Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1991 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1984 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1975 - 1978 Kabataş Erkek Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - 2013 Taksim Alman Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği / Profesör Doktor
 • 2007 - 2011 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı / Profesör Doktor
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2008 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Eğitici Eğiticiliği, Tıp Eğitimi
 • 1999 - 2007 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 1995 - 1999 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent Doktor
 • 1993 - 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı / Uzman Doktor
 • 1991 - 1993 GATA Haydarpaşa Asker Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği / Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Atrial septal defect closure: comparison of vertical axillary minithoracotomy and median sternotomy. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Oct;46(5):340-5. doi: 10.5090/kjtcs.2013.46.5.340. Epub 2013 Oct 4. Poyrazoglu HH, Avsar MK, Demir S, Karakaya Z, Güler T, Tor F.
 • Comparison of the effect of adding remifentanil to patient-controlled tramadol or morphine for postoperative analgesia after major abdominal surgery. J Opioid Manag. 2009 Sep-Oct;5(5):247-55 Unlugenc H, Tetiker S, Büyükkurt S, Guler T, Isik G
 • Comparison of intrathecal magnesium, fentanyl, or placebo combined with bupivacaine 0.5% for parturients undergoing elective cesarean delivery Unlugenc H, Ozalevli M, Gunduz M, Gunasti S, Urunsak IF, Guler T, Isik G. Acta Anaesthesiol Scand. 2009 Mar;53(3):346-53
 • İntraoperatif Uyanıklık. Türk Anest Rean Der Dergisi 37(5):265-279; 2009. Güler T
 • Remifentanil-induced mechanical responses and membrane potential changes in human umbilical arteries. Acta Anaesthesiol Scand. 2007 Feb;51(2):244-51. Epub 2006 Dec 15. Unlugenc H, Emre M, Demir C, Guler T, Kavak S, Isik G
 • Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007, 3(6):1-9. Güler T
 • Pediatrik Kalp Cerrahisinde Anestezi. Türkiye Klinikleri,J Pediatr Sci 2006,2(12):6-14. Güler T
 • The effect of adding intrathecal magnesium sulphate to bupivacaine-fentanyl spinal anaesthesia Ozalevli M, Cetin TO, Unlugenc H, Guler T, Isik G.Acta Anaesthesiol Scand. 2005 Nov;49(10):1514-9
 • A background infusion of morphine enhances patient-controlled analgesia after cardiac surgery Guler T, Unlugenc H, Gundogan Z, Ozalevli M, Balcioglu O, Topcuoglu MS. Can J Anaesth. 2004 Aug-Sep;51(7):718-22
 • Kardiyak Cerrahi Sonrasında Santral Sinir Sistemi Komplikasyonları. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 7(Ek sayı):20-46,2001. Güler T
 • Yüksek Doz Opioid Anestezisi, Total İntravenöz Anestezi ve Sevofluran Anestezisinin Koroner Arter Cerrahisinde Oluşan Kompleman ve İmmünglobülin Değişikliklerine Etkileri. GKD Anest Yoğ Bak Derg 5:28-36,1999. Güler T, Koçak Z, Doruk N, Reyhan E, Güneş Y

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?