Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Guillain-Barre Sendromu, sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen tedavi edilebilir bir nörolojik hastalıktır. 

Guillain-Barre Sendromunda, bağışıklık sistemi sinirlere saldırır ve sinirlerin etrafındaki miyelin kılıf zarar görür. Bunun sonucunda sinir iletiminde aksama ortaya çıkar ve ekstremitelerinizde güçsüzlük ve karıncalanma hali meydana gelir. 

Belirtilerin görülmeye başlamasıyla bu his tüm vücudunuza yayılır ve vücudunuz geçici bir şekilde felç olur. Bu sendrom, acil müdahale gerektirdiği için derhal hastaneye yatırılmalıdır. Ortaya çıkma sebebi hala tam olarak bilinmemektedir. 

Genellikle şikayetle hastaneye gelen hastalara, Guillan Barre sendromunun en yaygın türü (%90) olan  Akut Inflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (AIDP) teşhisi konumaktadır. Fakat tanının üzerinden geçen 8 haftalık sürecin ardından şikayetlerin devam etmesi üzerine Kronik Inflamatuar Demiyelinizan Polinöropati hastalığının varlığı ortaya çıkmıştır. Sürecin 8 haftadan uzun seyretmesi hastalıklar arasındaki ayrımı yapmak adına mühimdir.

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP) ’nin Akut Inflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (AIDP)’den ayrılmasının nedeni bunların zamansal profilleri ve uzun vadeli sonuçları tarafında olmuştur. Akut Inflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (AIDP)’de görülen belirtiler ve nörolojik sıkıntılar da haftalar içerisinde iyileşir. Daha sonra kademeli olarak iyileşme rutini devam eder. Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP)’de ise belirtiler ve nörolojik sıkıntılar aylar içinde yavaşça gelişme gösterir(en az 2 ay). 

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP) Nedir?

Polinöropati, kol ve bacaklarda ilerleyen güçsüzlük ve bozulmuş duyu fonksiyon belirtileriyle görülen omurilikten çıkan çevresel sinirlerin uğradığı yaygın bir nörolojik hastalıktır. Periferik sinirlerin aynı sebepten ve fizyopatolojik süreçlerden ötürü hep birlikte yaygın şekilde hastalanması ile ortaya çıkan klinik tablodur. Klinik başlangıç sinsi ve progresiftir. 

Kronik inflamatuar demyelinizan polinöropatiler (CIDP), bağışıklık sisteminde meydana gelen anormallikler neticesinde çevresel sinir liflerinin etrafındaki miyelin kılıfın zarar görmesi sonucunda ortaya çıkar. Edinsel hastalık kategorisinde yer aldığı için uygun tedavi yöntemleri çerçevesinde tedavi edilebilmektedir.

Kronik inflamatuar demyelinizan polinöropatiler (CIDP) görülme sıklığı 100.000’de 1 ila 8  kişi aralığındadır. Her yaşta ve cinsiyette görülebilmektedir fakat 40 ila 60 yaş aralığında erkeklerde daha sık görülür. 

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP) Belirtileri

Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP) uyuşma ve parestezi ile kendini gösterir, bunu kısa bir süre sonra güçsüzlük gibi belirtiler eşlik eder ve zamanla çok kötüleşir. Hastalar hem distal hem de proksimal olarak zayıftır. En belirgin belirti kas güçsüzlüğüdür. Duyusal yakınmalar daha geri planda seyreder.

Hastalar bir anda ortaya çıkan ve ilerleyen yürüme güçlüğü, el ve ayak parmaklarında meydana gelen uyuşmalar, karıncalanma ve his kaybı, kol ve bacaklarda simetrik kuvvetsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. 

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP) Süreci

Periferik sinirlerdeki immun kökenli hasar motor ve duysal zaafa sebep olarak polinöropati tablosunu oluşturur. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, periferik sinir miyelinin otoimmün saldırısına bağlı olarak edinilmiştir. Miyelin, durumun ana hedefi olduğundan, miyelin içeren sinir lifleri durumdan en çok etkilenenlerdir. 

Hastalık; zayıflık, uyuşma ve duyusal ataksi ile kendini gösterir. Seyir şekli çeşitlilik gösterebilir. Hastalığın en yaygın vücuda yerleşme şekli, bacaklardan başlayarak kollara ilerlemek daha sonrasında ise yüze, solunum kaslarına ulaşarak ve güçsüzlük meydana getirme şeklindedir.

Nörolojik muayenede, tanımlanan alanlardaki kas kuvvetsizliğine ek olarak, tendon reflekslerinin yaygın şekilde kaybolduğu ya da azaldığı gözlenir. Vakaların yaklaşık olarak 3’te 1’lik kesiminde solunum yetmezliği sıkıntısı gelişir. Vakaların yarısında ise kranyal sinir felçleri görülür.

Kendiliğinden iyileşme görülen Akut inflamatuar demiyelinizan poliradikülonöropati ya da AIDP (Guillan Barre sendromu) aksine, CIDP zamanla kötüleşen ilerleyici bir nöropatidir. 

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati  (CIDP) Tanısı

Tanıda en önemli nokta anamnez ve muayene bulgularıdır. Klinik tanı aşaması, bir hastada polinöropati tablosunun varlığının gösterilmesi ve daha sonra bunun hangi nedene bağlı olduğunun ortaya çıkmasından ibarettir. Polinöropatiler, çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden polinöropati varlığı saptandıktan sonra laboratuvar ve klinik verilere bakılarak neden araştırılmalıdır. 

Nörolojik muayene esnasında hastanın çevresel sinirlerinin etkilendiğini düşündüren belirtiler kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, kaslarda erime ve duyu kaybı, derin tendon refleksinde azalma ya da kayıptır.

Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati CIDP şüphesi olan hastalarda test için metastatik kemik incelemeleri, immünofiksasyonlu serum elektroforezi ve HIV testi yapılması düşünülmelidir.

Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati hastalığında, tanıya en çok yardımcı olan laboratuvar yöntemleri elektrofizyolojik incelemeler (EMG ve sinir iletim incelemeleri), BOS testi ve lomber ponksiyondur. 2 ayı aşkın süre zarfı devam etmesi de tanıyı destekler niteliktedir. Sinir biyopsisi tanı koyulamayan olgularda son seçenek olarak düşünülmelidir. Sinir biyopsisinde demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon ile karakterize bulgular görülür.

Elektromiyografi (EMG) ile incelemek istediği kaslara ince iğneli elektrotlar yerleştirip, onların aktivitesini ölçebilir veya  sinirlerinizin üstündeki deriye bağlanan elektrotlar aracılığıyla sinir sinyal hızınız ölçülüp değerlere bakılıp tanı koyulabilir.

Ayrıca tanıyı desteklemek adına omurilik sıvısını analiz edip içindeki protein miktarını ölçümleyebilirler. CIDP’de yüksek protein düzeyi gözlenirken hücre sayısında artış olmaz. 

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati tanısında, herediter nöropatiler, vaskülit, kriyoglobulinemi, multiple myelom ve diğer sistemik hastalıkların ekarte edilmesi gereklidir.

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP) Tedavisi

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati tanısı konan hastaların 3 köklü birinci basamak tedavisi vardır. Bunlar; plazmaferez ve kortikosteroid, intravenöz immünglobulin (İVİg) tedavisidir. 

Özellikle İVİg (intravenöz immünglobulin tedavisi), diyabetik, obez, yaşlı, osteoporotik ve immünsuprese hastalarda ilk tercih edilen yöntemdir. Uzun süreli bir tedavi planı şekillendirilir ama bu planın süresi ve dozları hasta bazında tek tek değerlendirilip, kişiselleştirilmelidir. 

Plazmaferezden sonra görülen iyileşme belirtileri geçicidir. Yapıldıktan sonra 10 ila 14 günde etkisi azalmaya başlar. Plazmaferezin uzun süreli uygulanabilen bir tedavi olmaması kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati hastaları için büyük bir dezavantajdır.

Çoğu vakanın devam eden bir immünoterapi tedavisine ihtiyacı vardır. Sürekli devam eden ve zor bir süreç olmasına karşın hastaların yaşam kalitesinde önemli gelişmeler meydana gelmesini sağladığı için önem arz etmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?