Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1993 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1974 - 1981 Tarsus Amerikan Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1993 - 2011 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 1995 University of Pennsylvania, Department of Urology, Philadelphia, USA
 • 1988 - 1993 Çukurova Universitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 1990 - 1991 University of Georgetown, Department of Urology, Washington DC, USA
 • 1987 - 1988 SSK Kars Dispanseri
ÜYELİKLER
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Çukurova Üroloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Amerikan Üroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Public awareness of testicular cancer and self-examination in Turkey: A multicenter study of Turkish Urooncology Society. Turkish Study Group of Public Awareness in Testicular Cancer. Urol Oncol. 2011 Mar 22. Kuzgunbay B, Yaycioglu O, Soyupak B, Atay Kayis A, Ayan S, Yavascaoglu I, Cal C, Beduk Y
 • Comparison of the efficacy of single or double intravesical epirubicin instillation in the early postoperative period to prevent recurrences in non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: prospective, randomized multicenter study. Turkish Urooncology Society. Urol Int. 2010;85(3):261-5. Epub 2010 Mar 20. Türkeri L, Tanıdır Y, Çal Ç, Özen H, Şahin H.
 • Metastatic thymoma as a retrovesical mass. Acta Chir Belg. 2005 Feb;105(1):102-3. Soyupak B, Soyupak SK, Zeren H, Andoğan IA, Satar N, Tansuğ Z.
 • CA9 expression as a prognostic factor in renal clear cell carcinoma. Urol Int. 2005;74(1):68-73. Soyupak B, Erdoğan S, Ergin M, Seydaoğlu G, Kuzgunbay B, Tansuğ Z.
 • Complications of pneumatic ureterolithotripsy in the early postoperative period. J Endourol. 2005 Jan-Feb;19(1):50-3. Aridogan IA, Zeren S, Bayazit Y, Soyupak B, Doran S.
 • Rigid ureteroscopy for the treatment of ureteral calculi in children. J Urol. 2004 Jul;172(1):298-300. Satar N, Zeren S, Bayazit Y, Aridoğan IA, Soyupak B, Tansuğ Z.
 • A rare retroperitoneal benign tumor. Castleman''s disease. Urol Int. 2002;69(1):69-71. Aridogan IA, Bayazit Y, Soyupak B, Zeren H, Uguz A, Tansug Z.
 • Effect of ischemia of the rabbit bladder on Ca-Mg-activated ATP-ase activity. Neurourol Urodyn. 1996;15(6):666-71. Soyupak B, Wein AJ, Levin RM, Haugaard N.
 • Properties of Ca2(+)-Mg2+ ATP-ase in rabbit bladder muscle and mucosa: effect of urinary outlet obstruction. Neurourol Urodyn. 1996;15(5):555-61. Haugaard N, Wein AJ, Chandy B, Soyupak B, Zderic SA, Levin RM.
 • Low-versus high-dose corticosteroid therapy in living-related kidney transplantation. Transplant Proc. 1993 Jun;25(3):2253. No abstract available. Erken U, Erken E, Tansuğ Z, Soyupak B, Akman H, Türkyilmaz R.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?