Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Horlama Nedir?

Neredeyse tüm insanlar hayatlarının bir döneminde horlama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor.  Horlama her ne kadar uyku apnesi belirtileri arasında görülse de her horlama uyku apnesi ile bağdaştırılamaz. Fakat horlama sorunu solunumu etkilemesi ve kaliteli bir uykuya engel olması nedeniyle kişinin gün içinde halsiz kalmasına neden olur.

Horlama, hava yolunun kısmen tıkanması, boğaz yapısının genişlemesi ya da kasların gevşemesi nedeniyle oluşur. Hava yolu tıkalı olduğu ve rahat nefes alınamadığı için, nefes almaya çalışırken boğazda titreme meydana gelir, bu durum da horlamaya neden olur.

Yüksek perdeli bir horlama kişinin hem kendi uykusunun hem de çevresindeki kişilerin uyku kalitesini önemli bir derecede etkilemektedir.

Eğer uykunuz sırasında veya horlarken nefesiniz duruyorsa bu durum uyku apnesi ile ilişkili olabilir. Kendi kendinize horlamanız ya da yakın çevrenizdeki kişilerin horlaması rahatsız edici boyutlara geldiyse bir doktora görünerek horlamanın altındaki yatan sorunları öğrenebilirsiniz.

Horlama Nedenleri Nelerdir?

Horlama birçok sağlık sorununa bağlı olarak gelişebilir. Genellikle horlama burun, ağız ve boğaz yapısının yanı sıra yaşam tarzı alışkanlıklarına da bağlı olarak gelişebilir. Kesik kesik başlayan horlama birden kesilip devam ediyorsa bu altta yatan hastalıklara bağlı gelişebilir. Bunun dışında kişi, gün içindeki yorgunluğuna da bağlı olarak horlayabilir.

Uzun dönem devam eden, kesik kesik bir anda nefes alma ile devam eden ve sürekli bir horlama söz konusuysa bu durumun mutlaka araştırılması gereklidir. Horlamanın bazı nedenleri ise;

 • Burun, boğaz ve çene şekli ile ilgili sorunlar
 • Uvula (halk arasında küçük dil olarak da bilinir) veya yumuşak damak şişmesi
 • Bademciklerin ve adenoidlerin şişmesi
 • Soğuk algınlığı veya alerji
 • Aşırı kilo
 • Alkol tüketimi
 • Uyku ilacı almak
 • Antihistaminik kullanmak
 • Hamile olmak
 • Uyuma şekli 
 • Yorgunluk 
 • Yüksek tansiyon
 • Kalp hastalıkları
 • Uyku apnesi 
 • Yeterince uyuyamamak

Horlama Belirtileri Nelerdir?

Horlama, kendi başına bir belirti olarak görülür, fakat kimse sizi uyandırmadan kendi horlamanıza uyanıyorsanız bu en önemli belirtisidir. Özellikle kesik kesik nefes alırken nefesinizin kesildiğini hissederseniz veya çevrenizdekiler bu konuyla ilgili sizi uyarıyorsa bu da diğer önemli bir belirtisidir.

Horlama çok basit bir sorun gibi görülse de, altta yatan ciddi hastalıklara bağlı gelişebilir. Uzun süre devam eden horlama, dinlenme sonucunda geçmiyorsa veya kesik kesik ve birden nefes alarak devam ediyorsa kalp veya yüksek tansiyon gibi bazı hastalıklara bağlı gelişebilir. Horlamanın bazı belirtileri ise;

 • Sabahları hissedilen boğaz ağrısı 
 • Gün içinde yorgun hissetme
 • Kan basıncını veya kan şekerini kontrol etmekte zorlanma
 • Çarpıntı
 • Uyumada zorluk çekme
 • Geceleri nefes nefese uyanma
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Sinirlilik gibi durumlardır

Horlama Tanısı

Horlama tanısı için doktor öncelikle kişinin öyküsünü dinleyerek horlamaya sebep olabilecek durumları inceler. Yapacağı fizik muayene sonrasında testler isteyebilir veya gerekirse uyku laboratuvarında sizi bir gece gözlemleyebilir.

Horlamanın kesin teşhisini koymak için aşağıdaki testlerden faydalanılabilir

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması

Bu test, ayrıntılı kesit görüntüleri üretmek için X-ışını ve bilgisayar teknolojisini birleştirir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Büyük bir mıknatıs, bilgisayar ve radyo frekansları kullanarak ayrıntılı görüntü alınmasını sağlar. oluşturur. 

Endoskopi

Burun deliklerinden bir endoskop (ucunda ışık ve kamera olan ince bir tüp) yardımıyla girilerek solunum yolları incelenir.

Eğer horlamanın uyku apnesinden kaynaklandığı düşünülüyorsa hastanın uyku laboratuvarda gece boyu kalması istenir. Uyku laboratuvarında beyin dalgaları, kalp atışı ve nefes hareketleri kayıt edilir ve daha sonra doktor tarafından incelenerek tanı konulmasına yardımcı olur. 

Horlama Tedavisi

Horlamanın bazı tipleri tedavi edilemezken, altında yatan nedenlere bağlı olarak çeşitli tedavi seçenekleri geliştirilmiştir.  Genellikle horlamanın altında yatan tıbbi bir neden yoksa kişinin hayat tarzında yapacağı değişiklikler, horlamanın ortadan kalmasına veya azalmasına yardımcı olacaktır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı Yayımlanma Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?