Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Akciğer Nodülü Nedir?

Akciğer nodülleri, akciğer grafisinde veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında görülebilen yuvarlak, beyaz noktalar (küçük dokular) olarak görülen, 3 cm’den küçük kitleleridir.

Akciğer nodülleri genellikle iyi huylu oldukları için herhangi bir tedavi gerektirmezler. Eğer nodül uzun aralıklarla yapılan radyolojik incelemelerde aynı büyüklükte görülüyorsa, habis olma ihtimali çok düşüktür. Ancak yine de doktor tarafından yapılan takip ve taramalarla nodüllerin boyutu veya şekli belirli aralıklarla izlenmeli ve takip edilmelidir.

Akciğer nodüllerinin bazılarında büyüme ve şekil bozukluğuna bağlı olarak habis (kanser) olup olmadıklarını belirlemek için testler istenebilir. Genel olarak, 3 mm’den küçük nodüller iyi huylu olma eğilimindeyken, 20 mm ve daha büyük nodüllerin kötü huylu olma ihtimaline karşı daha gelişmiş yöntemlerle tetkik edilmesi uygun görülebilir.

Akciğer Nodülünün Belirtisi Nedir?

Akciğer nodüllerinin çok büyük bir kısmı herhangi bir belirti vermez. Göğüs bölgesinde başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfi olarak saptanırlar.

Akciğer Nodülleri Nasıl Teşhis Edilir?

Kötü huylu akciğer nodülleri, akciğerin kendi kanseri ya da vücudun başka yerinde bulunan bir kanserin akciğerlere metastaz (yayılan) yapması sonucu meydana gelirler.

İyi huylu akciğer nodülleri ise aşağıdaki sebeplerden dolayı da meydana gelebilir;

  • Tüberküloz ve zaatüre gibi bakteriyel enfeksiyonlar
  • Akciğerin mantar enfeksiyonları
  • Akciğer kistleri ve abseler
  • Hamartoma (hücre bozulması)
  • Romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması), sarkoidoz gibi romatolojik hastalıklar

Akciğer röntgeninde akciğer nodülü tespit edildiğinde, hekiminiz detaylı tıbbi öykünüzü sorgulayacak ve fizik muayene yapacaktır. Ardından, nodülün büyüklüğü, konumu ve görünümüne göre aşağıdaki bazı testler istenebilir:

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Akciğerlerde küçük boyutlu nodül görünümü tespit edilirse, BT taraması kullanarak genellikle iki yıllık bir süre için periyodik dönemlerde kontrol edilebilir. Bu süreç içinde nodülün büyüklüğü ya da karakteristik özellikleri değişmezse, muhtemelen iyi huyludur ve genel olarak başka bir tedaviye ihtiyaç duymaz.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Taraması

PET taraması, hastanın klinik bulguları, nodülün büyüklüğü ve diğer karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kötü huylu olması ihtimali olan nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. PET taraması ayrıca vücudun geri kalan kısmında da kanser gibi, yüksek aktiviteye sahip dokuların olup olmadığını belirleyebilir.

Biyopsi

Yapılan BT taraması sonucunda nodül büyüklüğü, şekli veya görünümü nedeniyle şüpheli kabul edilirse, kötü huylu olup olmadığını belirlemek için biyopsi (küçük doku örneği) alınabilir.

Bronkoskopik Biyopsi

Eğer nodül hava yollarının yakınında ise, ağız veya burun yoluyla sokulan bir bronkoskopi (küçük bir kamera ile esnek bir tüp) kullanılarak parça alınabilir.

İğne Biyopsisi

Nodül, dışarıdan kolayca ulaşılabilecek, cilde yakın bir yerleşimdeyse, BT görüntülemesi altında iğne kullanarak nodülden örnekleme yapılabilir.

Biyopsi yöntemiyle alınan hücreler bir patalog tarafından incelenir ve hücrelerin kötü huylu olup olmadığına karar verilir. Patalog tarafından gelen bilgiler doğrultusunda tedavi yöntemleri belirlenir.

Akciğer Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğer nodüllerine yaklaşım, nodülün özelliğine göre değişmektedir. İlk etapta iyi huylu olduğu düşünülen nodüller, periyodik olarak BT taraması ile izlenerek boyut veya şekil değişiklikleri takip edilebilir.

Eğer nodülün kötü huylu olduğu düşünülüyorsa, bu durum biyopsilerle de teyit edildikten sonra, öncelikle vücudun herhangi bir yerinde yayılıp yayılmadığını belirlenmelidir. Nodül, sadece akciğerde ise, ilk seçenek olarak cerrahi tedavi tavsiye edilebilir. Bu yüzden akciğer nodüllerinde erken teşhis, akciğer kanserlerinin tedavisinde çok yararlıdır.

Eğer nodüllerin kanser dokuları olduğu ve metastaz yaptığı (vücudun diğer bölgelerine yayıldığı) gösterilirse, radyasyon tedavisi, kemoterapi veya ikisinin bir kombinasyonu olan bir tedavi yöntemi önerilebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?