Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları
 • 1983 Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2013 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Baştabip
 • 2008 - 2013 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Prof.)
 • 2007 - 2011 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Klinik Şefliği
 • 1998 - 2008 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Doçent)
 • 1998 - 2008 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Baştabip Yardımcılığı
 • 1993 - 1998 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Yrd. Doç.)
 • 1990 - 1993 Bursa Askeri Hastanesi, Göz Hastalıkları Uzmanı
 • 1986 - 1990 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göz Hastalıkları (Uzmanlık)
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Evaluation of retinal nerve fiber thickness in myopic eyes by optical coherence tomography [Miyopik gözlerde retina sinir lifi kalinliğinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi] Gulhane Medical Journal(2012), 54 (2): 151-154. Kar T. , Ayata A., Aksoy Y. , Ünal M.H. , Erşanli D.
 • Utilization of hyperbaric Oxygen in treatment of corneal neovascularization due to herpes simplex keratitis: Case report [Herpes simpleks keratitine bağli(dotless) korneal neovaskülarizasyon tedavisinde hiperbarik oksijen kullani{dotless}mi{dotless}] Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2012; 32:581- 584. Uzun G. ,Ayata A.,Mutluoğlu M. ,Ünal M.,Ay H. , Yildiz S., Erşanli, D.
 • Pseudoexfoliative glaucoma in a patient with toxic optic atrophy and cupping [Toksik optik atrofi ve disk çukurlaşmasi olan bir hastada gelişen psödoeksfolyatif glokom] Turk Oftalmoloiji Dergisi, 2011;41 (4): 256-259. Aydin, A., Aykan, Ü., Çakir, A., Kar, T., Erşanli, D
 • Isolated extraocular muscle involvement as the ophthalmic manifestation of leukaemia: an alternative explanation Clinical and Experimental Ophthalmology, 2010; 38 (6): 651-651. Aydin A.,Çakir A.,Ersanli,D.
 • Can hyperbaric oxygen therapy turn off the angiogenic switch in corneal neovascularization? European Journal of General Medicine, 2010; 7 (1);118-119. Uzun G.,Ayata A.,Mutluoğlu M.,Yildiz S.,Erşanli D.
 • Clinical findings in patients with lamellar macular hole [Lamellar maküla deliği olgularinda klinik bulgular] Retina-Vitreus, 2009;17 : 23¬27. Ayata,A.,Sönmez,M.,Çolakoğlu,K.,Ünal,M.,Erşanli,D.
 • Optic coherence tomography and autofluorescence findings in chronic central serous chorioretinopathy [Kronik santral seröz koriyoretinopatide optik koherens tomografi ve otofloresans bulgulari] Retina-Vitreus, 2009; 17 : 9-13. Ayata,A.,Kar,T.,Ünal,M.,Erşanli,D.
 • The temperament and character structure of the central serous chorioretinopathy patients and correlation with anxiety and depression level. A preliminary report [Santral seröz koriyoretinopati hastalarinin karakter ve mizaç özelliklerinin belirlenmesi: Bir ön çalişma] Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 2009; 19 (SUPPL. 1): 241-244. Algül A.,Ayata A.,Ateş A.,Doruk A.,Perdeci Z.,Başoğlu C,Semiz Ü.B.,Gülsün M., Ebrinç S.,Çetin M.,Erşanli D.
 • Fundus Autofluorescence In Choroıdal Rupture Retinal Cases & Brief Reports. 2008;2:231-233. Tatlpnar S, Ayata A, Ünal M, Erşanlı D.
 • A case of sickle cell hemoglobinopathy diagnosed after traumatic hyphema [Travmatik hifema sonrasi tani konan orak hücre hemoglobinopati] Gulhane Medical Journal, 2005;47 : 315-317. Ayata, A. Ünal, M. , Sönmez, M. Erşanli, D. Karadayi, K. Gülecek, O.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI