Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1972 - 1975 Ankara Fen Lisesi
 • 1968 - 1972 T.E.D. Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1999 - 2015 S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2. Üroloji Klinik Şefi
 • 2011 Da Vinci Surgical System Off-Site Training Program for a Console Surgeon IRCAD-EITS, Strasbourg, France / Robotik Cerrahi Egitimi
 • 2007 Heidelberg Üniversitesi Heilbronn Kliniği Üroloji Departmanı / Laparoskopik Cerrahi Eğitim Programı
 • 1991 - 1999 S.B. Ankara Hastanesi / Üroloji Klinik Şef Yardımcısı
 • 1987 - 1991 S.B. Antalya Hastanesi / Üroloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)
 • 1985 - 1987 Milli Savunma Bakanlığı / Askeri Hizmet
 • 1981 - 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Ankara Tabip Odası
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
 • Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Ankara Ürologlar Derneği
 • Avrupa Üroloji Birliği (EAU)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Does the modified SING method increase the success rate in the management of moderate or high-grade reflux? Korean J Urol, 2014; 55: 615-9 Karabacak OR, Yalcınkaya F, Altug U, Sertcelik N, Demirel F.
 • Virtual cystoscopy: the evaluation of bladder lesions with computed tomographic virtual cystoscopy. Can Urol Assoc J, 2011; 5(1): 34-7 Karabacak OR, Cakmakcı E, Ozturk U, Demirel F, Dilli A, Hekimoglu B, Altug U.
 • Evaluation and reconstruction of an extremely rare genitourinary abnormality. Int. Urol. Nephrol. 2007; 39(4): 1191-3 Altug U, Çakan M, Yalcınkaya F.
 • Are there predictive factors for the outcome of endoscopic treatment of grade III-V vesicoureteral reflux with dextranomer/hyalorinic acid in children Ped. Surg. Int. 2007; 23(6): 585-9 Altug U, Çakan M, Yılmaz S, Yalçınkaya F.
 • Clinical, urodynamic and endoscopic characteristics of the Stanford pouch ileal neobladder constructed with absorbable staples. Int J Urol, 2000; 7 (12): 440-6 Uygur MC, Tan MO, Altug U, Yılmaz C, Erol D.
 • The relation between p53 overexpression and lymph node metastases in clinical stage T2 and T3a transitional cell bladder carcinoma. J Exp Clin Cancer Res, 1999; 18 (3): 391-5 Uygur MC, Yaman I, Kutluay L, Altug U, Erol D.
 • A novel continent cutaneous reservoir: application of appendiceal Mitrofanoff principle to Stanford pouch. Tech Urol, 1997; 3 (4): 209-12 Altug U, Uygur MC, Yaman I, Erol D.
 • Conservative management of stage T2 or T3a bladder cancer with deep transurethral resection followed by four cycles of chemotherapy. Br J Urol,1996; 78 (2): 201-4 Uygur MC, Yaman I, Altug U, Erol D.
 • Significance of scrotal violation in the prognosis of patients with testicular tumors. Br J Urol, 1988; 62: 267-70 Ozen H, Altug U, Bakkaloglu M, Remzi D.
 • Tissue alpha-feto protein and human chorionic gonadotropin in non-seminomatous testicular tumors. A comperative study with serm levels. Br J Urol, 1987; 59(5): 458-62 Altug MU, Akdas A, Ruacan S, Ozen H, Remzi D.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?