Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

Kronik böbrek yetmezliğinde endokrin sistem (salgı bezleri sistemi)  fonksiyonları azalır. Hipogonadizm gelişince klinik olarak adet düzensizlikleri, ovulasyon olmaması, cinsel isteksizlik olur. Buna paralel olarak kadınlar için doğurganlık azalır.  

Başarılı bir böbrek nakli sonrası, hipofizer ve overyal hormonal bozukluklar birkaç hafta içinde düzelir. Hormonal yapı ve yumurtlama düzene girer. Hipotalamik-hipofizer-gonadal aks nakilden altı 6 sonra tamamen normalleşir. 

Nakil öncesi veya nakilden hemen sonra hastaya doğum kontrolü ve gebelik hakkında eğitim verilmelidir. Öströjen içeren kontraseptifler perioperatif dönemde trombotik olay riskini artırdığı için kullanılmamalıdır. 

Daha sonrasında mikofenolat serum öströjen seviyesini azalttığı için oral kontraseptiflerin etkisini de azaltmaktadır. Progesteron içerenler kullanılabilir. Öncesinde rahim içi aracı olanlar, bu şekilde devam edebilirler. 

Böbrek nakli sonrası normal gebelik oluşabilir. Bununla birlikte, böbrek nakli sonrası gebelikte hem anne hem de bebek açısında çeşitli riskler vardır. 

Böbrek nakli sonrası gebelikte, hipertansiyon, preeklamsi ve diyabet gibi komplikasyonlar, diğer gebelere göre daha sık görülür. 

Nakil sonrası gebelikte düşük riski de, normal gebelere göre yüksektir. Bu nedenle gebelik döneminde jinekoloji ve nefroloji ile  multidisipliner yaklaşımla takip edilmelidir. Fetüse zarar verebilecek diğer ilaçlar mümkünse kesilmelidir.

Gebelik için böbrek fonksiyonlarının optimal olduğu dönem seçilmelidir. Serum kreatinin seviyesi 1.5 mg/dl’nin altında olmalıdır. Rejeksiyon dönemi olmamalıdır.

Genel olarak böbrek nakli sonrası gebelik için 2005 yılına kadar 2 yıl beklenirken daha sonra bekleme süresi 1 yıl yeterli olmaktadır. 

Böbrek nakli sonrası doğum oranı, genel nüfustaki doğum oranı ile aynıdır. Böbrek nakli sonrası gebelikte doğum, tercihan vajinal yol ile olmalıdır. Bununla birlikte uygulamada sezaryen daha sık kullanılmaktadır. 

Böbrek nakli olan hastada rutin bağışıklık baskılayıcı tedaviye,   gebelik öncesi, sonrası ve emzirme döneminde devam edilmelidir. Tacrolimus ve prednizolon gebelik döneminde de güvenle kullanılabilir. 

mTOR inhibitörleri, mikofenolat mofetil gebelikte kontendikedir. Bunların yerine azathiopürin kullanılır. Mikofenolat mofetil, gebelikten altı hafta, sirolimus 12 hafta, everolimus ise 8 hafta önce kesilmelidir.

Antenatal testler nakil olmayan gebelerle benzerdir. Ancak büyüme-gelişme geriliği takibi için takip sıklığı artırılır.

Normal kişilerde gebelikle beraber glomerul filtrasyon hızı % 50’ye yakın artar, kretinin düzeylerinde bir azalma olur. Böbrek nakli sonrası gebelikte kreatinin azalması daha az olmaktadır. 

Böbrek nakilli gebelerde, gebelikte artan hiperfiltrasyon dolayısıyla oluşan proteinüri, sağlıklı kadınlara oranla daha fazladır. Doğumdan 8-12 hafta sonra normale döner.

Hamilelikte olan alt üriner enfeksiyonlarda, nakilli böbreğe olan reflux nedeniyle piyelonefrit daha sıktır. CMV enfeksiyonları böbrek nakli sonrası hamilelikte komplike olur. Bu nedenle her trimesterde CMV PCR bakılmalıdır.

Böbrek nakli sonrası gebelik ve bebek sahibi olmak, nakilli hastanın normal yaşama dönmesi açısında da destekleyicidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?