Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Plevra, göğüs boşluğunu içten kaplayan ve akciğerleri çevreleyen, iki katlı, ince bir zar tabakasıdır. Normal şartlarda plevranın bu iki katmanı arasında akciğerin solunum esnasında kolayca hareket edebilmesini sağlayan, yaklaşık 20 mL civarında kaygan bir sıvı bulunmaktadır.

Kimi hastalıklar neticesinde sıvının üretiminde bir artış veya emiliminde bir azalma meydana gelmesi nedeniyle plevranın iki zarı arasındaki sıvı miktarının artmasına plevral efüzyon veya plörezi adı verilir.

Plevra zarları arasındaki boşlukta sıvı artışı olarak tanımlanabilecek plevral efüzyonun nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • Enfeksiyonlar
 • Viral enfeksiyon
 • Bakteriyel enfeksiyon
 • Mantar enfeksiyonu
 • Akciğer kanseri
 • Bazı ilaçlar
 • Pulmoner embolizm (akciğerlerdeki damarların pıhtı nedeniyle tıkanması)
 • Kaburga kırığı
 • Kalp yetmezlikleri
 • Zatürree
 • Kalp cerrahisinden kaynaklanan komplikasyonlar
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı
 • Yaygın atelektazi (fonksiyonunu yitiren akciğerin büzülmesi)
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Akciğer ödemi
Plevral efüzyonun, nedeni olan hastalığın kendi belirtileri dışında aşağıdaki gibi belirtileri olabilir:

 • Nefes darlığı
 • Nefes alırken batma hissi
 • Öksürük
 • Göğüs ağrısı
Plörezi veya plevral efüzyon tanısı, hekiminiz tarafından tıbbi öykünüzün dinlenmesi ve fizik muayenenizin yapılmasının ardından, istenebilecek bir takım tetkikler ile konur:

Akciğer Röntgeni

Plevral efüzyondan şüphelenilen hastalarda yapılabilecek ilk adım testlerden biridir, göğüs boşluğunun ve akciğerlerin durumu ile ilgili bilgi sağlar

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Akciğerlerin ve göğüs boşluğunun daha detaylı görüntülenmesinde kullanılan bir tetkiktir.

Torasentez: Plevra zarları arasında biriken sıvıdan bir iğne kullanılarak örnekleme yapılmasıdır. Örneklenen sıvının laboratuvar tetkiklerinde enfeksiyon ve kanser gibi altta yatabilecek nedenler araştırılır.

Ultrasonografi

Ses dalgalarının kullanıldığı ultrasonografi, akciğer zarlarının arasında biriken sıvının gerçek zamanlı olarak yeri ve miktarıyla ilgili bilgi sağlar. Özellikle düşük hacimli sıvılardan örnek alınması gerektiğinde sıvının yeri anlık olarak tespit edilerek, işlemin hedefe yönelik olmasına olanak sağlar.

Torakoskopi

Tüberküloz veya kanser nedenli olduğu düşünülen plevral efüzyonlarda, plevra zarından örnek alabilmek amacıyla, kapalı teknikle yapılan cerrahi uygulamasıdır.

Plörezi ve plevral efüzyon tedavisi hastalığın altta yatan nedenine bağlı olarak hastaneye yatış gerektirebilir.

Altta yatan nedenin bakteriyel enfeksiyonlar olduğu durumlarda antibiyotik tedavisi ve enfeksiyonun sebep olduğu yangıyı azaltacak anti-enflamatuar ilaçlarla tedavi uygulanabilir.

Tüberküloz nedenli plevral efüzyonlarda uzun dönemli antibiyotik tedavileri verilebilir.

Akciğer veya akciğer zarı kanserlerinin sebep olduğu plevral efüzyonlarda ise onkoloji hekimi ve cerrahi branş hekimleri tarafından uygun tedaviler düzenlenecektir.

Bunların yanı sıra, doğrudan biriken sıvıya yönelik olarak;

Drenaj

Plevrada bulunan sıvı, kaburgaların arasından yerleştirilecek bir iğne veya küçük bir tüp ile boşaltılabilir.

Plörodez

Fazla sıvının boşaltılmasının ardından, daha fazla sıvı birikmesini önlemek için göğüs boşluğuna ilaçlı bir sıvı veya hastanın kendi kanı enjekte edilerke plevra katmanlarının birbirine yapışması sağlanabilir.

Plörektomi/Dekortikasyon

Özellikle plevra kanseri (mezotelioma) hastalarında uygulanan bu cerrahi teknikte plevranın göğüs duvarına yapışık olan ve sıvı üretiminden sorumlu katmanı bir ameliyatla çıkartılarak gelecekte oluşabilecek plevral efüzyonların önüne geçilmeye çalışılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?