Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1999 Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1988 Pertevniyal Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2017 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi / Perinatal Psikiyatri (PP) (Gebelik ve Doğum Sonrası Ruhsal Bozukluklar
 • 2009 - 2017 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Çalışma Birimi Kurucusu ve KLP Polikliniği Sorumlusu
 • 2002 - 2017 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
 • 2011 - 2013 Türkiye Psikiyatri Derneği Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Çalışma Birimi Koordinatörü
 • 2003 - 2013 BARİLEM (Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi) Kurucu Üyesi ve Bilimsel Sekreteri
 • 2005 - 2011 Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi / Editör Yardımcılığı
 • 2002 - 2003 Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği
 • 2000 - 2002 Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Bağlarbaşı Polis Hastanesi
 • 2000 Aksaray Devlet Hastanesi
 • 2000 New York North Shore LIJ Medical Center KLP Birim, ABD
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği Doku ve Organ Nakli Komisyonu Üyesi (2012)
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Çalışma Birimi Üyesi (2007)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • New synthetic cannabinoid intoxications in emergency department. Mert Aksoy / Anatolian Journal of Psychiatry 2016; 17:18-25 Halil Doğan, Doğaç Niyazi Özüçelik, Kurtuluş Açıksarı, Akkan Avcı, Mustafa Yazıcıoğlu, Mustafa Ferudun Çelikmen, Çağatay Karşıdağ, Murat Erkıran, Umut
 • Yataklı tedavi hizmeti sunan psikiyatri kliniklerinde ektanılar. Klinik Psikiyatri 2013; 16: 47-52 Ç Karşıdağ, UM Aksoy, G Yüksel, N. Alpay, MA Uysal
 • The effects of maternal major depression, generalized anxiety disorder, and panic disorder on birth weight and gestational age: A comparative study. Journal of Psychosomatic Research Volume 75, Issue 1 , Pages 87-89, July 2013. Uguz F, Sahingoz M, EO Sonmez, Ç Karşıdağ, G Yuksel, BB Annagur, A Annagur
 • Validation of turkish version of the centre for epidemiologic studies depression scale (CES-D) in patients with type 2 diabetes mellitus BMC Medical Research Methodology 2011, 11:109 1-7pp. V Lehmann, C Makine, Ç Karşıdağ, P Kadıoğlu, K Karşıdağ, F Pouwer
 • Evaluation of disability, anxiety and depression in hemodialysis patients Nobel Medicus 2010; 6 (1): 39-44 F Erdener, Ş Çürük, Ç Karşıdağ, C Müderrisoğlu, M Besler, S Trabulus, E Altunoğlu
 • aloxifene: is it really effective on mood changes in postmenopausal osteopenic women? JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2010 273-278 pp, A. Y. K. Karsidag, C Karsidag, E. E. Buyukbayrak, B. Kars, M. Pirimoglu, O. Unal, M. C. Turan
 • Symptoms of depression and diabetes-specific emotional distress are associated with a negative appraisal of insulin therapy in insulin-naïve patients with Type 2 diabetes mellitus. A study from the European Depression in Diabetes [EDID] Research Consortium, DIABETIC Medicine (ISI), 2009, 26: 28-33 pp, C. Makine, Ç. Karşıdağ, P. Kadıoğlu, H. Ilkova, K. Karşıdağ, S. E. Skovlund, F. J. Snoek, F. Pouwer
 • Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a turkish sample and factor analysis, Tuberculosis and Thorax , 115-121 pp., 2004 M. A. Uysal, F. Kadakal, Ç. Karşıdağ, N. G. Bayram, Ö. Uysal, V. Yılmaz

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?