Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1991 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Profesör
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı / Doçent
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1976 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1970 Haydarpaşa Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1991 - 2008 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Profesör
 • 1986 - 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı
 • 1992 - 2006 Marmara Üniversitesi Nöroloji Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
 • 1992 - 1993 Pittsburg Ün, Virginia Ün, George Washington Ün.
 • 1992 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1986 - 1991 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Doçent
 • 1986 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 - 1986 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1981 - 1985 Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D. , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Uzman Hekim,
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1984 - 1985 Karolinska Enstitüsü (Stockholm-İsveç) ve Zurich Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Burslu Öğretim Üyeliği ,Karolinska Enstitüsü (Stockholm-İsveç) ve Zurich Üniversitesi
 • 1976 - 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi
ÜYELİKLER
 • Uluslararası Gamma Knife Derneği
 • Ağrı Derneği
 • Amerikan Nöroşirürji Cemiyeti (AANS)
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
 • The Japan Neurosurgical Society (Guest Member)
 • Academia Euroasiana Neurochirurgica
 • Avrupa Nöroşirürji Cemiyetleri Birliği (EANS)
 • Avrupa Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Derneği
 • Dünya Nöroşirürji Dernekleri Fedarasyonu (WFNS)
 • Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Türk Elektron Mikroskopi Derneği
 • Türk Hemotoloji Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Uluslararası Medical Parapleji Derneği
 • Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi (World Academy Neurological Surgery) başkanlığına seçilen ilk Türk Beyin Cerrahı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Distal Middle Cerebral Artery Aneurysms International Neuroradiology, 2002
 • Totally Thrombosed Giant P2 Aneurysm: A Case Report and Review of Literatüre Journal Of Clinical Neuroscience, 2003
 • The Transsphenoidal (Large Craniopharyngeal) Canal Associated with a Normally Functioning Pituitary Gland and Nasopharygeal Extension, Hyperprolactin emia and Hypothalamic Hamartoma AJR Vol 180, 2003
 • Primary Hypophysitis : Idiopathic Inflammatory Disorders of the Pituitary Gland Neurosurg Quarterly, 2002
 • Internal Carotid Plexus Schwannoma of the Cavernous Sinus: Case Report Neurosurgery
 • Tremor Tedavisinde Gamma Knife. Olgu Sunumu Türk Nöroloji Dergisi, 2002
 • Anterior Tarsal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu Türk Nöroloji Dergisi, 2002/1
 • Tumors of The Choroid Plexus Turkish Neurosurgery, 2002
 • Büyük AVM''lerin Tedavisinde Embolizasyon ve Gamma-Knife Tedavisinin Birlikte Kullanılması Türk Nöroşirürji Dergisi, 2002
 • Kanamayla Başvuran Sylvian Sistern Araknoid Kist Olgularında Tedavi Türk Nöroşirürji Dergisi, 2002
 • Gamma Knife ile Tedavi Edilmiş AVM Olgularının İkinci Yıl Sonuçları Türk Nöroşirürji Dergisi, 2002
 • Tenascin in Meningioma; Expression is Correlated with Anaplasia, VEGF Expression , and Peritumoral Edema But Not With Tumor Border Shape Neurosurgery,2002

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?