Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • 2004 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1999 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2023 Medicana Sağlık grubu-Kadıköy şubesi / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr
 • 2017 - 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı / Doç. Dr.
 • 2015 - 2017 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.
 • 2013 - 2015 Bitlis Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet) / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Dr.
 • 2012 - 2013 Tatvan Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet- Görevlendirme) / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Dr.
 • 2012 Bitlis Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet) / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman Dr.
 • 2005 - 2008 Uzmanlar Tıp Merkezi / İç Hastalıkları Uzman Dr.
 • 2005 Suruç Devlet Hastanesi / İç Hastalıkları Uzman Dr.
ÜYELİKLER
 • European Society of Endocrinology (ESE)
 • Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
 • Türkiye Obezite Araştırma Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Relationship of atherosclerosis and atrial fibrillation predictors with body composition in obese individuals. Experimental Biomedical Research. 2022;5 (3):351-60. Mansıroglu AK, Disikirik T, Yalcin OY, İcin BB, Dilekci ENA.
 • Relationship of glycemic control and diabetes duration with fibromyalgia in patients with type 2 diabetes mellitus Journal of Bionic Memory, 2022, 2(3):87-95. DOİ:10.53545/JBM.2022.21. Dilekci ENA, Dilekci E, Keskin C, Cengiz D
 • Can the systemic immune- inflammation index be used as a novel diagnostic tool in the diagnosis of subacute thyroiditis? Biomarkers in Medicine. 2022;16(10):791-97. DOİ: 10.2217/bmm-2022-0095. Keskin Ç , Dilekçi ENA , Üç ZA , Cengiz D, Duran C.
 • Assesment of attainment of recommended TSH levels and levothyroxine compliance in differentiated thyroid cancer patients 31 May 2022. Clin Endocrinol (Oxf) 2022 May 31.DOİ: 10.1111/cen.14787. Yavuz DG, Yazan, CD, Hekimsoy, Z, Aydin, K, Gokkaya N , Ersoy C , Akalın, A, Topaloglu, Ö, Aydogan, BI, Dilekçi ENA, Uç ZA , Cansu GB, Özsari,L, Iyidi
 • Postmenapozal kadınlarda subklinik tiroid hastalığı sıklığının ve kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Postmenapozal kadınlarda subklinik tiroid hastalığı sıklığının ve kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Keskin Ç, Dilekçi ENA, Keskin M
 • The acromegaly registry of ten different centers in Turkey Growth Hormone and IGF research. 2020; 53-54:101322. DOI: 10.1016/j.ghir.2020.101322. Keskin Ç, Demir Ö, Karcı AC, Berker D, Cantürk Z, Yaylalı GF, Topsakal Ş, Ersoy R, Fahri Bayram F, Ertörer ME, Bozkırlı E, Haydardedeoğlu F, Dilekçi E
 • Evaluation of Platelet Functions in Patients with Hashimotos Thyroiditis Versus Healthy Controls: a Cross-Sectional Analysis. Clinical Laboratory, 2019;65:953-958. DOI: 10.7754/Clin.Lab.2018.181009. Gorar S, Alioglu B, Dellal FD, Ademoglu E, Uc ZA, Handan Bekdemir H, Saglam B, Culha C, Aral Y.
 • Subklinik hipertiroidili hastalarda vitamin D düzeyinin ve metabolik parametrelerin incelenmesi. Ankara Med J, 2019;(1):261-9. Doi.: 10.17098/amj.581991. Keskin M, Ademoğlu E, Koca AO, Ertuğrul DT.
 • Evde sağlık hastalarında D vitamin düzeyleri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018. DOI: 10.24938/kutfd.348320. Dilekçi E, Dilekçi EA, Demirkol ME, Ögün MN.
 • İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Osteoporoz Sıklığı. Osmangazi Tıp Dergisi, 2018. Doi: 10.20515/otd.441291. Dilekçi E, Ahmet Tezel A, Can G, Demirkol ME, Dilekçi EA, Gürler M, Erkuş E, Ünsal G, Soylu AR, Ümit HC, Kayhan MA, Keskin Ç.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?