Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1995 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2020 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi
 • 2003 - 2020 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doç. Dr.
 • 2014 - 2016 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve İdari Sorumlu
 • 1995 - 2003 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1991 - 1995 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
 • 1989 - 1991 Diyarbakır Sağlık Eğitim Merkezi, Kartal Sağlık Eğitim Merkezi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Solunum Araştırmaları Demeği (TÜSAD)
 • European Respiratory Socitey (ERS)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Correlation Between Diagnostic Yield from Bronchoalveolar Lavage Fluid Analysis and Clinicoradiological Findings in Sarcoidosis Türk Thorac J 2020; 21:21-26 Fatma Tokgöz Akyıl, Meltem Ağca, Hatice Öztürk , Esin Sonkaya , İpek Erdem , Esra Usta Bülbül , Fatma Özbaki , Reyhan Yıldız , Sümeyye Alparslan
 • Diagnostic value of CD4+, CD8+ and CD103+ lymphocytes in mediastinal lymph node specimens obtained via endobronchial ultrasonography for sarcoidosis Tuberk Toraks 2020;68(2):96-102 Soner Umut Küver, Fatma Tokgöz Akyıl, Selahattin Öztaş, Baran Gündoğuş, Nurcan Çetin, Tülin Sevim.
 • The clinical signifıcance of complete blood count parameters for frequent emergency drpartment admissions and re-hospitalisation in patients with asthma attacks requiring hospitalization South Clin İst Euras 2019; 30 (3): 211-216 Fatma Tokgöz Akyıl,Murat Erdal Ozantürk, Ahmet Topbaş, Haşan Tütüncüler, Gökhan Söyüt, Mustafa Akyıl, Tülin Sevim
 • Evaluation of 1753 patients treated with the diagnosis of tuberculosis Cumhuriyet Medical Journal 2019;41 (1): 34-41 Mevlut Karataş, Tülin Kuyucu, Tülin Sevim.
 • Treatment failure and empınc antibiotic choıce for hospitalizef patients with community-acquired pneumonia: B- lactam/B-lactamase inhibitor combined with macrolid or fluoroquinolone alone? Iııt J Research 2019; 7(7): 2394-3629 Fatma Tokgöz Akyıl, Sümeyye Alpaslan Bekir, Aylin Güngör, Kübra Akyüz, Neslihan Köse, Hatice Türker, Mustafa Akyıl, Tülin Sevim
 • The association of peripheral eosinophilia and other factors with six-month mortality in patients admitted with severe choronic obstructive pulmonary disease exacerbation J LungPulm Med 2019; 1(1): 180001 Meltem Ağca, Reyhan Yıldız, Cüneyt Salturk, Fatma Tokgoz Akyıl, Tülin Sevim
 • Prevalence of Pulmonary Thromboembolism in Patients Admitted to Emergency Department Eur ArcMedRes 2019; 35:6-10 Nezihe Çiftaslan, Emine Aksoy, Yasemin Bodur, Fatma Tokgöz, Tülin Sevim.
 • Fluorourasil, Leucoverin ve Oxaliplatin (FOLFOX) Tedavisine Sekonder Akciğer Toksistesi: Olgu Sunumu Respir Case Rep 2019: 8(1): 26-30 Fatma Tokgöz Akyıl, Mustafa Akyil, Erdem Şen, Meltem Ağca, Tülin Sevim.
 • A Rare Case of Progressive Dyspnea and Bilateral Lung Infiltration in a Young Male. Türk Thorac J 2017; 18: 96-9 Meltem Ağca, Fatma Tokgöz Akyıl, Merve Hörmet, Oğuzhan Akman, Canan Akman, Ayçim Şen, Tülin Sevim.
 • Organizing Pneumonia as a Histopathological Term Türk Thorac J 2017; 18: 82-7 Fatma Tokgöz Akyıl, Meltem Ağca, Aysun Mısırlıoğlu, Ayşe Alp Arsev, Mustafa Akyıl, Tülin Sevim.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?