Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Trakea ve bronşlar solunum ile alınan havayı akciğerlerde oksijen-karbondioksit değişiminin yapıldığı, alveol adı verilen küçük keseciklere taşıyan, genel olarak kıkırdak yapısından oluşan borulardır.

Trakeobronkomalazide (TBM) trakea ve bronşların duvarlarını destekleyen kıkırdak yumuşayarak hava yolunu zayıflatır, böylece hava yolları solunum esnasında açık kalamaz ve çöker.

Trakeobronkomalazi doğuştan, yapısal bir problem olarak meydana gelebilirken, sonradan da ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Doğumsal olarak meydana gelen formunda solunum yollarında bulunan kıkırdakların yapısındaki bozukluklardan ötürü dik duramayarak kendi üstlerine katlanmaları sorunun temelinde yatmaktadır.

Sonradan meydana gelen trakeobronkomalazinin ise tam olarak sebebi bilinmemektedir. Fakat kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan, sigara içen ve orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Nedenleri

Trakeobronkomalazinin (TBM) nedeni, doğuştan veya sonrada kazanılmış olmasına göre değişiklik gösterebilir.

Sonradan meydanada gelen trakeobronkomalazinin (TBM), bilinen bir nedeni yoktur. Fakat aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer durumlarla ilişkili olabilir:

  • Uzamış entübasyon (hastane yatışı sırasında kullanılan solunum tüpü)
  • Trakeostomi (nefes almak için boyun bölgesinde cerrahi bir delik açılması)
  • Uzun süreli tahriş ve kronik obstrüktif akciğer hastalığın (KOAH)
  • Trakea veya bronşları sıkıştıran tümörler veya kistler

Belirtiler

Hem doğumsal hem de edinilmiş trakeobronkomalazi (TBM) belirtileri, başka solunum rahatsızlıklarını da taklit ederek yavaş yavaş ortaya çıkabilir.

Trakeobronkomalazi (TBM) olan çocuklar, kendi yaşıtlarına göre daha sık solunum yolu enfeksiyonlarına sahip olabilir ve iyileşme süreçleri diğer çocuklara oranla daha uzun sürebilir.

  • Trakeobronkomalazinin (TBM) diğer belirtileri ise şunlardır:
  • Hırıltılı öksürük
  • Nefes darlığı
  • Hırıltı
  • Sık alt solunum yolu enfeksiyonları veya inflamasyon
  • Stridor (nefes alırken gürültülü veya tiz bir ses çıkarma)

Tanı Yöntemleri

Trakeobronkomalazi (TBM) tanısı, fizik muayene ve tıbbi öykünüzün hekiminiz tarafından değerlendirilmesi sonrası ortaya çıkar. Hekiminiz tanıyı kesinleştirmek amacıyla testler isteyebilir. Bunlardan bazıları;

Pulmoner Fonksiyon Testi (PFT)

Akciğerler tarafından solunan havanın hacmini ve hızını ölçmek için yapılan bir test olup, hastalığın şiddetinin tespitinde kullanılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması

Göğüs boşluğunu ve içerisindeki organların anatomisi ile, sonunum yollarının çökmesine neden olabilecek potansiyel dış bası unsurlarının (kitle, lenf düğümü vb) tespitinde kullanılır.

Bronkoskopi

Tıkanıklıkları kontrol etmek için solunum yollarına bronkoskop adı verilen, ucunda kamera olan sert veya elastik bir hortum yerleştirilerek doğrudan gözlenmesidir.

Tedavi Yöntemleri

Trakeobronkomalazi (TBM) tedavisi, nedenine ve trakeal veya bronşiyal çöküşün şiddetine bağlıdır. Trakeobronkomalazi (TBM) tedavileri arasında;

Cerrahi

Trakeanızın çökmüş bölgesi çıkarılır ve diğer bölümler birleştirilir.

Havayolu Stent Yerleştirme

Bronkoskop kullanarak, hava yolunu açık tutmak için bir stent (silikon veya metalden yapılmış tüp) yerleştirilebilir.

Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP)

Semptomları daha ağır olan hastalar için, CPAP cihazı takılarak hastanın uyku sırasında hava yolunun açık kalması ve rahatlaması sağlanır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55