Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Algoloji
 • 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Kliniği Rotasyon
 • 1993 Hunan College of Traditional Medicine, Changsha, Çin Halk Cumhuriyeti (Akupunktur ve Moksibüsyon Eğitimi) (T.C. Sağlık Bakanlığı, UNDP bursu-Technical Coorporation for Developing Countries programı)
 • 1992 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1992 İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Kliniği Rotasyon
 • 1991 Pierre Marie Curie Üniversitesi, Hopitaİ Saînt Antoine Ağrı Kliniği, Paris, Fransa (Diplome Universitaire, Algoloji Eğitim Programı)
 • 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1979 Kadıköy Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2022 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı (Uzman Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör)
 • 1996 - 1998 Özel Ağrı Kliniği Doktorluğu - İzmir
 • 1992 - 1996 Şişli Etfal Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği / Baş asistan
 • 1992 - 1996 Konya 200 Yataklı Hava Hastanesi (Askerlik hizmeti)
 • 1987 - 1992 Şişli Etfal Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Asistan)
 • 1985 - 1987 Elazığ, Baskil Sağlık Merkezi (Pratisyen Dr)
ÜYELİKLER
 • Rejyonal Anestezi Derneği
 • European Society of Regional Anaesthesia (ESRA)
 • The Internatioanal Neuromodulation Society (INS)
 • Türk Algoloji Derneği
 • The European Pain Federation (EFIC)
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 • World Institude of Pain (WIP)
 • International Association for the Study of Pain (IASP)
 • Paliyatif Bakım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lumbar Sympathetic Block. Edts: Serdar Erdine, Peter S. Staats. Complications of Pain Relieving Procedures An Illustrated Guide. Wiley Backwell. 2022. E.Alp Yentur
 • Lumbar Disc Herniation, the Association Between Quantitative Sensorial Test and Magnetic Resonance Imaging Findings Pain Med 2018 Jul 1;19 (7):1373-1381. doi: 10.1093/pm/pnx236. Erbüyün SC, Ovali GY, Özyurt B, Yentür EA.
 • Kronik Bel Ağrılarında Girişimsel Yöntemler. TOTBİD Dergisi, 2017, 16:161-168. doi: 10.14292/totbid.dergisi.2017.24. Emin Alp Yentür
 • Pudendal Nerve Neuropathy: An Unknown-Rare Cause of Pelvic Pain. Arch Rheumatol 2016;31(x):i-ii. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2016.5727. Zeliha Ünlü, Alp Yentur, Nazlı Çakıl
 • Baş Ağrısı Tedavisinde Minimal İnvazif Girişimlerin Yeri. Actuel Medicine 2015: 23 (9-10) 24-28. E.Alp Yentür
 • Kas İskelet Sistemi Ağrıları. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2015 Temmuz-Ağustos, cilt 7, sayı 4: 28-33. E. Alp Yentür
 • Kanser Ağrısında DSÖ Basamak Tedavisi: Ne kadar doğru biliyoruz, doğru uyguluyoruz. Paliatif Bakım Eğitim Kitabı 1 Cilt 1, sayı 1. 2012. 1-4 E. Alp Yentür
 • Bel ve Boyun Ağrıları. Actual Medicine 2012 (20): 54-61. E. Alp Yentür
 • Ağrı Tedavisinde Girişimsel Yöntemlerin Yeri. Doktor dergisi. 2011 (63): 80-85 E. Alp Yentür
 • Pelvik Ağrı. Ağrı, Bülten 2008/3 B. Gümüş, O. Üçer, E. Alp Yentür
 • Ortopedide Postoperatif Ağrı ve Tedavisi Ağrı, Bülten 2008/2, 1-4 E. Alp Yentür
 • Kanser Ağrısında Medikal Tedavi: Önerilenler- Önerilmeyenler- Dikkat edilmesi gerekenler. Doktor, 2005, (27, Haziran Temmuz) 83-86. E. Alp Yentür
 • The Role of Trigger Point Therapy in Knee Osteoarthritis. The Pain Clinic, 15, 385-390 (2003). Yentür, E.A., Okcu, G. ve Yegül, İ.
 • Nervous Intermedius Neuralgia: An Uncommon Pain Syndrome with an Uncommon Etiology Journal of Pain and Symptom Management, 19, 407-408 (2000) Yentür, E.A., Yegül, İ.
 • Sempatik Kökenli Ağrılarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Galenos aylık Tıp Dergisi, 5, 59-64, 1997. Yentür, E.A.
 • Organisation Des Soins Aux Malades Douloureux Chronique. Doulers du Neurone a l?homme Souffrant. ed. B. Claverie, D. Le Bars, N.Zavialoff, R. Dantzer. 161-176, Edition Eshel, Paris, 1991 Boureau, F., Doubrére, J.F., Yentür, E.A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?