Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / Doçent
 • 2009 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 2003 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 • 1993 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2009 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Servisi / Uzman Doktor
 • 2003 - 2008 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Servisi / Uzman Doktor
 • 1997 - 2003 Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Çocuklardaki Crohn Hastalığında erken cerrahi tedavi yararlı mı yoksa zararlı mı? Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, Kabul, Nisan, 2015 M.Cevik, B. Baca
 • Efficacy of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in follow-up patients treated with open partial cystectomy of liver hydatid cysts, Int J Clin Exp Med. (ISI), 7(12),5090-6 pp.,2014 E. Karakas, A. Uzunköy, E.Y. Karakas, M. Gundogan, O.Karakas, F.N. Boyaci, A. Seker, T.Ulas, H. Cece, A. Ozgonul, M. Cevik, Y. Yucel
 • Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri ve Psikiyatrik Özellikleri Selçuk Tıp Dergisi, 30(1), 15-18pp., 2014 M. Abuhandan, H. Kandemir, C. Kaya, B. Güzel, F Karababa, B Koca, M.cevik
 • A comparison of manual versus hydrostatic reduction in children with intussusception: single-center experience Afr J Paediatr Surg.11(2):184-8 pp., 2014 S. Ocal, M. Cevik, M.E. Boleken, E. Karakas,
 • Pulmonary hydatid disease is difficult recognized in children Pediatr Surg Int(ISI), 30(7), 737-41pp., 2014 M. Cevik , M.E. Boleken , I.C. Kurkcuoglu, I. Eser, M.E,
 • Effect of oral tamoxifen on the healing of corrosive oesophageal burns in an experimental rat model ", Interact Cardiovasc Thorac Surg. (ISI) 19(3),351-6 pp., 2014 O. Elmas, M. Cevik, T. Demir , M.A. Ketani
 • Blunt renal trauma in children: a retrospective analysis of 41 cases, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg (ISI) 20(2),132-5PP-2014 M.E. Balcıoğlu, M.E. Boleken, M. Cevik M, M. Savaş , F.N.Boyacı FN
 • Çocuklarda penetran göğüs ve karın travmaları: 38 olguluk seri Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2013 M. Çevik, M.E. Boleken, M.E. Balcıoğlu, S. Öcal, A . Aydınoğlu, Ö. Söğüt,
 • Çocuklarda overyan kitlelerin özellikleri ve yaklaşımı: 34 vakalık seri Van Tıp Dergisi: 20(2), 57-61 pp. 2013. M. Çevik, M.E. Boleken
 • Şanlıurfa Kist Hidatik Epidemiyolojisi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) 10(1), 2013 Z.H.A. Sak, I. Eser, Ş. Günay, A. Şeker, M. Çevik, M.S. Aydın, H. Karabağ, A.M Doblan

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?