Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu /Yürütme Kurulu Üyesi
 • 2014 İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • 2013 - 2014 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2012 - 2014 Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu / Başkan
 • 2010 - 2013 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2010 - 2012 Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu / Yürütme Kurulu Üyesi
 • 2010 Newcastle University Freeman Hospital Cardiothoracic Transplant Unit / Akciğer Transplantasyonu Eğitimi / Toraks Derneği Bursu
 • 2005 - 2010 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2008 Vienna University Medical School Cardiothoracic Transplant Unit / Akciğer Transplantasyonu Eğitimi / European Respiratory Society Bursu
 • 1998 - 2005 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2003 Mycobacteriology Laboratory of National Jewish Medical and Research Center, Denver,USA / Tüberküloz Mikobakteriyolojisi Eğitimi
ÜYELİKLER
 • Verem Savaş Derneği
 • European Respiratory Society
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Toraks Derneği
 • American Thoracic Society
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Association of European Respiratory Society Fellows
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Tupeg Study Investigators.Should Low-Molecular-Weight Heparin be Preferred Over Unfractionated Heparin After Thrombolysis for Severity Pulmonary Embolism Clin Appl Thromb Hemost. 2015 Jan 27. Senturk A, Ucar EY, Berk S, Ozlu T, Altınsoy B, Dabak G, Çakır E, Kadıoglu EE, Sen HS, Özsu S
 • Tupeg Study Investigators.Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: results from Turkey Pulmonary Embolism Group (Tupeg) study. Thromb Res. 2014 Jun;133(6):1006-10 Ozsu S, Ozlu T, Senturk A, Uçar EY, Kırkıl G, Kadıoğlu EE, Altınsoy B, Saylan B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A
 • "Kataterle İlişkili Kandidemi Olgusu:Katater Çekilmeksizin Tedavi Edilebilir mi?" Yoğun Bakım Dergisi2013; ll(l):27-32. Doğan Kaya S., Gürsoy B., Altınay E., Güler C, Dabak G., Beykal Z.,Arınç B., Tan B., Alp HM.
 • "History of Lung Transplantation" Solunum 2013, Vol: 15, Sayı 2 S:82-87. Dabak G
 • "Akciğer malignitesi tanısında bronkoskopik dar bantlı görüntüleme tekniği" Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 2012;20(4):812-819. AYaylı N, Dabak G, Levent E, Saygı A, Aksoy F.
 • "Comparison of tuberculin skin testing and QuantiFERON-TB Gold-In Tube test in health care workers" Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2011;59(1): 43-47. Çağlayan V., Ak Ö., Dabak G., Damadoğlu E., Ketenci B., Özdemir M., Özer S., Saygı A.
 • Silikozis tanısı ile yapılan tek taraflı akciğer nakli:Türkiye''deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu" Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu Çalışma Grubu, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 2011;19(3):455-462.
 • "The evaluation of the Quantiferon-TB Gold test in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis." Jpn J Infect Dis. 2009 Mar;62(2):149-51. Ak O, Dabak G, Özer S, Saygi A, Dabak R.
 • "Pulmoner lezyonların değerlendirilmesinde endobronşiyal ve transözofageal ultrasonografi" Kartal Eğitim ve Araştırma Tıp Dergisi 2008: Cilt 19 Sayı 2;102-112. Dabak G, Saygı A.
 • 1988-2004 yılları arasında AİDS olgularının akciğer tutulumları ve klinik seyirleri açısından değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Cilt 45, Sayı 3 temmuz-Eylül 2005; 141-145 Süngün F, Saygı A, Öztürk E, Özdemir M, Dabak G, Tümer Ö, Yurteri G, Hazar A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?