Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2011 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2003 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1996 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2013 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gastroenteroloji Uzmanı
 • 2008 - 2011 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Gastroenteroloji Yandal Uzmanlığı
 • 2006 - 2007 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı / Gastroenteroloji Yandal Uzmanlığı
 • 2005 - 2006 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2004 - 2005 Kayseri SSK Bölge Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 1999 - 2003 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Uzmanlığı
 • 1998 - 1999 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Farmakoloji Asistanlığı
 • 1996 - 1998 Konya Ereğli Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • EGEUS (European Group for Endoscopic Ultrasonography)
 • Türk Gastroenteroloji Derneği Kayseri Şubesi
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türkiye Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (TKAD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • "Epinephrine plus argon plasma or heater probe coagulation in ulcer bleeding" World Juornal of Gastroenterology , 4109-4112 pp., 2011 , DOI: 0.3748/wjg.v17.i36.4109 A. Karaman, M. Baskol, S. Gursoy, E. Torun, A. Yurci, B.D. Ozel, K. Guven, O. Ozbakir, M. Yucesoy
 • Lymphoma-like presentation of hepatocellular carcinoma. Turk J Gastroenterol. 2013 Apr;24(2):194-6. A. Karaman, M. Başkol, K. Deniz, Ş. Gürsoy, K. Güven, Ö. Özbakır
 • "Endoscopic topical application of ankaferd blood stopper(®) in gastrointestinal bleeding" Journal of Alternative and Complementary Medicine , 65-68 pp.,2012,DOI:10.1089/acm.2010.0827 A. Karaman, M. Baskol, S. Gursoy, E. Torun, A. Yurci, M. Celikbilek, K. Guven, O. Ozbakir, M .Yucesoy
 • "Prevalence of Diabetes Mellitus and Glucose Metabolism Disorders in the First Degree Relatives of Type 2 Diabetic Patients" Bratisl Lek Listy. 2012;113(6):361-7. A. Karaman, F. Bayram, K. Gündoğan, M. Özsan, H. Karaman, F. Keleştimur
 • "Investigation of Genome Instability in Exfoliated Colonic Epithelial Cells and in Mitogen-Stimulated Lymphocytes of Patients with Ulcerative Colitis" Digestion , 228-235 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000336358 A. Karaman, Z. Hamurcu, H. Donmez, N. Bitken, H. Karaman, M. Baskol, S. Gursoy, K. Guven, O. Ozbakir, M. Yucesoy.
 • "Efficacy of different therapeutic regimens on hepatic osteodystrophy in chronic viral liver disease" European Journal of Gastroenterology & Hepatology , 1206-1212 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MEG.0b013e32834cd6f6 A. Yurci, A.O. Kalkan, O. Ozbakir, A. Karaman, E. Torun, M. Kula, M. Baskol, S. Gursoy, M. Yucesoy, F. Bayram
 • "Efficacy of Ankaferd Blood Stopper in postpolypectomy bleeding" J Alternative and Complementary Medicine , 1027-1028 pp., 2010 , DOI: 10.1089/acm.2010.0089 A. Karaman, E. Torun, S. Gürsoy, A. Yurci, O. Ozbakir
 • "Endoscopic Removal of an Unusual Foreign Body Causing Gastrointestinal Bleeding" Case Rep Gastroenterol , 393-396 pp., 2010 , DOI: 10.1159/000321001 A. Karaman, E. Torun, M. Celikbilek, S. Gürsoy, O. Ozbakir
 • "Insulin detemir improves glycemic control and reduces hypoglycemia in children with type 1 diabetes: findings from the Turkish cohort of PREDICTIVE observational study" Pediatr Diabetes , 401-407 pp., 2009 , DOI: 10.1111/j.1399-5448.2008.00497.x S. Kurtoglu, M.E. Atabek, C. Dizdarer, O. Pirgon, P. Isguven, S. Emek; PREDICTIVE Turkey Study Group (A. Karaman)
 • "Prevalence of metabolic syndrome in the Mediterranean region of Turkey: evaluation of hypertension, diabetes mellitus, obesity, and dyslipidemia" Metabolic Syndrome Related Disorders , 427-434 pp., 2009 , DOI: 10.1089/met.2008.0068 K. Gündogan, F. Bayram, M. Capak, F. Tanriverdi, A. Karaman, A. Ozturk, H. Altunbas, C. Gökce, A. Kalkan, C. Yazici

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?