Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2017 Anadolu Üniversitesi / Sosyoloji
 • 2012 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2021 BM ve KaosGL Mülteci LGBTİ-Ular İçin Psikososyal Destek Grubu / Grup Terapisti
 • 2020 LİSTAG Aile Grubu / Grup Terapisti / halen (Koterapist)
 • 2020 Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimler Çalışmaları Derneği (SPoD) / Grup Terapisti- Trans Geçiş Süreci Terapi Grubu / halen (Koterapist)
 • 2019 İstanbul Adli Tıp Kurumu / halen devam etmektedir
 • 2018 - 2019 Bitlis Devlet Hastanesi / Genel psikiyatri polikliniği, denetimli serbestlik polikliniği, 10 yataklı psikiyatri servisi ve Bitlis TRSM sorumlu hekimi
 • 2018 - 2019 Bitlis Devlet Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2016 - 2020 Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimler Çalışmaları Derneği (SPoD) / Grup Terapisti- Trans Geçiş Süreci Terapi Grubu / (Gözlemci)
 • 2013 - 2017 Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Asistanı
 • 2012 Serik Toplum Sağlığı Merkezi / Pratisyen Hekim
 • 2006 - 2012 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Klinik Stajlar ve İntömlük
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Birliği
 • WPATH (World Professional Association for Transgender Health)
 • Türkiye Psikiyatri Demeği (Cinsel Bozukluklar Çalışma Birimi koordinatörü- 2018-halen)
 • EPATH (European Professional Association for Transgender Health)
 • CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison ofthe Sociodemographİc, Clinical, and Offense-Related Data of Delusional Disorder Patients With and Without a Criminal History Psychiatry, Psychology and Lavv. DOİ: 10.1080/13218719.2021.1956386 Gümüş T, Cesur E, Keyvan A, Türkcan A.
 • Gender Dysphoria and Perceived Social Support: A Matched Case-Control Study The Journal of Sexual Medicine, 2021, https://doi.oru/10.1016/i.jsxın.2021.01.174, 17.3 Kaptan S, Cesur E, Başar K, Yüksel Ş.
 • Cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve COV1D-19 salgını (Derleme) J Clin Psy. 2021; 24(3): 405-412 DOI: 10.5505/kpd.2021.60024 Cesur E, Kaptan S, Yüksel S.
 • Relationship betvveen impulsivity, comorbid anxiety and neurocognitive functions in bipolar disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. doi: 1080/13651501.2020.1833040 Çörekçioğlu S, Cesur E, Devrim Balaban Ö.
 • Evaluation of Partner Violence in Patients with FibroMyalgia Syndrome Med J Bakirkoy 2020; 16(2): 190-6. doi: I0.5222/BM.I.2020.58076 Şahmelikoğlu Onur Ö, Cesur E, Dönmezler FG, Yıldız Aydın F, Vural M, Gurıı M.
 • Differences in metacognitive beliefs among patients with bipolar disorder wİth or without previous suicide attempts Nordic Journal of Psychiatry. 2019; 73(7): 433-440. doi: 10.1080/08039488.2019.1649722 Cesur E, Şahmelikoğlu Onur Ö, Erten E.
 • Sociodemographİc Characteristics and Factors Associated \vith Flospitalization in Psychiatry of Old Age Patients: An International Comparison between İreland and Turkey Aging-Clinical and Experimental Research. 2018 Jun; 30(6):651 -660. doi: 10.1007/s40520-017-0813-9 Çarpar E. McCarthy G. Adamis D, Dönmezler G. Cesur E, Fistikci N.
 • The Concept of Insight in Psychiatric Disorders: A Review Yeni Symposium. 2016; 54(2): 25-29. doi: 10.5455/NYS.201604015 Fistikci N, Keyvan A, Cesur E.
 • Comparison of Sociodemographic and Clinical Characteristics of Unipolar and Bipolar Geriatric Inpatients Yeni Symposium. 2015; 53(4): 1 1-15. doi: 10.5455/NYS20160314054530 Cesur E, Fistikci N, Dönmezler G, Çarpar E, Erten E, Keyvan A, and Saatcioglu O.
 • A Clinical Case of Treatment-Resistant Schizophrenia: 60 Hospitalizations and 342 ECT Sessions in 36 Years; Lack Of Social Support or Undertreatment? Yeni Symposium. 2015; 53(2): 47-49. do''ı: 10.5455/NYS.20150316014347 Cesur E, Fistikci N, Dönmezler G, Saatcioglu O.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55