Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Tıpta Uzmanlık Kurulu Yoğun Bakım
 • 2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1995 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 Acibadem Üniversitesi / Nöroloji Anabilim Dalı
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1988 - 2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • 1992 - 1995 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • 1991 - 1992 Amerika Birleşik Devletleri Oregon Health Sciences University Neurology and Neuroimmunology Department
 • 1987 - 1988 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1985 - 1987 Ankara Numune Hastanesi
ÜYELİKLER
 • İzmir Tabipler Odası
 • European Federation of Neurological Society (EFNS)
 • European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
 • İstanbu Tabiplar Odası
 • Türk Nöroloji Derneği (Multipl Skleroz, Nöroimmünoloji, Nöro-Behçet Çalışma Grubu Üyesi, Nörolojik Yoğun Bakım Çalışma Grubu Kurucu Eşbaşkanı)
 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
 • İzmir Multipl Skleroz Derneği
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Cocaine-induced multifocal leukoencephalopathy mimicking Balo''s concentric sclerosis: A 2-year follow-up with serial imaging of a single patient. Multiple Sclerosis and Related Diseases 2018;19:96-98. A. Sagduyu Kocaman, P. Yalinay Dikmen, E. Karaarslan
 • Onabotulinumtoksin A effectiveness on chronic migraine, negative emotional states and sleep quality: a single-center prospective study. The Journal of Headache and Pain 2017;18:23. Aydınlar EI, Yalinay Dikmen P, Kosak S, Kocaman Sağduyu A.
 • Relationship between MIDAS, depression, anxiety and alexithymia in migraine patients. Acta Neurologica Belgica, 2017 Nov. doi: 10.1007/s13760-017-0856-x. P. Yalinay Dikmen, E. Onur Aysevener, S. Kosak, E. Ilgaz Aydınlar, A. Sagduyu Kocaman.
 • Differences between General Neurologist and Multiple Sclerosisi Specialists in the mangement of MS patients; A National Survey. Archives of Neuropsychiatry June 2017 DOI:: 10.5152/npa.2017.19387 M. Kürtüncü, A. Tuncer, U. Uygunoğlu, Z. Çalışkan, A.Kökenli Paksoy, H. Efendi, A. Sağduyu Kocaman ve ark.
 • Quantification of Brain Atrophy in Early Multiple Sclerosis and Its Clinical Relevance Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2016;33:2#48;233-243 Ceyla Ataç Uçar, Ayşe Nur Yüceyar, Ömer Kitiş, Timur Köse, Özgül Ekmekçi, Ayşe Sağduyu Kocaman
 • Analyses of the Turkish National Intravenous Thrombolysis Registry Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases 2016 Volume: 25 Issue: 5 Pages: 1041-1047 Kutluk, Kursad; Kaya, Dilaver; Afsar, Nazire; et al.
 • Assessment of Early Cognitive Impairment in Patients with Clinically Isolated Syndromes and Multiple Sclerosis Behavioural Neurology 04/2014; 2014(6)., DOI:10.1155/2014/637694 Leyla Baysal Kıraç, Ozgul Ekmekci, Nur Yuceyar, Ayse Sagduyu Kocaman
 • Migren tedavisinde Botulinum toksini Archives of Neuropsychiatry, 2013;50(1):36-40 E.I .Aydınlar, P.Y. Dikmen, A.S. Kocaman
 • Optic Neuritis: Visual Outcome and Risk Factors for the Development of Multiple Sclerosis in Western Turkey. Neuro-Ophthalmology 2011;35(3);115-120 Nese Celebisoy, Ayse Sagduyu Kocaman, Halil Güllüoglu,Nur Yuceyar, Figen Gokcay, Timur Kose
 • Quality of life in multiple sclerosis patients with urinary disorders.Reliability and validity of the Turkish version of Qualiveen Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2010; 27:(1)# 22; 043-049 H.Karapolat, S. Eyigör, Y. Akkoç, H. Yeşil, A. Sagduyu
 • Cerebral cortical and deep venous thrombosis without sinus thrombosis: clinical MRI correlates. Acta Neurologica Scandinavica 2006:114:254-260 Ayse Sagduyu, Hadiye Sirin, Serap Mulayim, Fikret Bademkıran, Nilgun Yunten, Cem Callı, Omer Kitis, Emre Kumral
 • Optic neuropathy and chiasmopathy as presenting manifestations of systhemic lupus erythematosus. Neuro-Ophthalmology 2004; 28 :183-186. Ayse Sagduyu, Neşe Çelebisoy, Nilgün Yünten
 • An unusual case of Behcet?s Disease presenting with bilateral internal carotid artery occlusion. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73:343. Ayşe Sağduyu, Hadiye Şirin, Fahrettin Oksel, Tufan Turk, Dilek Ozenc
 • Serum and cerebrospinal fluid nitrite and nitrate levels in relapsing-remitting and secondary progressive multiple sclerosis patient. Clinical Neurology and Neurosurgery 2001;103:206-211 Nur Yüceyar, Dilek Taşkıran, Ayşe Sağduyu
 • Generalised tonic-clonic status epilepticus:causes, treatment, complications and predictors of case fatality. Journal of Neurology 1998;245:640-646. Ayşe Sağduyu, Sultan Tarlacı, Hadiye Şirin.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?