Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1977 - 1983 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1989 - 1998 Şisli Etfal Hastanesi Kuak Burun Boğaz Kliniği
 • 1995 Harvard Medical School Massachusets Eye and Infirmary
 • 1989 - 1992 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı / Asistanlık
 • 1991 Harvard Medical School Massachusets Eye and Infirmary,
 • 1988 - 1989 İzmir Bornova Sağlık Ocağı
 • 1987 - 1988 Nevşehir Merkez Sağlık Ocağı
 • 1986 - 1987 Gaziantep 5 nci Zırhlı Tugay Askeri Tabiplik
 • 1983 - 1986 Diyarbakır Lice, Silvan Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Otolarengoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Sigara İçmeyenler Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Small Cell Neuroendocrinee Carcinoma of The Parotid Gland. Otolaryngol Head and Neck Surg. 2000; 122: 151-2 C. Vural, O. Dogan, E. Yavuz, Hakkı Süha Özçelik, A. Senvar.
 • Our Experience with Pectoralis Major Myocutaneus Flap and its Complications in Head and Neck Reconstruction. Marmara Medical Journal. Volume 12 No: 2 April 1999, pp.82-85 U. Cınar, A. B. Calıs, H. Seven, C. Vural, Hakkı Süha Özçelik.
 • Our experience Related to Blom-Singer Voice Prosthesis. Marmara Medical Journal. Volume 11 No: 4 October 1998, pp 210-212 M. Celikoyar, c. Vural, A. B. Calıs, H. Seven, U. Cınar, Hakkı Süha Özçelik, A. Senvar.
 • Açık rinoplastide "vertikal dome division" tekniği. 24. Ulusal Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 29 Eylül-4 Ekim 1997 Hakkı Süha Özçelik,E. Yavuz, A. B. Çalış,A. Şenvar.
 • Endoskopik sinüs cerrahisi. 24. Ulusal Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 29 Eylül- 4 Ekim 1997 Hakkı Süha Özçelik, A. B. Çalış,M. Çelikoyar,U. Çınar, Ç. Vural,H. Seven, A. Şenvar.
 • Supraglottik yerleşimli bir benign pleomorfik adenom olgusu. Türk Otolarengoloji Arşivi. 34 : 322-324,1996 Hakkı Süha Özçelik, M. Arpağ,ç. Vural,A. Şenvar.
 • Ösafageal ve larengotrakeobronşial yabancı cisimler. Türk Otolarengoloji Arşivi 34 : 325-328, 1996 A. Şenvar, Hakkı Süha Özçelik,F. Elez,Ç.Vural,E. Yavuz.
 • Ventilasyon tüpü uygulamasını takiben gelişen otore : farklı tip tüplerin karşılaştırılması. Türk Otolarengoloji Arşivi 34 : 291-293, 1996 H. Seven,Hakkı Süha Özçelik,Ç. Vural, A. Şenvar.
 • Effüzyonlu otitis mediada timpanometrik ve odyometrik bulgular. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 315-318, 1996 H. Seven, Ç. Vural, Hakkı Süha Özçelik, T. Uzel, A. Şenvar.
 • Effectiveness of Steroids in The Treatment of Bell''s Palsy. Proceedings of The XV World Congress of ORL. Head & Neck Surgery.1993 Vol. 1 pp. 35-38 Hakkı Süha Özçelik, C. Vural, A. Senvar.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?