Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 Acıbadem Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2011 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2011 Nusaybin Devlet Hastanesi / Kardiyoloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
 • 2009 - 2010 Özdere Özel Eğitim Merkez Komutanlığı / Kardiyoloji Uzmanı (Askerlik Görevi)
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Odası Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • TKD Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
 • TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu
 • TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The relationship between epicardial adipose tissue and ST-segment resolution in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Heart Vessels. 2014 Jan 12. Zencirci E, Zencirci AE, Değirmencioğlu A, Karakuş G, Uğurlucan M, Ozden K, Erdem A, Güllü AU, Ekmekçi A, Velibey Y, Erer HB, Celik S, Akyol A.
 • The relationship between Gensini score and ST-segment resolution in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Kardiol Pol. 2014 Jan 10. doi: 10.5603/KP.a2013.0355. Esen Zencirci A, Zencirci E, Degirmencioglu A, Karakus G, Ugurlucan M, Gunduz S, Ozden K, Erdem A, Karadeniz F, Ekmekci A, Erer H, Sayar N, Eren M.
 • The effect of mild left ventricular diastolic dysfunction on outcome after isolated coronary bypass surgery. Kardiol Pol. 2014 Jan 10. doi: 10.5603/KP.a2013.0354. Değirmencioğlu A, Senay S, Güllü U, Zencirci E, Karakuş G, Ugur M, Buturak A, Alhan C
 • A rare manifestation of atrial fibrillation in the presence of Wolff-Parkinson-White syndrome: tachycardia-induced cardiomyopathy. 2014 Mar;42(2):178-181. doi: 10.5543/tkda. 2014.69812.Turk Kardiyol Dern Ars. Değirmencioğu A, Karakuş G, Baysal E, Zencirci E, Cakmak N.
 • Contrast Induced Nephropathy can be Surpassed with Meticulous Attention Even in Patients with Severe Renal Dysfunction. Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2013 Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E, Akyol A.
 • Sol Ana Koroner Arter Tıkanıklığı:Her Zaman Felaket Göstergesi midir? Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2013 Değirmencioğlu A, Karakuş G, Akyol A.
 • Akut inferior miyokard infarktüsü ile gelen hastada sağ sinus valsalvadan köken alan dominant sirkumfleks arter oklüzyonu ve sağ radial arter yoluyla yapılan başarılı primer perkütan koroner girişim. Acibadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 Cilt: 4, Sayı: 2, Nisan 2013 Değirmencioğlu A, Akyol A.
 • Pleating Artifact in Circumflex and Left Main Coronary Arteries Resembling Dissection During PCI. Cath Lab Digest 2013 Oct; Volume 21, Issue 10. Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E.
 • Electrophysiologic Effects of Statins in Patients with Ischemic Cardiomyopathy and Ventricular Tachyarrhythmia. Kuwait Medical Journal 2013; 45 (4): 307 ? 312 Degirmencioglu A, Karakus G, Buturak A, Cakmak N, Sipahi I, Akyol A.
 • Kawasaki hastaligi gecirmis bir cocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasinin trombozu ve buna bagli gelisen kronik sol on inen arter okluzyonu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2013;41(2):doi:10.5543/tkda. 2013.85382 Degirmencioglu A, Celiker A, Akyol A, Gemici G.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55