Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1991 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1983 - 1985 Wayne State University, Medical School, Department of Surgery, Detroit, Michigan, USA
 • 1979 - 1983 Wayne State University, Medical School, Department of Physiology Detroit, Michigan, USA
 • 1978 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2007 Ankara Dışkapı SSK Hastanesi
 • 1993 - 1997 Konya Devlet Hastanesi
 • 1991 - 1993 Research and Clinical Fellow,University of Texas Medical Branch at Galveston,Division of Plastic Surgery and Wound Healing Lab, Shriners Burns Institute, Galveston, Texas, USA
 • 1985 - 1988 Serbest Hekim EMC (Emergency Medicine Consultant) Michigan, USA
ÜYELİKLER
 • IPRAS The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthet Surgery 1995
 • Plastic Surgery Research Council - Senior Member - 1997 USA
 • Estetik Cerrahi Derneği 1998 Türkiye
 • American Society of Plastic Surgeons, Inc - Corresponding and International Member 1996 USA
 • Wound Healing Society - Active Member - 1993 USA
 • Türk Plastik Cerrahi Cemiyeti - Asil Üye - 1995
 • The Detroit Surgical Association - Associate Member - 1984 USA
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mannose Binding Lectin Codon 54 Polymorphism in Children with Recurrent Respiratory Tract Infection. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Feb;81:41-5. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.11.029. Epub 2015 Dec 21. Atan Ö, Atik Tahir, Küçükçelebi A, Özkınay F.
 • Iatrogenic cutaneous sinüs tract of dental origin The Journal of Pediatric Research. 2(2), 96-98, 2015 Ö Atan, Küçükçelebi A, Özman Ç.
 • Sinüzit tanılı olguda preseptal selüliti andıran klinik prezantasyon: Lakrimal kanala retrograd hava girişi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 6(3):174-6, 2015 Atan Şahin Ö, Küçükçelebi A, Gülen F.
 • Treatment of Re-Contracture With Subcutaneous Pedicle Rhomboid Flap. Plastic and Reconstructive Surgery. 117(5):1590-1598, 2006. Ertaş N. M., Küçükçelebi A., Bozdoğan N, Kurtay A., Özdil K., Çelebioğlu S.
 • Comparison of Elongation Provided by Subcutaneous Pedicle Rhomboid Flap and Z-plasty: an experimental study in the rat inguinal skin. Plastic and Reconstructive Surgery. 117(2):486-490. 2006. Ertaş N.M., Küçükçelebi A., Erbaş O., Bozdoğan N., Çelebioğlu S.
 • Radial ve ulnar sinir yaralanmalarında erken dönem tendon transferleri: ınternal splintleme. Dicle Tıp Dergisi. 37;2:115-120, 2005. Ertaş NM, Yüce S, Küçükçelebi A, Ünlü E, Çelebioğlu S.
 • Subkutan pediküllü rhomboid flep ile elde edilen uzama oranı:Rat inguinal derisinde deneysel çalışma Türkiye Klinikleri J Med Sci. 25:806-809, 2005. Ertaş NM, Erbaş O, Küçükçelebi A, Çelebioğlu S.
 • The use of subcutaneous pedicle multiple rhomboid flaps in the treatment of postburn scar contractures Burns. 30: 594-599, 2004 Ertaş NM, Küçükçelebi A, Bozdoğan N, Çelebioğlu S.
 • Rate of Elongation Provided by Multiple Subcutaneous Pedicle Rhomboid Flaps: An Experimental Study in the Rat Inguinal Skin. Burns 2004;30: 467-470 Ertaş N.M., Küçükçelebi A., Bozdoğan N., Erbaş E., Çelebioğlu S.
 • Serbest doku aktarımlarında Oküler Loop kullanımının etkinliği. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 11(3): 2003. Küçükçelebi A, Ertaş NM, Aydın A, Çoşkunfırat K, Gündeşlioğlu Ö, Çelebioğlu S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?