Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1990 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1982 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2002 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1995 - 1995 University Of Los Angels California Jinekolojik Onkoloji Alanında Klinik Çalışmalar
 • 1995 - 1995 University Of Los Angels
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1992 - 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1990 - 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1990 - 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1984 - 1985 Ilıç Merkez Sağlık Ocağı
 • 1984 - 1985 Ilıç Merkez Sağlık Ocağı
 • 1982 - 1982 Erzincan Devlet Hastanesi Cerrahi Poliklinik
 • 1982 - 1982 Erzincan Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniği
ÜYELİKLER
 • Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği
 • ESGO (European Society of Gynecological Oncology)
 • IGCS ( International Gynecologic Cancer Society)
 • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Case Report: Gastric Carcinoma Diagnosed at the Second Trimester of Pregnancy. Obstetrics and Gynecology 2011 Tayfur Cift, Begüm Aydogan, Murat Akbaş, Burcu Aydın, Fuat Demirkiran, Dogu V. Bakkaloglu and Sennur Ilvan.
 • Endometriyum kanserinde güncel yaklaşım. Farmaskop 63-66 Nisan 2010 Demirkıran F.
 • Surgery for isolated liver metastasis of ovarian cancer. Asian J of Surgery 33:2 83-88, 2010 Pekmezci S., Saribeyoglu K., Aytaç E., Arvas M., Demirkiran T., Özgüroğlu M.
 • Comparison of Total Plasma Lysophosphatidic Acid and Serum CA125 As A Tumor Marker In The Diagnosis and Follow Up Of Patients With Epithelial Ovarian Cancer. Journal of Gynecologic Oncology, 2010 Dec 30;21(4):248-54. Epub 2010 Dec 31 Bese T, Barbaros M, Baykara E, Guralp O, Cengiz S, Demirkıran F, Sanioğlu C, Arvas M.
 • Preinvaziv servikal lezyonlar: Tanı, tedavi. Türkiye Klinikleri, Jinekol Obstet 2009 1:2, 91-95 Demirkıran F.
 • Transtubal transport of carcinoma cells in to the peritoneal cavity after saline infusion via transcervical route in the the patients with endometria carcinoma. Int J Gynecol Cancer 19(4): 682-5 2009 Beşe T., Demirkıran F., Guralp O., Sanioğlu C., Arvas M.
 • Ovarian metastasis from malignant thymoma. Int J Gynaecol Obstet. 2009 May;105(2):176-7. Epub 2009 Feb 20 Demirkiran F, Bese T, Arvas M, Yilmaz O, Ilvan S.
 • Surgical Managament of the intravenbous leiomyoma with cardiac extension . Do we need total circulatory arrest? Thorac cardiov Surg 55:1-2, 2007 Senay S., Kaya U., Cagil H., Demirkıran F., Alhan C.
 • The effect of long-term use of progesterone therapy on proliferation and apoptosis in simple endometrial hyperplasia without atypia. Gynecol Cancer 2006, 16, 809-813 Bese T, Vural A, Ozturk M, Dagıstanlı F, Demirkiran F, Tunctemir M, Arvas M, Sanioglu C, Kosebay D.
 • Skin metastasis in ovarian carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2006; 16(1): 1-4 Yılmaz Z, Bese T, Demirkıran F, İlvan S, Şanioğlu C, Arvas M, Kösebay D.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55