Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1994 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2023 LİV Hastanesi Ulus, Dermatoloji Kliniği, Prof Dr., İstanbul
 • 2015 - 2018 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
 • 2010 - 2018 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., Antalya
 • 2007 - 2012 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı
 • 2011 Charité Universitätsmedizin Berlin Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie,Clinical Research Center for Hair and Skin Science` da Saç Hastalıkları konusunda klinik gözlemci, Berlin
 • 2004 - 2010 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Antalya
 • 2004 - 2007 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi ve Allerji Servisinde Dermatolojik Allerji konusunda klinik gözlemci, İstanbul
 • 2003 - 2004 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Dönem V Duyu Organları Staj Kurulu Koordinatörü
 • 2000 - 2004 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Antalya
 • 2000 - 2003 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Dönem V Koordinatör Yardımcısı
 • 1999 - 2000 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, Antalya
 • 1997 - 1999 Antalya Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Uzman Doktor, Antalya
 • 1997 İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Uzman Doktor, İstanbul
 • 1994 - 1997 Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Uzman Doktor, İstanbul
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası
 • International Dermoscopy Society
 • Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Dermatoonkoloji Derneği
 • International Trichoscopy Society
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • European Hair Research Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A. Standard Patch Test Results and Clinical Relevance: A Cross-Sectional Study of 10-year Retrospective Experience. Indian J Dermatol. 2022 May-Jun;67(3):258-264. Bilgic A, Bozca BC, Subası GY, Dicle Ö, Uzun S, Yılmaz E, Alpsoy E, Akman-Karakas A.
 • Clinical Manifestations of Alopecia in Autoimmune Blistering Diseases: A Crosssectional Study Clinical Manifestations of Alopecia in Autoimmune Blistering Diseases: A Crosssectional Study Xie D, Bilgic A, Abu Alrub N, Dicle Ö, Murrell DF.
 • Platelet-rich plasma injections in the treatment of male androgenetic alopecia: A randomized placebo-controlled crossover study . J Cosmet Dermatol 2020 May;19(5):1071-1077. Dicle O, Bilgic Temel A, Gulkesen KH.
 • Epidemiologic Characteristics of Patients Admitted to Emergency Department with Dermatological Complaints; a Retrospective Crosssectional Study. Arch Acad Emerg Med. 2019 Aug 19;7(1): e47. Kilic D, Yigit O, Kilic T, Buyurgan CS, Dicle O.
 • A cross-sectional study of the prevalence and types of alopecia in autoimmune blistering diseases Australas J Dermatol 2019: 60 Special Issue: SI Supplement: 1 Pages: 102-102. Xie D, Bilgic Temel A, Alrub N, Dicle O, Murrell D.
 • Clinical Evaluation of Primary Cicatricial Alopecias from Turkey: A Retrospective Analysis of 97 Cases Turk J Dermatol 2018;12:177-82. Kurt BÖ, Senol Y, Dicle O.
 • Differential expression of mTOR signaling pathway proteins in lichen planopilaris and frontal fibrosing alopecia. Acta Histochem 2018; 120 (8): 837-845. doi: 10.1016/j.acthis.2018.09.007. Epub 2018 Sep 29. Dicle O, Celik-Ozenci C, Sahin P, Pfannes EKB, Vogt A, Altinok BN, Blume-Peytavi U.
 • Rozase ve diyet Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2018;11(1):35-8 Bilgic Temel A, Dicle O.
 • Alopesi Areatada Tanı Yöntemleri ve Laboratuvar Değerlendirme Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2018;11 (1): 15-21. Bozca BC, Dicle O.
 • Automated digital image analysis (TrichoScan) in male patients with androgenetic alopecia; comparison with manual marking of hairs on trichoscopic images Skin Res Technol 2018 Aug;24(3):515-516. doi: 10.1111/srt.12449. Epub 2018 Jan 23. Bilgiç Temel A, Gülkesen KH, Dicle Ö.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?