Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1996 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2018 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı, Profesör doktor
 • 2010 - 2012 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı
 • 2008 - 2010 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doçent Doktor ( FTR )
 • 2007 - 2008 Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor ( FTR )
 • 2006 - 2007 Florida Üniversitesi, Shands Rehabilitasyon Hastanesi Florida Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Departmanı Gözlemci. Araştırmacı
 • 2006 Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor ( FTR )
 • 1996 - 2006 Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor ( FTR )
 • 1992 - 1996 Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1991 - 1992 Ankara Dikmen Akpınar Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • International Journal of Biomedical Science "Editörler Kurulu" üyesi
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • Türkiye Romatizma ve Araştırma Savaş Derneği
 • Türkiye Romatizma ve Araştırma Savaş Demeği "Yönetim Kurulu" üyeliği (2006-2008)
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fıbromyalgia: A case report North Clin Istanb. 2016 Apr 4;3(3):233-236 Taraktas A, Mesci N, Ozturk G, Kulcu DG, Aydog E.
 • Effıcacy of kinesio tape application on pain and muscle strength in patients with myofascial pain syndrome: a placebo-controlled trial J Phvs Ther Sci. 2016 Apr;28(4): 1074-9 Öztürk G. Külcü DG, Mesci N. Şilte AD, Aydog E.
 • . Effects of lower back pain on postural equilibrium and fail risk during the third trimester of pregnancy J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(8): 1358-62 Öztürk G, Geler Külcü D, Aydoğ E, Kaspar Ç, Uğurel B.
 • Bilateral Complex Regional Pain Syndrome Associated with Cervical Dişe Flemiation: A Case Report Journal Of Musculoskeletal Pain, Early Online: 1-4, 2014 Ozturk G, Külcü DG, Selçuk NA, Aydog E.
 • Intrapartum sacral stress fracture due to pregnancy-related osteoporosis: a case report. Arch Osteoporos. 2013;8(l-2): 139 Oztürk G, Külcü DG, Avdoğ E.
 • Test-test reproducubility of isokinetic lifting strength measurements Iso and Exerc Sci 2008;16(2); 113-8 Yüzer S, Avdog E. Gürçay E, Ünlü E, Çakcı A.
 • Biopsychosocial influence on exercise-induced delayed onset muscle soreness at the shoulder: pain catastrophizing and catechol-O-methyltransferase (COMT) diplotype predict pain ratings Clin J Pain. 2008 Nov-Dec;24(9):793-801 George S, Dover GC, Wallace MR, Sack BK, Herbstman, Avdog E, Fillingim RB.
 • Cakei A.Effectiveness of Corticosteroid Injection in Adhesive Capsulitis Clin Rehahil 2008;22(6):503-12 Bal A, Eksioglu E. Gulec B. Avdog E. Gurcay E.
 • Onset of Psoriasis Induced by Infliximab 1 Clin Rheumatol, 2008;14(2):128-9 Bal A. Gurcay E. Avdog E, Umay E, Tatlican S. Cakei A.
 • Neuralgic Amyotrophy Due to Rheumatoid Arthritis or Etanercept: Causal Association or Coincidence? İndian J Med Res. 2008; 127(1 ):89-90 Bal A, Gurcay E. Avdog E, Unlu E, Umay E. Cakei A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?