Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1997 - 2003 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1994 - 2008 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 2002 Hamburg Üniversitesi, Almanya, Endoskopi Merkezi, Klinik Gözlemci
 • 1995 - 1996 National University Hospital Cerrahi Kliniği, Minimal İnvaziv Cerrahi ve Endoskopi Merkezi
 • 1992 - 1994 Elmadağ Devlet Hastanesi, Ankara
 • 1986 - 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Uzmanlık Eğitimi
 • 1991 National University Hospital Cerrahi Kliniği, Singapur, Klinik Gözlemci
 • 1989 Royal Free Hospital Cerrahi Kliniği, Londra, Klinik Gözlemci
ÜYELİKLER
 • Kocaeli Kanser Derneği
 • Fıtık Derneği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia
 • Kocaeli Cerrahi Derneği
 • Kocaeli Tabip Odası
 • Ulusal Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lower gastrointestinal bleeding, hematuria and splenic hemangiomas in Klippel-Trenaunay syndrome: a case report and literature review. Turk J Gastroenterol. 2009 Mar; 20 Kocaman O, Alponat A, Aygün C, Gürbüz Y, Sarisoy HT, Celebi A, Sentürk O, Hülagü S.
 • Degloving injury of pelvis treated by internal fixation and omental flap reconstruction. J Trauma. 2006 Sep 6(3): 749-751 Şarlak AY, Buluç L, Alc T, Alponat A.
 • Mesenchymal hamartoma of the liver in adulthood:immunohistochemical profiles, clinical and histopathological features in two patients. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. ,2005 Gürbüz Y, Turan G, Utkan Z, Alponat A.
 • Open tension free Cooper ligament repair for femoral hernias. International Journal of Clinical Practice. 59 (9): 1008-10, 2005 Gönüllü N, Alponat A, Çubukçu A.
 • Carboxymethylcellulose coated on visceral face of polypropylene mesh prevents adhesion without impairing wound healing in incisional hernia model in rat. Hernia. 7: 130-133, 2003 Yelimlieş B, Alponat A, Çubukçu A, Kuru M, Öz S, Erçin C, Gönüllü N.
 • Is minisite cholecystectomy less invasive? A prospective randomized study comparing minisite and conventional cholecystectomies. World Journal of Surgery. 26: 1437-1440, 2002 Alponat A, Çubukçu A, Gönüllü N, Cantürk Z, Özbay O.
 • Prevention of adhesions by Seprafilm, an absorbable adhesion barrier: An incisional hernia model in rats Short communication. American Surgeon. 9: 818-819, 1997
 • Effects of physical barriers in prevention of adhesions: An incisional hernia model in rats Journal of Surgical Research. 68: 126-132, 1997
 • Early international results of laparoscopic gastrectomies. Surgical Endoscopy. 11:650-652, 1997
 • Expression of differantial nitric oxide synthase isoforms in human normal gastric mucosa and gastric cancer tissue Moochhala S. Alponat A. Carcinogenesis. 18 (9): 1841-1845, 1997

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?