Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 A Hekim Plaza
 • 2015 - 2018 Özel Arte Cerrahi Hastanesi
 • 2003 - 2015 SB Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
 • 1998 - 2003 Süreyyapaşa Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi
 • 1997 - 1998 Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi
ÜYELİKLER
 • Sağlığa Evet Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Avrupa Solunum Derneği
 • Sigara Sağlık Ulusal Komitesi
 • TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Sekreteri
 • Türk Toraks Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Göz Yaşartıcı Gazlar, Akut Mesleki ve Çevresel İnhalasyon Hastalıkları Kontrolü ve Tedavileri Kitabı Toraks Kitapları Sayı 29, Türk Toraks Derneği Yayınları, Haziran 2019 Uyanusta Küçük FÇ., İlgaz A
 • Extensive Exposure to Tear Gases in Ankara. Türk Thorac J. 2019 Jan 31;20(2):108-113. doi: 10.5152/TurkThorad.2018.18096. İlgaz A, Uyanusta FÇK, Arbak P, Müezzinoğlu A, Çiftçi TU, Akpınar S, Fırat H, Güven SF, Çiftçi B, Karaoğlanoğlu S, Dağlı E, Erkan F
 • Tütün Dumanından Pasif Etkilenim ve Üçüncü El Tütün Dumanı, Güncel Değerlendirmeler. Secondhand and Thirdhand Tobacco Smoke Current Assessments TTB STED, 2019 Uyanusta Küçük FÇ
 • Tütün Kontrolünde ''Sağlık'' ve ''Hukuk'' Dili Ortaklığı Nasıl Olmalı ? How Should the Common Language of ''Law'' and ''Health '' in Tobacco Control be Constructed? TTB STED, 2018, 27,28-31 Uyanusta Küçük F Ç., Mutlu E İ., Elbek O., Ersoy V.,
 • Gençler ve Tütün Kontrolü (Youth and Tobacco Control) TTB STED, 2017,26, 6-11 Uyanusta Küçük F Ç.,
 • Dünyada ve Türkiye''de Nargile Kullanımı ve Güncel Durum ( VVaterpipe Use in the World and Turkey, Current Situation), TTB STED, 2016,25, 7-12 Uyanusta Küçük F Ç
 • Dünyada ve Türkiye''de Kömür Madeni Kazalarının Nedenleri ( Causes of Coal Mine Accidents in the world and Turkey ) Türk Thorac J 2015; 16(Suppl 1): S9-S14 Uyanusta Küçük F Ç, İlgaz A,
 • Tütün Bağımlılığında Dumansız Tütün Ürünleri Zarar Azaltma Yöntemi Olarak Kabul Edilebilir mi?( Can Smokeless Tobacco Products Be Accepted as a Harm Reduction Method in Tobacco Addiction?) TurkishThoracicJournal, 2014; 15 (4): 136-141 Öztuna F, Aytemur Z A, Elbek O, Kılınç O, Uyanusta Küçük Ç,Akçay Ş, Dağlı E
 • Türk Toraks Derneği ve Tütün Kontrolü Çalışmaları TTB STED, 2014, 23,50-53 Uyanusta Küçük F Ç,
 • İnfluenza A (HİNİ) Virüs Enfeksiyonlu Hastaların Klinik Analizi ( Clinical Analysis of Influenzae (HİNİ) Virüs Infected Patients ) TurkToraks Dergisi: 2012 ; 13(2) :45-49 Duru S, Köker Y, Uyanusta Ç, Şencan N, Altaş B, Albayrak N, Ardıç S

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?