Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Son yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki gelişme ve teknik ekipmanın gelişmesi ile beraber, anne karnında bebek ameliyatları veya bazı düzeltici cerrahi işlemlerin yapılabilme imkanı doğmuştur.

Fetal cerrahi ve anne kanında bebeğe yapılan müdahaleler, bebeklerin sağlıklarına kavuşma şansını artırmaktadır.

Aşağıda Anne Karnında Yapılan Bazı Müdahale ve İşlemleri Şunlardır

 • İkiz gebeliklerde lazer uygulamaları
 • İkiz gebeliklerde radyofrekans uygulamaları - kordon oklüzyonu
 • Çoğul gebeliklere fetosid (embriyo redüksiyonu) uygulaması
 • Bebeğin idrar yolu tıkanıklıklarına fetoskopik müdahale
 • Bebeğin akciğer lezyonlarına müdahale
 • Bebeğin bazı yapısal kalp hastalıklarına müdahale
 • Bebeğin kalp ritim bozuklarına müdahale
 • Anne karnında bebeğe kan nakli yapılması
 • Bebeğin fazla olan sıvısının boşaltılması veya az olan sıvının tamamlanması
 • Fetal cerrahi

İkiz Bebeklere Lazer Uygulaması

Tek yumurta ikiz gebeliklerde yaklaşık %15 sıklıkla görülen ve bir ikizin kan damarlarının diğeri ile ilişkide olması nedeniyle meydana gelen ikizden ikize kan nakli (IITS, ikizden ikize transfüzyon sendromu) ve benzer patolojik durumlar her iki fetusu birden tehlikeye sokan bir durumdur.

Bu durumda genel bir açıklama ile; bir ikiz verici olur ve kan değerleri gittikçe düşer, bebek gelişimi geri kalır ve suyu azalırken, diğer bebeğin kan değeri artar, bebek orantısız büyür ve suyu da aynı oranda artar.

Gebeliğin 16. haftasından sonra daha da belirginleşen bu tablo erken tanınır ve müdahale edilebilir ise her iki bebeğin de yaşama şansı bulunmaktadır.

Günümüzde bu tür durumda bebeklerin arasında damarsal ilişkiyi kesmek amacıyla fetoskopi eşliğinde lazer kullanılmaktadır. Lazer yardımı ile bebekler arası kan nakline neden olan plasentadaki damarların bir kısmı kapatılabilmektedir. Bu sayede her iki bebek de sağlıklı bir şekilde gelişme şansını yakalayabilir.

Lazer teknolojisinin kullanıldığı başka intrauterin girişim metodları da vardır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde ikiz bebekler arasındaki damarsal bağlantının kapatılması hizmeti verilmektedir.

İkiz Gebeliklerde Kordon Oklüzyonu

Tek yumurta ikiz gebeliklerinde, bebeklerden birinin yaşamla bağdaşmayacak derecede ağır bir anomalisi olması durumunda veya fetusların engellenemeyen kan geçişleri olgularında, anomali veya yaşama şansı çok düşük bebeğin kordonunun kapatılması, diğer bebeğin yaşama şansını artıran bir işlemdir.

Bu işlemin tıbbi adı kordon oklüzyonudur ve çok farklı yöntemlerle yapılabilmektedir.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde lazer, radyofrekans, elektrokoterizasyon yöntemleri bu amaç için kullanılmaktadır.

Anomalili bebekte kordon oklüzyonu (kapatılması) hizmeti verilmektedir.

Çoğul Gebeliklerde Fetosid Uygulaması

Fetosid işlemi, bebeklerin istemli olarak anne karnında kalp atışlarının durdurulmasıdır.

Ancak bu işlemin yapılması öncesi detaylı ultrasonografik inceleme ve birden fazla perinatoloji uzmanının görüşünün alındığı konsey kararı gerekmektedir.

Fetosid İşlemi Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Çoğul gebeliklerde bebeklerin sayısını 3’e veya 2’ye indirgemek için
 • Çoğul gebeliklerde hayat ile bağdaşmayan anomali barındıran bebeğin kalp atışını durdurmak için (selektif terminasyon).

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde fetosid hizmeti, konsey kararı alınarak uygulanmaktadır.

Bebeğin İdrar Yolu Tıkanıklıklarına Müdahale

Anne karnında bazen bebeklerin idrar yollarında tıkanıklıklar nedeni ile böbrekler idrar ile dolmakta ve fonksiyonlarını kaybedebilmektedir. Bu durumdaki gebeliklerde, anne karnında bebeğin böbreğine veya mesanesine katater koyma işlemi yapılabilmektedir.

Bazı ender durumlarda da bu tıkanıklığı açacak fetoskopik işlem uygulanmaktadır. Bu sayede bebeğin böbrek fonksiyonlarının gelişimine bir şans verilmeye çalışılmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin idrar yolu tıkanıklıklarına müdahale hizmeti verilmektedir.

Bebeğin Akciğer Lezyonlarına Müdahale

Anne karnında bazen bebeklerin akciğerinde kistler oluşmakta, plevra boşluğunda sıvı birikmektedir. Bu durum akciğer gelişimini engellemektedir. Bebeğin akciğerindeki basıncın azaltılması bebeğin akciğer gelişim şansını artıran bir işlemdir. Bu durumdaki gebeliklerde, anne karnında bebeğin göğüs boşluğuna katater koyma işlemi yapılabilmektedir. Bu sayede bebeğin akciğer fonksiyonları gelişimine bir şans verilmeye çalışılmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin akciğerine katater koyma hizmeti verilmektedir.

Bebeğin Bazı Yapısal Kalp Hastalıklarına Müdahale

Kalp hastalıklarının bir kısmına anne karnında müdahale edilebilmektedir. Bu müdahale işlemi maalesef sadece belirli durumdaki bebeklere uygulanmaktadır. En belirgin örneği akciğer anaatardamarı kapak darlıklarıdır. Önemli olan bebekteki anomalinin durumunu belirlemek ve yapılacak müdahale ile yaşama şansının artıp artmayacağı konusunda emin olmaktır. İşlemin önemi ve olası sonuçları nedeniyle birden fazla riskli gebelik uzmanının ortak kararı doğrultusunda bebeğe bu türden işlemler yapılmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin belirli kalp hastalıklarına anne karnında müdahale edilebilmektedir.

Bebeğin Kalp Ritm Bozukluklarına Müdahale

Anne karnında bulunan bebeklerin bir kısmında kalp ritim bozukluğu görülebilir. Bu durum genellikle geçicidir, tedavi gerektirmez. Ancak kalp ritminin bozulduğu bazı özellikli durumlarda tedavi gerekebilir. Anneye verilen ilaçlar ile bebeğin kalp ritmi kontrol edilerek düzene sokulmaya çalışılır. Bazı ender durumlarda direkt olarak bebeğe ilaç uygulaması yapılabilir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler, bebek kalp ritim bozuklarında tedavi hizmeti verilmektedir.

Anne Karnında Bebeğe Kan Nakli Yapılması

Bebekler anne karnında bazı nedenlerden dolayı kansızlık yaşayabilmekte ve bu nedenle hayatlarını kaybedebilmektedir. Bebek kansızlığı nedenlerinin başında kan uyuşmazlığı gelmektedir. Ancak başka birçok neden de anne karnında kansızlığa neden olabilir. Önemli olan bu durumun tespiti ve zamanında yapılacak kan nakli ile bebeğin anne karnında kansızlıktan zarar görmesinin önüne geçilmesidir. Anne karnında kordondan veya fetusda bazı damarlardan bebeğe kan nakli yapılabilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğe kan nakli hizmeti verilmektedir.

Bebeğin Fazla Olan Sıvısının Boşaltılması

Anne karnındaki bebeğin suyunun fazla olması bebeğin dolaşımını ve gelişimini etkileyen durumlardandır.

Bebeğin suyunun neden yüksek olduğunun araştırılması gerekmektedir. Ancak sıklıkla bir neden bulunamaz. Her ne nedenle olursa olsun, anne rahminin uzun süre aşırı gergin kalması anne adayının doğum sonrası kanama riskinin artmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle geçici bir tedavi de olsa belirli aralıkla bebeğin suyunun azaltılması hem anne hem de bebek sağlığı için önemli bir işlemdir. Eksik olan sıvının tamamlanması ise çok ender durumlarda fetusun daha iyi görüntülenmesi ve bazı girişimlerin yapılması için çok geçici bir uygulamadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin suyunun boşaltılması veya tamamlanması hizmeti verilmektedir.

Fetal Cerrahi

Bebeğin belirli hastalıklarının varlığında anne karnının ve anne rahminin açılarak veya endoskopik yöntemler ile bebeğin ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Ancak her bebek ve her anne adayı bu işlem için uygun değildir. Multibranş çalışma gerektirir. Günümüzde en sık uygulama alanı bel kemikleri açık olan bebeklerin tedavileri ve vücut yüzeyinde bir tümörü olan bebeklerin anne karnında cerrahileridir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde fetal cerrahi hizmeti verilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?