Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • 2011 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2024 Ordu Medical Park Hastanesi
 • 2017 - 2019 Kastamonu Devlet Hastanesi -Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlığı
 • 2011 - 2017 Mustafa Kemal Üniversitesi -Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 • 2011 Yozgat Boğazlıyan Devlet Hastanesi- İç Hastalıkları Uzmanlığı Mecburi Hizmeti
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Relation of red celi distribution width with dipper and non-dipper hypertension Med Glas (Zenica). 2016 Aug 1 ;13(2):75-81. doi: 10.17392/859-16. PubMed PMID: 27452327. Buyukkaya E, Erayman A, Karakas E, Buğra NacarA, Kurt M, Buyukkaya S, Burak Akcay A, Sen N.
 • Evaluation of the effects of red blood celi distribution width on survival in lung cancer patients Contemp Oncol (Pozn). 2016;20(2):153-7. doi: 10.5114/wo.2016.60072. Epub 2016 Jun 14. PubMed PMID: 27358595; PubMed Central PMCID: PMC4925737. Kos M, Hocazade C, Kos FT, Uncu D, Karakas E, Doğan M, Uncu HG, Ozdemir N, Zengin N.
 • Prognostic role of pretreatment platelet/lymphocyte ratio in patients with non-small celi lung cancer. Wien Klin VVochenschr. 2016 Sep;128(17-18):635-40. doi: 10.1007/S00508-015-0724-8. Epub 2015 Feb 27. PubMed PMID: 25720573. Kos M, Hocazade C, Kos FT, Uncu D, Karakas E, Doğan M, Uncu HG, Yildirim N, Zengin N.
 • Assessment of Prognostic Value of "Neutrophil to Lymphocyte Ratio" and "Prognostic Nutritional lndex" as a Sytemic Inflammatory Marker in Non-small Celi Lung Cancer Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(9):3997-4002. PubMed PMID: 25987075. Kos FT, Hocazade C, Kos M, Uncu D, Karakas E, Doğan M, Uncu HG, Ozdemir N, Zengin N.
 • Left ventricular dyssynchrony is an early manifestation of heart involvement in sickle celi anemia Echocardiography. 2013 May;30(5):521-6. doi: 10.1111/echo.12085. Epub2013 Jan 11. PubMed PMID: 23305504. Karakaş MF, Büyükkaya E, Kurt M, Çelik M, Karakaş E, Büyükkaya S, Akçay AB, Sen N.
 • Serum pentraxin-3 levels are associated with the severity of metabolic syndrome. Med Princ Pract. 2013;22(3):274-9. doi: 10.1159/000343904. Epub2012 Nov 8. PubMed PMID: 23146973; PubMed Central PMCID: PMC5586734. Karakaş MF, Büyükkaya E, Kurt M, Motor S, Akcay AB, Karakaş E, Büyükkaya Ş, Sen N.
 • The serum pentraxin-3 is elevated in patients with cardiac syndrome X. Türk Kardiyol Dern Ars. 2013 Jun;41 (4):290-5. doi: 10.5543/tkda.2013.20025. PubMed PMID: 23760115 Büyükkaya E, Karakaş MF, Kurt M, Motor S, Akçay AB, Büyükkaya S, Karakaş E, Sen N.
 • Serum pentraxin 3 levels are associated with the complexity and severity of coronary artery disease in patients with stable angina pectoris J Investig Med. 2013 Feb;61(2):278-85. doi: 10.2310/JIM.0b013e31827c2971. PubMed PMID: 23237880 Karakaş MF, Büyükkaya E, Kurt M, Motor S, Akcay AB, Büyükkaya S, Karakaş E, Bilen P, Sen N.
 • Assessment of left ventricular dyssynchrony in dipper and non-dipper hypertension Blood Press. 2013 Jun;22(3):144-50. doi: 10.3109/08037051.2012.745224. Epub 2013 Mar 5. PubMed PMID: 23458091. Karakas MF, Buyukkaya E, Kurt M, Karakas E, Buyukkaya S, Akcay AB, Sen N.
 • Correlation of neutrophil to lymphocyte ratio with the presence and severity of metabolic syndrome Correlation of neutrophil to lymphocyte ratio with the presence and severity of metabolic syndrome Büyükkaya E, Karakaş MF, Karakaş E, Akçay AB, Tanboga IH, Kurt M, Sen N.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI