Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Doçent-Halen
 • 2015 - 2017 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 2013 - 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Öğretim Görevlisi
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2011 Nusaybin Devlet Hastanesi / Kardiyoloji Uzmanı (Mecburi Hizmet Görevi) / Uzman Doktor
 • 2009 - 2010 Özdere Özel Eğitim Merkez Komutanlığı / Kardiyoloji Uzmanı (Askerlik Görevi) / Tabip Teğmen
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Odası Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • ardiorenal sendromda kimerik natriüretik peptidler (derleme). Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi. Kardiyorenal sendrom 1. Baskı, ss 23-26, 2022 Değirmencioğlu A, Koç ES.
 • Artificial intelligence in echocardiography: Review and limitations including epistemological concerns Echocardiography. 2022 Aug;39(8):1044-1053. doi: 10.1111/echo.15417. Epub 2022 Jul 9. PMID: 35808922. Karakuş G, Değirmencioğlu A, Nanda NC.
 • Comparison of Pericardiocentesis in Post-Cardiac Surgery and Nonsurgical Patients with Pericardial Tamponade. Braz J Cardiovasc Surg. 2022 Aug 16;37(4):488-492. doi: 10.21470/1678-9741-2020-0714. PMID: 35072404; PMCID: PMC9423801. Değirmencioğlu A, Karakuş G, Zencirci E, Güllü AÜ, Şenay Ş.
 • Impact of proactive low- molecular weight heparin therapy on outcomes in COVID-1. Bratisl Lek Listy. 2021;122(8):582- 589. doi: 10.4149/BLL_2021_093. PMID: 34282625. Gormez S, Gumusel HK, Ekicibasi E, Degirmencioglu A, Paudel A, Akan G, Atalar F, Erdim R, Eroglu E, Dagdelen S, Sariguzel N, Kirisoglu CE, Pamukcu
 • Atrial fibrilasyon tedavisinde kryoablasyon ile radyofrekans ablasyon yöntemlerinin tedavi etkinliği açısından karşılaştırılması (derleme). Türkiye Klinikleri Kardiyoloji-Özel Konular. Cilt 14 sa 1, ss 20-25, 2021 Değirmencioğlu A, Akyol A.
 • An analysis of the learning curve for robotic-assisted mitral valve repair. J Card Surg. 2021 Feb;36(2):624-628. doi: 10.1111/jocs.15281. Epub 2021 Jan 5.PMID: 33403721 Güllü AÜ, Senay S, Kocyigit M, Zencirci E, Akyol A, Degirmencioglu A, Karakuş G, Ersin E, Karabiber A, Alhan C.
 • Comparison of hypertension prevalence and the use of renin- angiotensin-aldosterone system blockers in hospitalized patients with COVID-19 and non- COVID-19 viral pneumonia Turk Kardiyol Dern Ars. 2021 Jun;49(4):286-292. doi: 10.5543/tkda.2021.87750. PMID: 34106062. Görmez S, Erel Kırışoğlu C, Ekicibaşı ME, Değirmencioğlu A, Paudel A, Akan G, Atalar F, Sarıgüzel N, Pamukçu B.
 • A randomized trial of flow-mediated dilation to prevent radial artery spasm during transradial approach. Minerva Cardioangiol. 2021 Jan 11. doi: 10.23736/S0026-4725.20.05463-8. Online ahead of print.PMID: 33427425 Zencirci E, Esen Zencirci A, Degirmencioglu A
 • Association between renin- angiotensin-aldosterone system inhibitor treatment, neutrophil-lymphocyte ratio, D-Dimer and clinical severity of COVID-19 in hospitalized patients: a multicenter, observational study J Hum Hypertens. 2020 Aug 24:1-10. doi: 10.1038/s41371-020-00405-3. Online ahead of print.PMID: 32839534 Gormez S, Ekicibasi E, Degirmencioglu A, Paudel A, Erdim R, Gumusel HK, Eroglu E, Tanboga IH, Dagdelen S, Sariguzel N, Kirisoglu CE, Pamukcu B.
 • Application of cryoablation for the treatment of atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery: Our mid-term results. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2018;26(1):8-13 Arnaz A, Güllü AÜ, Akyol A, Zencirci E, Şenay Ş, Değirmencioğlu A, Koçyiğit M, Alhan C.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?