Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Doçent
 • 1996 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 Yeni Yüzyıl Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 1998 - 2015 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göğüs Hastalıkları ve Tbc Başasistanı
 • 2014 Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi / Eğitim Görevlisi
 • 2012 Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi / Yönetim Kurulu Sekreterliği
 • 2003 İngiltere, Leicester University, Glenfield Hospital Lung Cancer Clinic / Gözlemci
 • 1997 - 1998 Karadeniz Ereğli Göğüs Hastanesi / Başhekim
 • 1992 - 1996 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1991 - 1992 Ordu Doğumevi ve Çocuk Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Akciğer Kanseri Araştırma Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • European Respiratory Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The association between periodontal disease and chronic obstructive pulmonary disease: a case control study. COPD. 2014 Aug;11(4):424-30. DOI: 10.3109/15412555.2013.858316. Epub 2013 Dec 30. Öztekin G, Baser U, Kucukcoskun M, Tanrikulu-Kucuk S, Ademoglu E, Isik G, Ozkan G, Yalcin F, Kiyan E.
 • Epidemiology and distribution of interstitial lung diseases in Turkey Clin Respir J. 2014 Jan;8(1):55-62. DOI: 10.1111/crj.12035. Epub 2013 Jul 31 Musellim B, Okumus G, Uzaslan E, Akgün M, Cetinkaya E, Turan O, Akkoclu ,Hazar A,Kokturk N,Calisir HC;Turkish Interstitial Lung Diseases Group
 • Asthma control test via text messaging: could it be a tool for evaluating asthma control? J Asthma.2013 Dec;50(10):1083-9. DOI: 10.3109/02770903.2013.832294. Epub 2013 Sep 19. Uysal MA, Mungan D, Yorgancioglu A, Yildiz F, Akgun M, Gemicioglu B, Turktas H; Turkish Asthma Control Test (TACT) Study Group, Turkey
 • Non-Tuberculous Mycobacterial Lung Disease: Retrospective Analysis of 42 cases. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):854-67. Zeki Kılıçaslan, Tülin Kuyucu, Aylin Babalık, Gülcihan Özkan, Züleyha Kaya Bingöl, Emine Nilgün Ordu, Mualla Partal, Kaya Köksalan.
 • The validation of the Turkish version of Asthma Control Test Qual Life Res. 2013 Sep;22(7):1773-9. DOI: 10.1007/ s11136-012-0309-1. Epub 2012 Nov 10. Uysal MA, Mungan D, Yorgancioglu A, Yildiz F, Akgun M, Gemicioglu B, Turktas H; Turkish Asthma Control Test (TACT) Study Group
 • Evaluation of patients with Behçet?s disease presented with pulmonary symptoms. Turkish Journal of Medical Sciences.2011; DOI no:10.5336/medsci.2010-20713. Ozkan G, Camsari G, Bakan D, Kiyan E, Okumus G, Gur A, Bayram M, Kulcu A.
 • Tüberküloz plörezide indükte balgam ve bronş lavajında Mycobacterium tuberculosis izolasyonu. Solunum 2010;12(3):125-128 Bakan ND, Özkan G, Bayram M, Gür A, Çamsarı G, Kendirlinan R.
 • Pulmoner Tüberküloz Tanısında Balgam indüksiyonunun ve Fleksibl Bronkoskopinin Değeri. Solunum Hastalıkları 2010;21(1):11-15. Özkan G, Bakan ND, Bayram M, Babalık M, Külcü A, Gür A, Güngör Çamsarı
 • İleri evre akciğer kanserinde palpe edilemeyen supraklaviküler lenf nodlarının ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyonunun tanı ve evrelemeye etkisi Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009; 57(2): 186-191. ülcihan Özkan, Mehmet Tutar, Mehmet Bayram, Dilek Bakan, Aygün Gür, Güngör Çamsarı.
 • İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis. Türk Toraks Dergisi 2008;9(3):124-126. Nur Dilek Bakan, Dilek Kanmaz, Gülcihan Özkan, Muhammet Tekeşin, Mehmet Bayram, Mesiha Çilingir, Aygün Gür, Güngör Çamsarı.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?