydingoz İE, Mansur AT, Celasun B.
 • New dermoscopic vascular patterns in a case of eccrine poroma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(6): 725-726 Aydıngöz İE.
 • Composite haemangioendothelioma with lymph-node metastasis: an unusual presentation at an uncommon site. Clin Exp Dermatol 2009; 34(8):e802-806 Aydıngöz IE, Demirkesen C, Serdar ZA, Mansur AT, Yaşar S, Aslan C.
 • Reverse isotopic response: a rarely reported phenomenon. Int J Dermatol 2009; 48(7): 783-784 Mansur AT, Aydıngöz İE.
 • New dermoscopic vascular patterns in a case of eccrine poroma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(6): 725-726. Aydıngöz İE.
 • Long-term use of of fluconazole for verrucous plaques of cutaneous candidiasis in KID syndrome. Eur J Dermatol 2008; 18(4): 469-470 Mansur AT, Aydıngöz İE, Uygur T, Gündüz S.
 • Novel and recurrent KIND1 mutations in two patients with Kindler syndrome and severe mucosal involvement. Acta Derm Venereol 2007; 87(6): 563-565 Mansur AT, Elçioğlu NH, Aydıngöz İE, Akkaya AD, Serdar ZA, Herz C, Bruckner- Tuderman L, Has C.
 • A case of ulceronecrotic Mucha- Habermann disease with pulmonary involvement. Dermatology 2006; 212(4): 388-390 Aydıngöz İE, Kocaayan N, Mansur AT, Pekcan Ş, Arman A.
 • Conjunctival squamous cell carcinoma in a patient with hemodialysis-related porphyria cutanea tarda. J Dermatology 2006; 33(5): 360-363 Aydıngöz İE, Mansur AT, Erçin Z.
 • Elli olguluk bir seride onikomikoz tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. TURKDERM 2006; 40(1): 20-22. Aydıngöz İE, Akkaya D, Aker F, Adalati R.
 • Çocuklarda görülen saç hastalıkları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005; 1(4): 163-167 Aydıngöz İE.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?