Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2023 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / Tıbbi Onkoloji- Doçent Doktor
 • 2021 - 2022 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2018 - 2021 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı) / Tıbbi- Onkoloji- Araştırma Görevlisi
 • 2015 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2014 Kütahya Asker Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2013 Aksaray Devlet Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2009 - 2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü /İç Hastalıkları Anabilim Dalı / İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi
 • 2008 - 2009 Korgan Çayırkent Sağlık Ocağı, Ordu / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • European Society for Medical Oncology (ESMO)
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Outcomes and Prognostic Factors in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Patients Who Had Developed Brain Metastasis in the Treatment Process (2023). Oncology, S. Karger AG, 101, Doi: 10.1159/000529030 Doğan İzzet, Kızıldağ Yırgın İnci, Özkurt Selnur, İbiş Kamuran, Vatansever Sezai, Saip Pınar Mualla, Aydıner Adnan
 • Long-term outcomes and predictors of recurrence in node-negative early stage breast cancer patients. Doğan İzzet, Önder Semen, Tükenmez Mustafa, Cabioğlu Neslihan, Küçücük Nezihe Seden, Müslümanoğlu Mahmut, Özmen Vahit, Saip Pınar Mualla, İğci Abdulla Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Doi: 10.1007/s00432-023-05276-y
 • Termination of trastuzumab in HER2-positive metastatic breast cancer patients who received trastuzumab beyond progression (2023). Scientific Reports 2023(13), Doi: 10.1038/s41598-023-35715-2 Doğan İzzet, Aydın Esra, Khanmammadov Nijat, Paksoy Nail, Saip Pınar Mualla, Aydıner Adnan
 • Demographic and Clinical Features of Patients with Metastatic Breast Cancer: A Retrospective Multicenter Registry Study of the Turkish Oncology Grou Doğan İzzet, Aksoy Sercan, Çakar Burcu, Başaran Gül, Ercelep Özlem, Mandel Nil Molinas, Korkmaz Taner, Gökmen Erhan, Aydıner Adnan, Saip Pınar Mualla, (2023). Cancers, MDPI, 15, Doi: 10.3390/cancers15061667
 • Outcomes and prognostic factors in metastatic renal cell carcinoma patients with brain metastases. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 1-5., Doi: 10.4103/jcrt.jcrt_972_22 Doğan İzzet, İribaş Çelik Ayça, Paksoy Nail, Vatansever Sezai, Başaran Mert
 • Efficacy of the VIT (vincristine, irinotecan and temozolomide) regimen in adults with metastatic Ewing sarcoma. (2022). Journal of Chemotherapy, Doi: 10.1080/1120009X.2022.2104295 Doğan İzzet, İribaş Çelik Ayça, Ahmed Melin Aydan, Başaran Mert
 • Evaluation of Prognostic Factors and Trastuzumab-based Treatments in HER2/Neu-positive Metastatic Gastric Cancer. (2022). Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 32(8), 1014-1019., Doi: 10.29271/jcpsp.2022.08.1014 Doğan İzzet, Karabulut Senem, Taştekin Didem, Ferhatoğlu Ferhat, Paksoy Nail, Şakar Burak
 • The frequency and prognostic significance of ABO/Rh blood groups in male breast cancer patients: a multicenter study. (2022). Medicine, 101(35), 1-6., Doi: 10.1097/MD.0000000000030147 Doğan İzzet, Ayhan Murat, Gürbüz Mustafa, Küçükarda Ahmet, Aydın Esra, Ürün Yüksel, Çiçin İrfan, Saip Pınar Mualla
 • Evaluation of clinicopathological features determining treatment response in patients with ALK mutant NSCLC. (2022). Medicine, 101(34), 1-6., Doi: 10.1097/md.0000000000030188 Doğan İzzet, Gürbüz Mustafa, Paksoy Nail, Ferhatoğlu Ferhat, Vatansever Sezai, Saip Pınar Mualla, Demirkazık Ahmet, Aydıner Adnan
 • Hormonal Therapy in Pretreated Patients With Recurrent Ovary Granulosa Cell Tumor Journal of Pharmacy Practice, Doi: 10.1177/08971900221129679 Doğan İzzet, Aydın Esra, Topuz Samet, Saip Pınar Mualla, Salihoğlu Mehmet Yavuz, Aydıner Adnan

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?