Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Resident and Associate Fellow of American College of Surgeons
 • 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2016 Türk Cerrahi Derneği, Yeterlilik Belgesi
 • 2009 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2018 Horasan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2016 - 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD Uzman Dr.
 • 2016 University of Insubria, Chirurgia I, Varese-Italy, MD, Clinical and Research Fellow
 • 2011 - 2016 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD Uzmanlık Öğrencisi Doktor
 • 2014 Academic Editor in Medicine
 • 2009 - 2010 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Ambulans Servisi, Tıp Doktoru
 • 2003 İnfronic Bilgisayar Sistemleri ve İletişim Teknolojileri Enterprise Resource Planning, Yazılım ve İş Akışları Stajyeri? İstanbul
ÜYELİKLER
 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği, Ulusal Adrenal Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Avrupa Endokrin Cerrahisi Derneği
 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Module for Head and Neck Cancer
 • Türk Cerrahi Derneği, Endoskopi Eğitimi Çalışma Grubu
 • Associate Fellow of American College of Surgeons
 • Asya Pasifik Tiroid Cerrahisi Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği, Ulusal İntraoperatif Nöromonitörizasyon Çalışma Grubu
 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Module for Thyroid Cancer
 • Asya Endokrin Cerrahları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A rare case of non-surgical cause of vocal cord paralysis: Vocal cord hematoma Turkish Journal of Surgery; 2017 Dec; 33(4):305-307. DOI:10.5152/UCD.2015.3044, PMCID: PMC5731572, PMID: 29260141 Akif Enes ARIKAN, Serkan TEKSOZ, İsmail Ahmet BILGIN, Özge TARHAN, Ateş OZYEGIN.
 • Effect of Energy Based Devices on Voice Quality After Total Thyroidectomy Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 May; 274(5): 2295-2302. DOI: 10.1007/s00405-016-4444-0, PMID: 28238161 Server Sezgin ULUDAG, Serkan TEKSOZ, Akif Enes ARIKAN, Ozge TARHAN, Haydar Murat YENER, Murat OZCAN, Whitney LIDDY, Gregory William RANDOLPH
 • Skin metastasis on the neck: an unusual presentation of recurrence of papillary thyroid carcinoma. Gland Surg 2017 Oct; 6(5):594-597. DOI: 10.21037/gs.2017.07.12, PMID: 29142854, PMCID: PMC5676180 Selen SOYLU, Akif Enes ARIKAN, Serkan TEKSOZ, Murat OZCAN, Yusuf BUKEY
 • Is it necessary to perform prophylactic cholecystectomy for all symptomatic gallbladder polyps diagnosed with ultrasound? Turkish Journal of Surgery; 2017 Mar; 33(1):26-30. DOI:10.5152/UCD.2015.3259, PMID: 28740946 PMCID: PMC5506761 Mehmet VELİDEDEOĞLU, Bülent ÇİTGEZ, Akif Enes ARIKAN, Fadıl AYAN
 • Single port thoracoscopic treatment of thoracic duct injury after thyroidectomy with neck dissection Gland Surg 2017 Oct; 6(5):598-601. DOI: 10.21037/gs.2017.07.14, PMID: 29142855, PMCID: PMC5676156 Serkan TEKSOZ, Ezel ERSEN , Akif Enes ARIKAN, Sina FERAHMAN, Kamil KAYNAK, Gianlorenzo DIONIGI, Yusuf BUKEY
 • Silk suture reaction in thyroid surgery Gland Surg 2017 Oct; 6(5):591-593. DOI: 10.21037/gs.2017.04.08, PMID: 29142853 PMCID: PMC5676170 Selen SOYLU, Akif Enes ARIKAN, Serkan TEKSOZ, Murat OZCAN, Yusuf BUKEY
 • The effect of thyroid gland weight on early complications in total thyroidectomy Cerrahpasa experience Hellenic Journal of Surgery; 2017 Jan; 89(1):28?31. DOI: 10.1007/s13126-017-0374-6 Serkan TEKSOZ, Selen SOYLU, Akif Enes ARIKAN, Yusuf BUKEY, Murat OZCAN, Recep OZGULTEKIN, Ates OZYEGIN
 • Predicting value of serum procalcitonin, c-reactive protein, drain fluid culture, drain fluid IL-6 and TNF-? levels in anastomotic leakage following r Surg Infect. 2017 Apr; 18(3): 350-356. DOI: 10.1089/sur.2016.222 PMID: 28394749 Ismail Ahmet BILGIN, Engin HATIPOGLU, Afag AGHAYEVA, Akif Enes ARIKAN, Said INCIR, Müzeyyen MAMAL TORUN, Ahmet DIRICAN, Sabri ERGUNEY
 • A Novel Method of Comparing Anti-Adhesive Agents Used to Prevent Postoperative Peritoneal Adhesions Turk J Colorectal Dis. 2017; 27(4): 148-154. DOI: 10.4274/tjcd.26214 Engin HATİPOĞLU, Süleyman DEMİRYAS, Akif Enes ARIKAN, Anıl ORHAN, Zafer KUCUKODACI, Sabri ERGUNEY, Tarık AKÇAL
 • Bupivacaine application reduces post thyroidectomy pain: Cerrahpasa experience. Gland Surg 2016 Dec; 5(6):565-570. DOI: 10.21037/gs.2016.12.04, PMID: 28149801, PMCID: PMC5233843 Serkan TEKSOZ, Akif Enes ARIKAN, Selen SOYLU, Safak Emre ERBABACAN, Murat OZCAN, Yusuf BUKEY

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?