Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2005 - 2010 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Türk Dematoloji Derneği
 • Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pigmented purpuric dermatosis: Ten years of experience in a tertiary hospital and awareness of mycosis fungoides in differential diagnosis J Cutan Pathol. 2021 May;48(5):611-616. Çaytemel Ceyda, Baykut Başak, Ağırgöl Şenay, Caf Nazlı, Topaloğlu Demir Filiz, Türkoğlu Zafer, Uzuner Esen Gül
 • A case of COVID-19 with papulovesicular rash that progressed to retiform purpura, accompanied by cherry angiomas. Sao Paulo Med J. 2021 Mar-Apr;139(2):186-189. doi: Ağırgöl Şenay, Çaytemel Ceyda, Kolan Ahmet Şah, Vural Hüseyin.
 • Dermatology outpatient clinic outcomes after COVID-19 outbreak: What is new normal? Dermatol Ther. 2021 May;34(3):e14950. Caytemel Ceyda, Erdem Ozan, Ağırgöl Şenay, Türkoğlu Zafer
 • Dermatological side effects of targeted antineoplastic therapies: a prospective study. Cutan Ocul Toxicol. 2020 Dec;39(4):380-384. Ağırgöl Şenay, Çaytemel Ceyda, Pilancı Kezban Nur.
 • Evaluation of the relationship between Behcet''s disease and cardiovascular disorders through metabolic function and copeptin Postepy Dermatol Alergol. 2019 Oct;36(5):609-615 Ağırgöl Şenay, Çakır Evrim, Gümüş Alper, Öztürk Hatice Nur, Özkök Akbulut Tuğba, Türkoğlu Özlem, Taşyürek İlay, Türkoğlu Zafer.
 • Coexistence of morphea and granuloma annulare: a rare case report. Sao Paulo Med J. 2019 Jan-Feb;137(1):96-99. Ağırgöl Şenay, Yöntem Özge, Leblebici Cem, Özkök Akbulut Tuğba, Topaloğlu Demir Filiz, Türkoğlu Zafer.
 • Psoriasiform eruption caused by teriflunomide in a patient with multiple sclerosis Clin Toxicol (Phila). 2019 Nov;57(11):1125-1127. Ağırgöl Şenay, Kürtüncü Murat, Gürbüzel Mihriban, Taşyürek İlay, Gündüz Tuncay.
 • A case of co-occurence of Dowling-Degos disease and psoriasis: association or a rarely-seen coincidence G Ital Dermatol Venereol. 2018 Dec;153(6):884-885. Topaloğlu Demir Filiz, Yöntem Özge, Türkoğlu Zafer, Ağırgöl Şenay, Kaya Hasan, Özkök Akbulut Tuğba
 • Vascular twin nevi Am J Med Genet A. 2017 Jul;173(7):1919-1921. Ağırgöl Şenay, Öztürk Hatice Nur, Özkök Akbulut Tuğba, Gündüzoğlu Ceyda, Koç Leyli Kadriye, Türkoğlu Zafer
 • Annular Elastolytic Giant Cell Granuloma in a Ten Year-Old Child. West Indian Medical Journal. e-Published: 18 Nov, 2015 Azaklı Hatice Nur, Ağırgöl Şenay, Çağlar Ayşenur, Taş Betül

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?