Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 - 2014 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D / Yardımcı Doçent
 • 2011 - 2013 T.C İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D / Yardımcı Doçent
 • 2007 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2001 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2016 Kayseri Memorial Hastanesi
 • 2014 - 2015 Erciyes Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D Çocuk Nefrolojisi B.D Yansa Dal Asistanlığı
 • 2010 - 2011 Kağıthane Devlet Hastanesi / Uzman Doktor ( Mecburi Hizmet)
 • 2009 - 2010 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği / Yenidoğan Yan Dal Asistanlığı
 • 2008 - 2009 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor (Mecburu Hizmet)
 • 2002 - 2007 Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Uzmanlık Eğitimi Asistanlığı
 • 2001 - 2002 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A.B.D Asistan
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pfara (Priyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Frenjit ve Servikal Lenfadenit) sendromuna güncel tanı ve tedavi yaklaşımları The journal of pediatric researsch Ayşenur Paç Kısaarslan, Emel Kabakoğlu Ünsür, Betül Sözeri
 • An uncommon cause of neonatal hypertension Iranian journal of Neonatology Emel Kabakoğlu Ünsür. Sibel Yel, Didem Atıcı, Mehmet Sait Doğan, Ruhan Düşünsel, İsmail Dursun.
 • Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım Çocuk Cerrahisi Dergisi İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
 • Dynamics of circulating endothelial microparticles in chronic kidney disease and transplantation: is it really reliable marker World journal of transplantation Ismail Dursun, Sibel Yel, Emel Unsur
 • The Predictive Value of First-day Bilirubin Levels in the early Discharge of Newborns Iranian journal of Neonatology Mustafa Tolga Ünsür, Emel Ünsür, Neşe İnan, İlke Özahi İpek, Abdulkadir Bozaykut
 • An uncommon cause of neonatal hypertension poster no: 390 ESPN Emel Kabakoğlu Ünsür, Sibel Yel, Didem Atıcı, Mehmet Sait Doğan, Ruhan Düşünsel, İsmail Dursun
 • Sapho (Synovitis, Acne, Pustulosis, Hiperosteosis and Osteitis) Syndrome: A Case Report and Review of Literature Ann Paediatr Rheum Betul Sozeri, Aysenur Pac Kisaarslan, Emel Unsur, Hakan Poyrazoglu, Zubeyde Gunduz, Ruhan Dusunsel
 • Akut viral gastroenterit öntanılı vakalarda rotavirus, adenovirus ve norovirus sıklığının araştırılması ANKEM Derg Neşe İnan,Emel Kabakoğlu Ünsür.Aslıhan Demirel,Dilek Mamçu,Emine Sönmez.Ayşe Arısoy
 • The respiratory syncytial virus may not always be responsible for Bronchiolitis in children African Journal of Microbiology Research Gülsen Meral Sezer*, Emel Kabakoğlu Ünsür Semra Kayaoğlu Faruk Akçay
 • Octreotid as a treatment of congenital chylothorax MD Pediatric Pulmonology Volume Ali Bulbul MD, Emel Kabakoglu Unsur

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?