Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
 • 1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1976 - 1983 Atatürk Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2004 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • 2007 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı / Profesör Doktor
 • 2006 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Deneysel Araştırmalar Birimi Başkanlığı
 • 2006 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Etik Kurul Başkanlığı
 • 2004 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2007 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği
 • 2004 - 2007 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2004 - 2006 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dekan Yardımcılığı
 • 2001 - 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2003 Omega Sözleşmeli Araştırma Kurumu / Tıbbi Yazar
 • 1994 - 2001 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı /Yardımcı Doçent Doktor
ÜYELİKLER
 • American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
 • European Society for Hyperthermic Oncology
 • International Clinical Hyperthermia Society
 • Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
 • Türk Tabipleri Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effects of methylprednisolone and halofuginone on preventing esophageal and hypopharyngeal fibrosis in delivered radiotherapy. European Archives of Otorhinolaryngology 267:1429-1435, 2010. Dabak H, Karlıdağ T, Akpolat N, Keles E, Alpay HC, Serin M, Kaygusuz I, Yalcin S, Isık O.
 • Evaluation of oxidant injury induced by irradiation in brain tissues of rats of different ages. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26: 237-243, 2009. Uyumlu AB, Erkal HŞ, Batçıoğlu K, Serin M, Yücel N.
 • The effects of irradiation on the blood dynamics. Clinical Hemorheology and Microcirculation 41: 263-267, 2009. Erkal HŞ, Karakoç Y, Serin M.
 • Patterns of care for lung cancer in radiation oncology departments of Turkey. Demiral AN, Alıcıkuş ZA, Işıl Ugur V, Karadoğan I, Yöney A, Andrieu MN, Yalman D, Pak Y, Aksu G, Özyiğit G, Özkan L,Kılçıksız S, Koca S, International Journal of Radiation Biology 72: 1530-1537; 2008. Çaloğlu M, Yavuz AA, Başak Çağlar H, Beyzadeoğlu M, Iğdem S, Serin M, Kaplan B, Koç M, Korkmaz E, Karakoyun-Celik O, Dinçer S, Kinay M.
 • Gliosarcoma with prominent leiomyosarcomatous differentiation: Case report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 1: 121-125, 2008. Gürses İ, Erkal HŞ, Önal Ç, Serin M.
 • The histopathological evaluation of the effectiveness of melatonin as a protectant against acute lung injury induced by radiation therapy in a rat model. International Journal of Radiation Biology 83: 187-193; 2007. Serin, M; Gülbaş, H; Gürses, İ; Erkal, HŞ; Yücel, N.
 • Chondroradionecrosis in two patients with laryngeal carcinoma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 17: 242-248; 2007. Fırat Y, Kızılay A, Fırat AK, Serin M, Erkal HS.
 • Desmoplastic fibroma arising from the rib: A case presentation. Turkish Respiratory Journal 7: 95-96; 2006. Gülbaş, H; Kuzucu, A; Soysal, Ö; Serin, M; Karadağ, N; Erkal, HŞ.
 • Nazofarenksin ekstrameduller plazmositomu: 2 Olgu. Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 13: 99-103; 2005. Fırat, Y; Kızılay, A; Mızrak, B; Serin, M.
 • Tümörlü bir çocukta radyoterapi sırasında yineleyen anestezi uygulamaları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12: 269-271; 2005. Erdem, TB; Erkal, HŞ; Öztürk, E; Özgen, Ü; Serin, M. Wilms

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?