Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji
 • 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2020 Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2014 - 2018 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012 - 2014 Medipol Üniversite Hastanesi
 • 2010 - 2012 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Mecburi Hizmet)
 • 2005 - 2010 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Bölümü / Radyoloji Asistanlığı
ÜYELİKLER
 • Türk Radyoloji Derneği
 • European Society of Breast İmaging
 • European Society of Radiology
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A Developing Anterior Mediastinal Mass In A Breast Cancer Patient Thymic Hyperplasia. Current Medical Imaging 2022; 18(1): 99-102 Güldogan N, Soyder A,Yılmaz E, Arslan A.
 • Pleomorphic Invasive Lobular Cancer of the Breast Presenting with Orbital Metastasis: A Case Report. Current Medical Imaging 2022; 18(4): 432-435 Yılmaz E, Güldogan N, Arslan A, et al.
 • ABUS examination time: An observational study of operators? experience. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences 2021; 52(13): 374-378 Kovan Ö, Güldogan N,Yılmaz E, Arslan A
 • Differences of breast tumour localization and size between supine and prone breast MRI for a surgery perspective. The Breast 56S1 (2021) S17?S90 Civan KC, Güldogan N,Yılmaz E, et al
 • Comparison of 3D-Automated Breast Ultrasound With Handheld Breast Ultrasound Regarding Detection and BI-RADS Characterization of Lesions in Dense Breasts: A Study of 592 Cases. Academic Radiology 2021; DOI: 10.1016/j.acra.2021.11.022 Güldogan N, Yılmaz E, Arslan A, et al.
 • The effect of COVID-19 pandemic on breast imaging: a clinical observations. Diagnostic and Interventional Radiology (2020) 26(6):603-603 Yılmaz E, Güldogan N, Arıbal E.
 • Dual Phase 3D Angiography with 64 MDCT: The Evaluation of Vascular Anatomy before Laparoscopic Gastrectomy Journal of Gastrointestinal & Digestive System 2019; 09(01) Atça AÖ, Erok B, Yılmaz E et al.
 • Comparision of ADC value and prognostic factors in Invasive Ductal Carcinoma. Journal of medical research 2019;5(5): 175-179 Yılmaz E, Yılmaz A, Dogan SN, et al.
 • Measurement of Apparent Diffusion Coefficient (ADC) in Discrimination of Benign and Malignant Axillary Lymph Nodes. Pol J Radiol, 2019; 22(84): 592-597 Yılmaz E, Erok B, Atca AÖ, et al.
 • Diffusion-Weighted Imaging for the Discrimination of Benign and Malignant Breast Masses; Utility of ADC and Relative ADC. Journal of the Belgian Society of Radiology. 2018; 102(1): 24 Yılmaz, E, Sarı O, Yılmaz A, et al.
 • Radiologic Findings of Primary Localized Amyloidosis of Urinary Bladder. JAREM 2018; 8(2): 109-11 Atça AÖ, Yılmaz E, Sönmez D, et al.
 • Localized Breast Amyloidosis. Localized Breast Amyloidosis. Eur J Breast Health 2018; 15(1): 63-66 Yılmaz E, Yılmaz A, İnan İ, et al.
 • Real-Time Elastography for Differentiation of Breast Lesions Pol J Radiol, 2017; 82: 664-669 DOI: 10.12659/P JR.902596 E. Yılmaz, A Yılmaz, A. Aslan, et.al.
 • Round Ligament Varicosities in Pregnancy JAREM 2016; 6: 115-6 Erok B, Oner E, Yıldız H et al.
 • Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia of the Breast: Mammosonography and Elastography Findings with a Histopathological Correlation. Journal of Breast Health 2015; 11(3): 148-151. Yılmaz E, Güngören F, Yılmaz A,et al.
 • Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Differential Diagnosis if Prostatic Pathology Med Sci Rev 2015;2:1-7 Sibel Çağlar Atacan,Deniz Cebi Olgun,Ebru Yılmaz,Sinharib Citez,Ayhan Yılmaz
 • Round Ligament Varicosities in Pregnancy Case Report DOI: 10.5152/jarem.2015.786 Berrin Erok , Elif Evrim Öner , flülya Kurtul Yıldız 1, Ebru Yılmaz
 • Comparison of the Ultrasound Findings with Magnetic Resonance Imaging in Rotator Cuff Lesions Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015, 68 (2) Ayhan Yılmaz, Tuğrul Örmeci, Ebru Yılmaz, Berrin Erok, Mahir Mahiroğulları, Sibel Çağlar Atacan, Doğuş Doğan
 • Evaluation and prevalence of majör Central nervous system malformations: a retrospective study North Clin İstanbul 2014;l(2):78-83 doi: 10.14744/nci.2014.84803 Sadan Tutuş, Sezin Ozyurt, Ebru Yilmaz, Gökhan Açmaz, Mustafa Ali Akin
 • The Importance of Diffusion-Weighted Imaging On Differentiation of Benign and Malign Liver Masses Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2013, 66 (1) Yılmaz E, Yılmaz A,Oner B.
 • Ultrasonography Findings of Meconium Peritonitis and Pseudocyst Formation in Prenatal and Postnatal period case report Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (2) Tutus S, Yılmaz E, Yılmaz A,et al.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?