Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1994 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1990 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1983 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2012 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik İdari Sorumlusu
 • 2006 - 2012 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Yoğun Bakımlar Koordinatörü
 • 2004 - 2010 Özel Güven Hastanesi / Genel Yoğun Bakım Sorumluluğu / Yoğun Bakımlar Koordinatörlüğü ve Başhekim Yardımcılığı
 • 2002 - 2004 Özel Çankaya Hastanesi / Kardiovasküler Anestezi
 • 2002 - 2010 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Direktörü
 • 1998 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi
 • 1993 - 1998 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği / Şef Yardımcısı
 • 1992 - 1993 Tulane Üniversitesi, Pulmoner Araştırma Laboratuarı, New Orleans, ABD / Research Fellow
 • 1983 - 1985 Erzurum İspir Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
 • European Association of Cardiothorasic Anaesthesiologists
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The comparison of the effects of T-Piece and CPAP on hemodynamic parameters, arterial blood gases and success of weaning Bratislava Medical Journal-Bratisl Lek Listy . 2011; 112 (9): 512-516. N. Çekmen, Ö. Erdemli
 • A memantin HCl intoxication responsive to plasmapheresis therapy Bratislava Medical Journal-Bratisl Lek Listy 2011; 112 (9): 527-9 N. Çekmen, P. Bedel, Ö. Erdemli
 • Trakeal entübasyonda hemodinamik yanıt: Lidokain, esmolol ve fentanilin karşılaştırılması Anestezi Dergisi 19 (1): 31-39, 2011 Kaçar CK, Ayık İ, Turan S, Duyar G, Kazancı D, Dilber E, Erdemli Ö
 • The impact of L-alanyl-L-glutamine dipeptide supplemented total parenteral nutrition on clinical outcome in critically patients European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 6 (2011) e64-e67. N. Çekmen, A. Aydın, Ö. Erdemli
 • Endobronchial metastasis of a primary transitional-cell and signet-ring cell carcinoma of the urinary bladder with a course of Respiratory Care 56 (7): 1033-1036, 2011. N. Çekmen, S. Açiksöz, H. Serdaroğlu, Ö. Erdemli
 • TIVA, Sevofluran ve İzofluran anestezisinin kardiyak cerrahide preconditiyoninge etkilerinin karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2011. B4. Ayşegül Özgök, Senem Koruk, Dilek Kazancı, Gülsevim Saydam, Omaç Tüfekçioğlu, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Özcan Erdemli, Levent Birincioğlu
 • A pulmonary aspergillosis case with fatal course in a patient with SIRS clinic Journal of Research in Medical Sciences Feb 16 (2), 219-223, 2011. N. Çekmen, S. Açiksöz, H. Serdaroğlu, Ö. Erdemli
 • Hızlandırılmış toparlama protokolü uygulanan atan kalpte koroner revaskülarizasyon olgularında ameliyat sonrası sağaltımı: radomize, plasebo kontrollü Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 19(2): 163-169, 2011 B3. Demir A, Öztürk B, Bektaş B, Yalçınkaya A, Dilber E, Kadiroğulları E, Elhan AH, Erdemli Ö.
 • Metisiline dirençli staphylococcus aureus izolasyonunda zenginleştirme buyyonu ekimlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 43: 203-209, 2009. B6. Karabiber N, Dinç B, Arca E, Şen S, Cabadak H, Akoğlu M, Ö. Erdemli, Paç M
 • Urinary System Infections Caused By Candida By Candida Kefyr And Treated With Fluconazole(Case Report). Gazi Tıp Dergisi/Gazi Medical Journal 2009:Cilt 20:Sayı 1:38-40 Nedim Çekmen, Paşa Bedel, M. Özcan Erdemli, Behiç Oral

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55