Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2009 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 - 2024 Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2019 - 2020 Kayseri Özel Erciyes Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2017 - 2019 Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2017 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Dr.Arş.Gör.
 • 2009 - 2012 Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi / Pratisyen Hekim
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Can hematologic parameters predict isolated oligohydramnios and isolated polyhydramnios? J Health Sci Med / JHSM. 2023; 6(5): 1064-1068. Demir M. B. , Tutuş Ş. , Cündübey C. R.
 • Evaluation of umbilical cord blood hematological parameters in pregnant women with fetal growth restriction. Eur Res J 2023. DOI: 10.18621/eurj.1265286 Demir MB, Ak M, C?am S?, Cu?ndu?bey CR.
 • Impact of insufficient weight gain after GDM diagnosis on small for gestational age and adverse perinatal outcomes Annals of Medical Research 2023 Mehmet Ak, Mefkure Eraslan Sahin, Cevat Rifat Cundubey, Yusuf Madendag, Mustafa Bertan Demir.
 • Serum Phoenixin-14 levels of women with polycystic ovary syndrome increase proportionally with BMI. European review for medical and pharmacological sciences, 27(8), 3519?3525. https://doi.org/10.26355/eurrev_202304_32125 Cundubey, C. R., & Cam, S. D.
 • Fetal Diaphragmatic Excursion Is Decreased in Hospitalized Pregnant Women Infected with COVID-19 during the Second and Third Trimesters. American journal of perinatology, 10.1055/a-2024-0907. Advance online publication. https://doi.org/10.1055/a-2024-0907 Sahin, M. E., Sahin, E., Kirlangic, M. M., Ak, M., Daglıtuncezdi Cam, S., Cundubey, C. R., Col Madendag, I., & Madendag, Y.
 • Exploring the impacts of a nuchal cord on perinatal outcomes in vaginal delivery. Eur Res J. 2023; 9(5): 1166-1170. Cündübey C. R. , Ak M. , Demir M. B. , Dağlıtuncezdi Çam Ş.
 • The interaction of maternal obesity and administered betamethasone in the development of fetal respiratory distress syndrome. Archives of Medical Science 2023 Mehmet Ak, Mefkure Eraslan Sahin, Erdem Sahin, Cevat Rıfat Cündübey, İlknur Çöl Madendağ, Yusuf Madendag, Osman Baştuğ
 • Comparison of neonatal outcomes with and without the administration of betamethasone in late preterm births. Int J Gynaecol Obstet. 2022 Feb;156(2):349-354. doi: 10.1002/ijgo.14028. Bulut AN , Cundubey CR , Ceyhan V , Aydin E .
 • Analysis of Distress in Patients with Gynecological Cancers During the COVID-19 Pandemic A Telephone Survey Journal of Clinical Obstetrics and Gynecology 2022 Yavuz A, Dolanbay M, Cim EA , Gurler AD, Cundubey C.
 • The Effect of Betamethasone Dosing Interval on Perinatal Outcomes: 12 Hours or 24 Hours Apart. Am J Perinatol. 2021 Sep 20. doi: 10.1055/s-0041-1735962 Bulut AN, Ceyhan V, Cundubey CR, Aydin E.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI